Close

What are you looking for?

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Competition Terms and Conditions - Community contest "Monochrome Challenge" SE, FI, NO & DK

(Topic created on: 18-11-2022 02:34 PM)
188 Views
Emmi S
Big Cheese
Options

1. SE

2. DK

3. NO

4. FI

Tävlingsvillkor – Medlemstävling ”Monochrome Challenge”

 1. För att kunna delta i tävlingen måste du vara över 18 år och bosatt i Danmark, Finland, Norge eller Sverige. Varje tävlande kan endast vinna ett (1) pris. Tävlingen arrangeras av Samsung Electronics Nordic AB (”Samsung”, ”tävlingsarrangören” ). Anställda hos Samsung liksom deras familjemedlemmar och personer de bor med får inte delta i tävlingen. Tävlingen sponsras och administreras inte på något sätt av Facebook eller Instagram. Detta innebär bl.a. att alla tävlingsbidrag mottas och hanteras av Samsung.

 2. För att medverka i tävlingen måste du under Tävlingsperioden (mellan den 28 november 2022 och den 12 december 2022), skicka in ditt bästa monochrome (svartvitt) foto till Samsung Community via https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se ( ”Bidrag”). Varje deltagare får endast skicka in fem (5) Bidrag. Alla Bidrag som skickas in efter det femte bidraget kommer att bortses ifrån.
 3. Tävlingen börjar klockan 10:00 den 28 november 2022 och avslutas klockan 10:00 den 12 december 2022 (”Tävlingsperioden”). Efter utgången av Tävlingsperioden kommer totalt två (2) vinnare från något av de nordiska länderna (Sverige, Norge, Danmark och Finland) att utses av Samsung genom en lottning bland alla giltiga bidrag. Vinnaren kommer att tillkännages inom två veckor efter Tävlingsperioden. Resultatet av lottningen är bindande och kan inte överklagas.  

 4. Det finns totalt ett (1) pris per vinnare. Priset består av ett par Galaxy Buds2 Pro, SM-R510NLVAEUB (värde ca 2 590 SEK inkl. moms) (”Priset”). Priserna kan inte överlåtas eller bytas ut mot kontanter eller andra produkter. Vinnarna svarar själva för eventuella vinstskatter som kan förekomma.  

 5. Vinnarna kommer att kontaktas av Samsung genom ett direktmeddelande på Medlemssidan senast två veckor efter utgången av Tävlingsperioden. Vinnarna kommer även att offentliggöras på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se. För att erhålla priset måste vinnaren, inom två veckor från det att denne kontaktas av Samsung, framställa en begäran till Samsung om att utfå priset. Om vinnaren underlåter att begära ut priset inom den utställda tidsperioden kan Samsung komma att utse en annan vinnare bland övriga tävlande. Den tävlande ger Samsung rätten att publicera vinnarnas namn och de vinnande bidragen på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se samt på andra hemsidor inom Samsungs koncern.

 6. Den tävlande garanterar att denne själv har fotograferat Bidraget. Varje tävlande ansvarar själv för alla bilder som denne laddar upp samt att det finns erforderliga rättigheter, tillstånd och medgivanden från tredje part till uppladdningen av bilden på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se samt till Samsungs användning av bilden. Bidraget får inte föreställa en person eller innehålla information om en person utan att personens tillstånd har inhämtats av den tävlande. Samsung avråder tävlande från att ladda upp bilder till vilka de inte har samtliga rättigheter, tillstånd och medgivanden. Samsung ansvarar inte i något avseende för bilderna, dvs. eventuellt rasistiskt, våldsamt, sexistiskt, stötande eller på annat sätt olämpligt innehåll eller för eventuell  överträdelse av tillämplig lag,  Samsungs riktlinjer  eller varumärkesvärderingar. Samsung förbehåller sig rätten att ta bort allt material som (i) på något sätt gör eller kan befaras göra intrång i tredje parts  immateriella rättigheter, (ii) på något sätt är olagligt eller är i strid med Samsungs riktlinjer  eller varumärkesvärderingar, (iii) i något avseende bryter mot dessa tävlingsvillkor, eller (iv) Samsung efter eget gottfinnande anser vara olämpligt.

 7. Den tävlande ger Samsung och andra bolag inom Samsungs koncern  en fullständig, oinskränkt, global, överförbar, avgiftsfri och icke-exklusiv licens att använda Bidraget  i sin marknadsföring av tävlingen. Detta innebär att Samsung får en obegränsad rätt att, för detta ändamål, använda, återge, bearbeta, modifiera, distribuera och publicera Bidraget samt göra det tillgängligt för allmänheten.  

 8. För att delta i tävlingen måste de tävlande lämna vissa personuppgifter till Samsung. Detta beskrivs närmare i Personuppgiftspolicyn https://www.samsung.com/se/info/privacy/contests. Personuppgifterna samlas in, behandlas och lagras av Samsung endast i syfte att genomföra och administrera tävlingen (inklusive kontakta och offentliggöra vinnarna). Samsung Electronics AB, org. nr 556445–4345, Box 1235, 164 40 Kista, Sverige, är personuppgiftsansvarig för deltagarnas personuppgifter. Samsung tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandlingen av dina personuppgifter. Enligt tillämplig lag har du rätt att få information om de personuppgifter vi samlar in om dig samt få felaktiga personuppgifter rättade. Du får även invända mot eller begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter samt begära åtkomst till, borttagning av eller överföring  (s.k. dataportabilitet) av dina personuppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter som nämns ovan eller om du har några frågor angående hur vi behandlar dina personuppgifter, kan du kontakta oss via vår dedikerade GDPR-portal på https://www.samsung.com/request-desk eller på dataprotection.sena@samsung.com. Genom att delta i tävlingen, accepterar du dessa tävlingsvillkor samt bekräftar att du är medveten om att Samsung behandlar och lagrar dina personuppgifter enligt vad som framgår av personuppgiftspolicyn ovan.  

 9. Samsung förbehåller sig rätten att diskvalificera varje tävlande som inte följer dessa tävlingsvillkor samt de dokument som det hänvisas till häri.   

 10. För tävlingsvillkoren tillämpas svensk lag. Tvist mellan en tävlingsdeltagare som är bosatt i Sverige och tävlingsarrangören med anledning av dessa villkor ska prövas av allmän domstol i Sverige.  Deltagare kan även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för att få tvisten prövad i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten. Allmänna reklamationsnämndens adress är Box 174, 101 23 Stockholm och deras webbadress är www.arn.se.

Konkurrencevilkår og betingelser – Community Konkurrence "Monokrom udfordring"

 1.     For at være berettiget til at deltage i konkurrencen skal du være 18 år eller ældre og være bosiddende i Danmark, Finland, Norge eller Sverige. Hver deltager kan kun vinde én (1) præmie. Konkurrencen arrangeres af Samsung Electronics Nordic AB ("Samsung", "Arrangøren"). Medarbejdere (og medarbejderes nærmeste familie og medlemmer af medarbejderens husstand) hos Samsung kan ikke deltage i konkurrencen. Konkurrencen er ikke sponsoreret, støttet eller administreret af Facebook eller Instagram. Derfor modtages og behandles alle bidrag af Samsung.

 2.     For at deltage i konkurrencen skal du i konkurrenceperioden indsende dit bedste monokrome (sort/hvid) foto på Samsung Community via https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se (et ”Bidrag”) mellem den 28. november 2022 og den 12. december 2022. Deltagerne må kun indsende fem (5) Bidrag i alt. Hvis der modtages flere Bidrag, vil alle yderligere Bidrag modtaget efter det femte Bidrag, ikke blive taget i betragtning.

 3.     Konkurrencen åbner kl. 10:00 (CET) den 28. november 2022 og lukker kl. 10:00 (CET) den 12. december 2022 ("Konkurrenceperioden"). Efter konkurrenceperiodens udløb vil to (2) vindere i alt i de nordiske lande (Sverige, Norge, Danmark, Finland) blive tilfældigt udvalgt af Samsung blandt alle gyldige Bidrag. Vinderen vil blive annonceret inden for to uger efter Konkurrenceperioden. Den tilfældige lodtrækning er endelig og bindende.

 4.     Der er i alt én (1) præmie at vinde pr. vinder, bestående af et par Galaxy Buds2 Pro, SM-R510NLVAEUB (ca. butiksværdi på 2590 SEK, 1799 DKK, 2490 NOK, 230 EUR (inkl. moms)) ("Præmien"). Præmierne kan ikke overdrages og kan ikke erstattes med kontanter eller andre produkter. Vinderne er ansvarlige for alle skatter og afgifter, der pålægges præmierne.

 5.     Vinderne vil blive underrettet og kontaktet af Samsung via direkte besked på Communitysiden senest to uger efter konkurrenceperiodens udløb. Vinderne vil også blive offentliggjort på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se. For at vinde præmien skal en vinder indsende en anmodning herom til Samsung senest to uger efter at være blevet underrettet og kontaktet af Samsung. Hvis en vinder undlader at indsende en sådan anmodning inden for den relevante periode, kan Samsung vælge en ny vinder blandt de andre deltagere i konkurrencen. Du giver hermed dit samtykke til og giver Samsung ret til at offentliggøre og annoncere navnet på vinderne og de vindende Bidrag på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se og på ethvert andet websted inden for Samsung-koncernen.

 6.     Du garanterer hermed, at dit Bidrag er dit eget originale værk. Du er selv ansvarlig for alle indsendte/uploadede billeder og for at opnå alle nødvendige rettigheder, godkendelser og samtykker fra tredjeparter for at billedet kan uploades på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se, og for at det kan bruges af Samsung. Et Bidrag må ikke vise en person eller kunne henføres til en person eller oplysninger om en person, medmindre deltageren har fået den pågældende persons forudgående godkendelse hertil. Samsung anbefaler kraftigt, at man ikke uploader billeder, som man ikke har alle rettigheder, licenser og samtykker til. Samsung er på ingen måde ansvarlig for billedet, f.eks. potentielt racistisk, voldeligt, seksuelt, stødende eller på anden måde upassende indhold eller deres overtrædelse af gældende lovgivning af Samsungs politikker eller brand-værdier. Samsung forbeholder sig ret til at fjerne materiale, der (i) på nogen måde krænker eller sandsynligvis vil krænke tredjemands immaterielle rettigheder, (ii) på nogen måde er ulovligt eller i strid med Samsungs politikker eller brand-værdier, (iii) på nogen måde ikke overholder vilkårene og betingelserne i dette dokument, eller (iv) som Samsung efter eget skøn anser for upassende.

 7.     Du giver hermed Samsung og enhver anden virksomhed inden for Samsung-koncernen en evig, uigenkaldelig, verdensomspændende, overdragelig, honorarfri og eksklusiv licens til at bruge dit Bidrag i deres markedsføring af konkurrencen. Samsung har derfor en ubegrænset ret til at bruge, gengive, tilpasse, ændre, distribuere, offentliggøre og fremføre Bidraget til dette formål.

 8.     For at deltage i konkurrencen skal du give Samsung visse personoplysninger. Dette er beskrevet i Privatlivspolitikken: https://www.samsung.com/se/info/privacy/contests, https://www.samsung.com/no/info/privacy/contests https://www.samsung.com/dk/info/privacy/contests https://www.samsung.com/fi/info/privacy/contests. Sådanne personoplysninger vil blive indsamlet, behandlet og opbevaret af Samsung med henblik på at gennemføre og administrere konkurrencen (herunder at kontakte og offentliggøre vinderne). Samsung Electronics Nordic AB, reg. nr. 556445-4345, postboks 1235, 164 40, Kista, Sverige, er dataansvarlig for behandling af personoplysninger. Samsung beror på gældende databeskyttelseslovgivning ved behandling af personoplysninger. I overensstemmelse med gældende lovgivning har du ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, vi indsamler om dig, og til at anmode os om at rette unøjagtigheder i disse oplysninger, at gøre indsigelse mod eller anmode om begrænsning af behandlingen og at anmode om adgang til eller sletning eller overførbarhed af dine oplysninger. Hvis du ønsker at fremsætte en anmodning eller en forespørgsel vedrørende dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål i forbindelse med, hvordan Samsung behandler dine personoplysninger, bedes du kontakte Samsung via vores dedikerede GDPR-portal på https://www.samsung.com/request-desk eller på dataprotection.sena@samsung.com. Ved at deltage i konkurrencen accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser og anerkender behandlingen og opbevaringen af dine personoplysninger som beskrevet i Privatlivspolitikken.

 9.     Samsung forbeholder sig ret til efter eget skøn at diskvalificere Bidrag, som efter Samsungs opfattelse ikke overholder disse konkurrencevilkår og betingelser og ethvert andet dokument, der henvises til heri.

 10.   I forbindelse med konkurrencen gælder dansk lovgivning for danske deltagere. Tvister der opstår i forbindelse med anvendelsen af disse konkurrencevilkår og betingelser, vil blive behandlet af en almindelig domstol. Deltagerne kan også henvende sig til Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet for at få tvisten prøvet i det omfang nævnet har kompetence til at prøvet tvisten. Center for Klageløsning har adressen Toldboden 2, 8800 Viborg, Danmark og hjemmesidens adresse er https://naevneneshus.dk.

Konkurransevilkår– Community-konkurranse "Monochrome Challenge"

 1. For å være kvalifisert til å delta i konkurransen må du være over 18 år og bosatt i Norge, Danmark, Finland eller Sverige. Hver deltaker kan bare vinne én (1) premie. Konkurransen arrangeres av Samsung Electronics Nordic AB ("Samsung", "Arrangøren"). Ansatte (og den ansattes nærmeste familie og husstandsmedlemmer) i Samsung har ikke lov til å delta i konkurransen. Konkurransen er ikke sponset, støttet eller administrert av Facebook eller Instagram. Ethvert konkurransebidrag mottas og behandles derfor av Samsung.

 2. For å delta i konkurransen må du i løpet av Konkurranseperioden sende inn ditt beste monokrome (svart-hvitt) bilde på Samsung Community via https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se (et "Bidrag") mellom 28. november 2022 og 12. desember 2022. Deltakerne kan totalt sende inn fem (5) Bidrag. Dersom det mottas flere Bidrag, vil alle nye Bidrag som sendes inn etter det femte Bidraget bli ignorert.

 3. Konkurransen starter kl. 10:00 (CET) den 28. november 2022 og avsluttes kl. 10:00 (CET) den 12. desember 2022 ("Konkurranseperioden"). Etter utløpet av Konkurranseperioden, vil totalt to (2) vinnere bli tilfeldig valgt ut av Samsung, blant alle gyldige Bidrag i de nordiske landene (Norge, Sverige, Danmark, Finland). Vinneren vil bli annonsert innen to  uker etter at Konkurranseperioden ble avsluttet. Den tilfeldige trekningen er endelig og bindende.

 4. Det er totalt én (1) premie det er mulig å vinne, og denne består av et par Galaxy Buds2 Pro, SM-R510NLVAEUB (omtrentlig salgsverdi på 2 590 SEK, 1799 DKK, 2 490 NOK, 230 EUR (inkludert mva)) ("Premien"). Premien kan ikke overføres og kan ikke byttes mot kontanter eller andre produkter. Eventuell skatt på gevinst skal betales av vinnerne.

 5. Vinneren vil bli varslet og kontaktet av Samsung via direktemelding gjennom Samsung Community innen to uker etter at Konkurranseperioden er avsluttet. Vinneren vil også bli publisert på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se. For å vinne premien må vinneren innen to uker etter at han/hun blir varslet og kontaktet av Samsung, kreve premien fra Samsung. Hvis vinneren ikke krever premien innen den tiden, kan Samsung velge en ny vinner blant de andre deltakerne. Deltakerne samtykker til og gir Samsung rett til å publisere og annonsere navnet på vinneren og vinnerens Bidrag på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se og på ethvert annet nettsted innenfor Samsung-gruppen. 

 6. Du garanterer herved at Bidraget er ditt eget originale verk. Du er alene ansvarlig for alle innsendte/opplastede bilder og for å innhente alle nødvendige rettigheter, godkjenninger og samtykker fra tredjeparter for at bildet skal kunne lastes opp på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se og for at det skal kunne brukes av Samsung. Et Bidrag kan ikke vise bildet eller likheten til en person eller informasjon om en person, med mindre deltakeren på forhånd har fått samtykke fra denne personen. Samsung fraråder sterkt å laste opp bilder som du ikke har alle rettigheter, tillatelser og samtykker til. Samsung er på ingen måte ansvarlig for bildet og dets potensielle rasistiske, voldelige, kjønnsdiskriminerende, støtende eller på annen måte upassende innhold eller brudd på gjeldende lov, eller Samsungs retningslinjer eller varemerkeverdier. Samsung forbeholder seg retten til å fjerne alt materiale som (i) på noen måte utgjør en krenkelse av, eller som sannsynligvis kan utgjøre en krenkelse av, de immaterielle rettighetene til tredjeparter, (ii) på noen måte er ulovlige eller i strid med Samsungs retningslinjer eller varemerkeverdier, (iii) på noen måte bryter disse konkurransevilkårene, eller (iv) Samsung etter eget skjønn anser som upassende.

 7. Du gir herved Samsung og ethvert annet selskap i Samsung-konsernet en evigvarende, ugjenkallelig, verdensomspennende, overførbar, royaltyfri og ikke-eksklusiv lisens til å bruke Bidraget ditt i sin markedsføring av konkurransen. Samsung har derfor en ubegrenset rett til å bruke, reprodusere, tilpasse, modifisere, distribuere, publisere og offentlig tilgjengeliggjøre Bidraget for slike formål.

 8. For å delta i konkurransen må deltakerne oppgi visse personopplysninger til Samsung. Dette er nærmere beskrevet i Personvernerklæringen, se https://www.samsung.com/no/info/privacy/contests. Disse personopplysningene samles inn og behandles av Samsung kun for det formål å administrere konkurransen (inkludert å kontakte og publisere vinnerne). Samsung Electronics Nordic AB, organisasjonsnummer 556445-4345, P.O. Box 1235, 164 40 Kista, Sverige, er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger. Samsung følger gjeldende lover om personvern i sin behandling av dine personopplysninger. I tråd med gjeldende lov har du rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger om deg vi samler inn og få uriktige personopplysninger rettet, protestere mot eller be om begrensning av vår behandling, samt be om tilgang til, sletting eller flytting (dataportabilitet) av dine personopplysninger. Hvis du ønsker å utøve noen av disse rettighetene, eller hvis du har spørsmål om hvordan Samsung behandler dine personopplysninger, kan du kontakte oss via vår dedikerte online GDPR-portal på https://www.samsung.com/request-desk eller på dataprotection.sena@samsung.com. Ved å delta i konkurransen aksepterer du disse konkurransevilkårene og bekrefter at du er klar over behandlingen og lagringen av dine personopplysninger som angitt i Personvernerklæringen.

 9. Samsung forbeholder seg retten til etter eget skjønn å diskvalifisere Bidrag som de mener ikke overholder disse konkurransevilkårene og ethvert annet dokument som det vises til i disse vilkårene.

 10. Konkurransen er underlagt norsk lov. Tvister som oppstår i forbindelse med disse vilkårene kan behandles av de alminnelige domstolene. Deltakere kan også henvende seg til Forbrukertilsynet for mekling dersom det oppstår en tvist, i den grad Forbrukertilsynet er kvalifisert til å behandle tvisten. Adressen til Forbrukertilsynet er Porselensvegen 32, 3920 Porsgrunn og nettadressen er www.forbrukertilsynet.no.

Kilpailuehdot – “Monochrome Challenge -yhteisökilpailu”

 1. Voidaksesi osallistua kilpailuun, sinun on oltava täyttänyt 18 vuotta ja asua Suomessa, Norjassa Ruotsissa tai Tanskassa. Kullakin kilpailijalla on mahdollisuus voittaa ainoastaan yksi (1) palkinto. Kilpailun järjestää Samsung Electronics Nordic AB ("Samsung", "Järjestäjä"). Samsungin työntekijät (tai heidän lähiomaisensa tai perheenjäsenensä) eivät voi osallistua kilpailuun. Facebook tai Instagram eivät sponsoroi, tue tai hallinnoi tätä kilpailua, mikä tarkoittaa, että kaikki kilpailukuvat vastaanottaa ja käsittelee Samsung.

 2. Voidaksesi osallistua kilpailuun sinun on 28.11.2022–12.12.2022 välisenä Kilpailuaikana lähetettävä Samsung-yhteisön kautta osoitteessa https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se paras mustavalkokuvasi ("Kilpailukuva"). Kukin osallistuja voi lähettää yhteensä viisi (5) Kilpailukuvaa. Jos osallistuja lähettää enemmän kuin viisi Kilpailukuvaa, kaikki viidennen Kilpailukuvan jälkeen lähetetyt lisäkuvat jätetään huomioimatta.

 3. Kilpailu alkaa 28.11.2022 kello 10:00 (CET) ja päättyy 12.12.2022 klo 10:00 (CET) ("Kilpailuaika"). Kilpailuajan päätyttyä Samsung valitsee satunnaisesti Pohjoismaista (Ruotsi, Norja, Tanska, Suomi) yhteensä kaksi (2) voittajaa kaikkien hyväksyttyjen Kilpailukuvien joukosta. Voittajat julkistetaan kahden viikon kuluessa Kilpailuajan päättymisestä. Satunnaisesti suoritettu voittajien valinta on lopullinen ja sitova.

 4. Jaossa on yksi (1) palkinto voittajaa kohden. Palkinto koostuu Galaxy Buds2 Pro -kuulokkeista, SM-R510NLVAEUB (ovh. 230 EUR, sisältäen alv:n) ("Palkinto"). Palkinto ei ole siirrettävissä eikä sitä voi vaihtaa rahaksi tai muihin tuotteisiin. Voittoon liittyvistä veroista vastaa voittaja.

 5. Samsung on yhteydessä voittajiin viestitse Yhteisösivujen kautta kahden viikon sisällä Kilpailuajan päättymisestä. Voittajat julkaistaan myös sivulla https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se. Voittaakseen ja saadakseen palkinnon tulee voittajan esittää tätä koskeva pyyntö Samsungille kahden viikon kuluessa saatuaan Samsungilta tiedon voitosta. Mikäli voittaja ei esitä kyseistä pyyntöä asetetussa ajassa, Samsung voi valita uuden voittajan muiden kilpailijoiden keskuudesta. Kilpailija antaa voiton varalta Samsungille suostumuksen julkaista nimensä ja Kilpailukuvansa osoitteessa https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se sekä millä tahansa muulla Samsung-konsernin verkkosivustolla.

 6. Osallistumalla kilpailuun vakuutat, että Kilpailukuva on oma alkuperäinen teoksesi. Olet yksin vastuussa kaikista lähettämistäsi/lataamistasi kuvista sekä siitä, että sinulla on tarvittavat oikeudet, luvat ja suostumukset kolmansilta osapuolilta Kilpailukuvan lataamiseksi sivulle https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se sekä luovutettavaksi Samsungin käyttöön. Kilpailukuva ei saa esittää kenenkään henkilön kuvaa tai identiteettiä tai tietoja kenestäkään henkilöstä, ellei kilpailija ole saanut tällaisen henkilöiden etukäteen antamaa suostumusta. Samsungin vahva suositus on, etteivät kilpailijat lataisi kuvia, joihin heillä ei ole kaikkia oikeuksia, lupia tai suostumuksia. Samsung ei ole millään tavalla vastuussa materiaalista, jonka sisältö voi olla rasistinen, väkivaltainen, seksistinen, loukkaava tai muuten sopimaton tai siitä, että materiaali on lain tai Samsungin käytäntöjen tai yrityskuvan välittämien arvojen vastainen. Samsung pidättää oikeuden poistaa sellaisen materiaalin, (i) joka tavalla tai toisella loukkaa tai saattaa loukata kolmannen immateriaalioikeuksia, (ii) joka tavalla tai toisella on lain vastainen tai Samsungin käytäntöjen tai yrityskuvan välittämien arvojen vastainen, (iii) joka on jollain tavalla näiden kilpailuehtojen vastainen, tai (iv) jota Samsung pitää oman harkintansa mukaan sopimattomana.

 7. Osallistumalla kilpailuun annat Samsungille ja mille tahansa Samsungin kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle pysyvän, peruuttamattoman, maailmanlaajuisen, siirrettävän, rojaltivapaan ja ei-yksinomaisen oikeuden käyttää Kilpailukuvaasi kilpailun markkinoinnissa. Tämä tarkoittaa, että Samsung saa rajoittamattoman oikeuden käyttää, toisintaa, muokata, muunnella, jakaa, julkaista ja julkisesti esittää kilpailukuvaasi sanottuun tarkoitukseen.

 8. Voidaksesi osallistua kilpailuun, sinun on annettava Samsungille tiettyjä henkilötietoja. Tämä kuvataan tietosuojaselosteessamme osoitteessa  https://www.samsung.com/fi/info/privacy/contests. Samsung kerää, käsittelee ja säilyttää henkilötietoja järjestääkseen ja hallinnoidakseen kilpailua (mukaan lukien yhteydenotto voittajiin ja voittajien julkistaminen).  Samsung Electronics Nordic AB, ulkomainen y-tunnus 556445-4345, Box 1235, 164 40, Kista, Ruotsi, toimii henkilötietojen rekisterinpitäjänä. Samsung soveltaa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä käsitellessään henkilötietojasi. Sinulla on lain mukaisesti oikeus saada tietoa siitä, mitä henkilötietoja käsittelemme sinusta ja saada virheelliset henkilötiedot oikaistua, vastustaa tai pyytää rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä sekä pyytää pääsyä henkilötietoihisi taikka henkilötietojesi poistamista tai siirtämistä. Mikäli haluat harjoittaa yllä mainittuja oikeuksiasi tai sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen, pyydämme olemaan yhteydessä meihin GDPR-portaalimme kautta osoitteessa https://www.samsung.com/request-desk tai sähköpostitse dataprotection.sena@samsung.com.  Osallistumalla kilpailuun hyväksyt nämä kilpailuehdot ja vahvistat olevasi tietoinen siitä, että Samsung käsittelee ja säilyttää henkilötietojasi yllä mainitun tietosuojaselosteen mukaisesti.

 9. Samsung pidättää oikeuden yksinomaisen harkintansa mukaan hylätä sellaiset osallistujat, jotka eivät sen näkemyksen mukaan noudata näitä kilpailuehtoja tai ehdoissa viitattua asiakirjaa tai ohjetta.

 10. Kilpailuun sovelletaan suomalaisten kilpailijoiden osalta Suomen lakia. Näiden kilpailuehtojen soveltamisesta johtuvat riidat ratkaistaan yleisessä tuomioistuimessa Suomessa. Osallistujien on myös mahdollista kääntyä kuluttajariitalautakunnan puoleen riidan käsittelemiseksi siinä määrin kuin lautakunta on toimivalainen riidan käsittelemään. Kuluttajariitalautakunnan osoite on Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki ja verkko-osoite on www.kuluttajariita.fi. Olethan yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi) ennen kuin lähestyt kuluttajariitalautakuntaa.
/Emmi
0 Likes
0 REPLIES 0