Close

What are you looking for?

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Competition Terms and Conditions - Community Contest "Sustainability Challenge" - SE, DK, NO & FI

(Topic created on: 08-05-2024 09:50 AM)
99 Views
Emmi S
Big Cheese
Options

1. SE

2. DK

3. NO

4. FI

Tävlingsvillkor – Communitytävling “Hållbarhetsundersökning”

 1. För att delta i tävlingen måste du vara över 18 år och bosatt i Danmark, Finland, Norge eller Sverige. Tävlingen arrangeras av Samsung Electronics Nordic AB (”Samsung”). Anställda hos Samsung (liksom deras närmaste familje- och hushållsmedlemmar) får inte delta i tävlingen. Tävlingsbidragen mottas och hanteras av Samsung.

 2. För att delta i tävlingen måste du delta i en undersökning genom att svara på fyra frågor om hållbarhet via https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se (ett ”Bidrag”) under tävlingsperioden (som anges nedan). Varje deltagare får lämna högst ett (1) bidrag totalt. Om fler bidrag lämnas kommer dessa inte att beaktas av Samsung. För att delta i undersökningen i Samsung Community måste deltagaren ha ett Samsungkonto -  du kan skapa ett konto här.

 3. Tävlingen startar 10:00 (CET) den 8 maj 2024 och avslutas 23:59 (CET) den 20 maj 2024. (”Tävlingsperioden”). Efter Tävlingsperioden kommer totalt fyra (4) vinnare utses bland de nordiska länderna (Sverige, Norge, Danmark, Finland). Vinnarna kommer att utses slumpmässigt bland alla giltiga bidrag. Vinnarna kommer att utses inom två veckor efter tävlingsperioden avslutas. Den slumpmässiga dragningen är slutgiltig och bindande.

 4. Det finns fyra (4) priser tillgängliga, priset består av Galaxy Watch6 Classic, BT 43 mm, SM-R950NZKAEUB (värde 4890 SEK/4890 NOK/3099 DKK/419 EUR), Galaxy Chromebook Go 14", XE340XDA-KA1SE (värde 3990 SEK/3690 NOK/2699 DKK/349 EUR), Galaxy Buds2 Pro Graphite, SM-R510NZAAEUB (värde 2690 SEK/2690 NOK/1799 DKK/229 EUR) eller Galaxy Buds2 Pro Graphite, SM-R510NZAAEUB (värde 2690 SEK/2690 NOK/1799 DKK/229 EUR) (inkl. moms) (”priset”). Priset kan inte bytas, t.ex. mot kontanter eller andra produkter. Alla skatter som tas ut på priserna är vinnarnas eget ansvar.

 5. Vinnarna kommer att kontaktas av Samsung genom direktmeddelande på Samsung Community-sidan inom två (2) veckor från tävlingsperiodens slut. Vinnarna kommer också att publiceras på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se. För att vinna priset måste vinnaren, inom två veckor från det att vinnaren kontaktats av Samsung, framställa en begäran till Samsung om att få ut priset. Om vinnaren underlåter att begära ut priset inom den tiden kan Samsung komma att utse en annan vinnare bland övriga tävlande. De tävlande ger Samsung rätt att publicera namnen på vinnarna och de vinnande bidragen på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se samt på andra webbsidor inom Samsungkoncernen.

 6. Du intygar härmed att ditt bidrag är ditt eget originalarbete. Du är ensam ansvarig för alla erforderliga rättigheter, tillstånd och medgivanden från tredje part som kan ingå i ditt bidrag.  Nämner bidraget personer eller annars innehåller information om personer skall deras tillstånd ha inhämtats av den tävlande. Samsung avråder tävlande från att ladda upp material till vilka de inte har samtliga rättigheter, tillstånd och medgivanden. Samsung ansvarar inte i något avseende för innehållet i bidraget och dessas eventuella rasistiska, våldsamma, sexistiska, störande eller på annat sätt olämpliga innehåll eller dessas brott mot tillämplig lag eller Samsungs policies eller varumärkesvärderingar. Samsung förbehåller sig rätten att ta allt bort material som (i) på något sätt utgör eller kan befaras göra intrång i tredje mans immateriella rättigheter, (ii) på något sätt är olagligt eller i strid med Samsungs policies eller varumärkesvärderingar, (iii) i något avseende bryter mot dessa tävlingsvillkor, eller (iv) Samsung efter eget gottfinnande anser vara olämpligt.

 7. De tävlande ger Samsung och andra bolag inom Samsung-koncernen en fullständig, överförbar, royaltyfri, oinskränkt men ej exklusiv rätt att använda tävlingsbidraget i sin marknadsföring av tävlingen under en obegränsad tid oavsett medium och geografisk marknad. Detta innebär att Samsung får en obegränsad rätt att använda, återskapa, anpassa, ändra, distribuera, publicera och offentligt framföra bidraget.

 8. För att delta i tävlingen måste de tävlande lämna vissa personuppgifter till Samsung. Detta beskrivs i Samsungs personuppgiftspolicy för tävlingar:

Dessa personuppgifter samlas in och behandlas av Samsung endast i syfte att administrera tävlingen (inklusive att kontakta och offentliggöra vinnarna). Dessutom måste vinnarna på Samsungs begäran lämna sitt personnummer till Samsung, samt norska medborgare även en kopia på sitt skatte kort (NO: skattekort) för att Samsung ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot skattemyndigheterna. Samsung Electronics Nordic AB, org. nr 556445-4345, Box 1235, 164 40 Kista, Sverige, är personuppgiftsansvarig för deltagarnas personuppgifter. Samsung tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt enligt lag att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och få felaktiga personuppgifter rättade, invända mot eller begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter samt begära åtkomst till, borttagning av eller förflyttning (s.k. dataportabilitet) av dina personuppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter som nämns ovan eller om du har några frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter, kan du kontakta oss via vår dedikerade GDPR onlineportal på https://www.samsung.com/se/request-desk/ eller på dataprotection.sena@samsung.com. Om du har klagomål på Samsungs hantering av dina personuppgifter kan du göra en anmälan till den berörda tillsynsmyndigheten. Du hittar kontaktuppgifter till din relevanta tillsynsmyndighet på https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. Genom att delta i tävlingen accepterar du dessa tävlingsvillkor samt bekräftar du att du är medveten om att Samsung behandlar dina personuppgifter enligt vad som framgår av personuppgiftspolicyn ovan.

9. Samsung förbehåller sig rätten att diskvalificera varje tävlande som inte följer dessa tävlingsvillkor samt de dokument som det hänvisas till häri.

10. För tävlingen tillämpas svensk lag för tävlanden bosatta i Sverige. Tvister som uppstår vid tillämpning av tävlingsvillkoren kommer att prövas vid allmän domstol i Sverige. Deltagare kan även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för att få tvist prövad i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten. Allmänna reklamationsnämndens adress är Box 174, 101 23 Stockholm och webbplatsens adress är www.arn.se.

 

 Konkurrencevilkår – Community konkurrence ”Bæredygtighedsundersøgelse”

 1. For at deltage i konkurrencen skal du være over 18 år og bosiddende i Danmark, Finland, Norge eller Sverige. Konkurrencen arrangeres af Samsung Electronics Nordic AB ("Samsung"). Ansatte hos Samsung (samt deres nærmeste familie og medlemmer af husstanden) er ikke berettiget til at deltage i konkurrencen. Konkurrencebidragene modtages og administreres af Samsung.

 2. For at deltage i konkurrencen skal du deltage i en undersøgelse ved at besvare fire bæredygtighedsspørgsmål via https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se (et ”Bidrag”) i konkurrenceperioden (som angives nedenfor). Hver deltager kan højest indsende ét (1) bidrag i alt. Hvis der indsendes yderligere bidrag, vil disse ikke blive taget i betragtning af Samsung. For at deltage i undersøgelsen i Samsung Community skal deltageren have en Samsung-konto - du kan oprette en konto her.

 3. Konkurrencen starter den 8. maj 2024 kl. 10:00 (CET) og slutter den 20. maj 2024 kl. 23:59 (CET) ("Konkurrenceperioden"). Efter konkurrenceperioden vil i alt fire (4) vindere blive udvalgt blandt de nordiske lande (Sverige, Norge, Danmark, Finland). Vinderen vælges tilfældigt blandt alle gyldige bidrag. Vinderen vælges inden for to uger efter afslutningen af Konkurrenceperioden. Den tilfældige lodtrækning er endelig og bindende.

 4. Der er fire (4) præmier tilgængelige. Præmien består af Galaxy Watch6 Classic, BT 43 mm, SM-R950NZKAEUB (værdi 4890 SEK/4890 NOK/3099 DKK/419 EUR), Galaxy Chromebook Go 14", XE340XDA-KA1SE (værdi 3990 SEK/3690 NOK/2699 DKK/349 EUR), Galaxy Buds2 Pro Graphite, SM-R510NZAAEUB (værdi 2690 SEK/2690 NOK/1799 DKK/229 EUR) eller Galaxy Buds2 Pro Graphite, SM-R510NZAAEUB (værdi 2690 SEK/2690 NOK/1799 DKK/229 EUR) (inkl. Moms) ("Præmien"). Præmien kan ikke ombyttes, f.eks. til kontanter eller andre produkter. Alle skatter på Præmien er alene vinderens ansvar.

 5. Vinderen vil blive kontaktet af Samsung via direkte besked på Samsungs Community-websted inden for to (2) uger fra afslutningen af Konkurrenceperioden. Vinderne vil også blive offentliggjort på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se. For at vinde Præmien skal vinderen inden for to uger efter, at vinderen er blevet kontaktet af Samsung, anmode Samsung om at modtage Præmien. Hvis vinderen ikke gør krav på Præmien inden for denne tid, kan Samsung vælge en anden vinder blandt de andre deltagere. Deltagerne giver Samsung ret til at offentliggøre navnene på vinderne og vinderbidragene på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se samt på hjemmesider inden for Samsung-koncernen.
 1. Du bekræfter hermed, at dit Bidrag er dit eget originale arbejde. Du er eneansvarlig for alle nødvendige rettigheder, tilladelser og samtykker, der kan indgå i dit bidrag.  Hvis bidraget nævner personer eller på anden måde indeholder oplysninger om personer, skal deltageren have indhentet deres tilladelse. Samsung fraråder deltagere at uploade materiale, som de ikke har alle rettigheder, tilladelser og samtykker til. Samsung er ikke ansvarlig i nogen henseende for indholdet af bidraget og racistisk, voldeligt, sexistisk, stødende eller på anden måde upassende indhold eller overtrædelse af gældende lovgivning eller Samsungs politikker eller brand-værdier. Samsung forbeholder sig ret til at fjerne materiale, der (i) på nogen måde udgør eller kan påstås at krænke en tredjeparts immaterielle rettigheder, (ii) på nogen måde er ulovligt eller i strid med Samsungs politikker eller brand-værdier, (iii) overtræder disse vilkår og betingelser for konkurrencen i enhver henseende, eller (iv) Samsung efter eget skøn anser for at være upassende.

 2. Deltagerne giver Samsung og andre virksomheder i Samsung-koncernen en fuldstændig, overførbar, royaltyfri, ubegrænset, men ikke-eksklusiv ret til at bruge bidraget i deres promovering af konkurrencen i en ubegrænset periode uanset medium og geografisk marked. Det betyder, at Samsung vil have en ubegrænset ret til at bruge, reproducere, tilpasse, ændre, distribuere, offentliggøre og offentligt fremføre bidraget.
 1. For at deltage i konkurrencen skal deltagerne give visse personoplysninger til Samsung. Dette er beskrevet i Samsungs privatlivspolitik for konkurrencer:

Disse personoplysninger indsamles og behandles udelukkende af Samsung med det formål at administrere konkurrencen (herunder kontakte og offentliggøre vinderne). Derudover skal vinderne på Samsungs anmodning give deres personnummer til Samsung, samt norske statsborgere også en kopi af deres skattekort, for at Samsung kan opfylde sine forpligtelser over for skattemyndighederne. Samsung Electronics Nordic AB, reg. nr. 556445-4345, Box 1235, 164 40 Kista, Sverige, er dataansvarlig for deltagernes personoplysninger. Samsung anvender gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger, når de behandler dine personoplysninger. Du har ved lov ret til at modtage oplysninger om, hvilke personoplysninger vi behandler om dig og få urigtige personoplysninger rettet, gøre indsigelse mod eller anmode om begrænsning af vores behandling af dine personoplysninger og anmode om adgang til, sletning eller overførsel (såkaldt dataportabilitet) af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder nævnt ovenfor, eller hvis du har spørgsmål om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte os via vores dedikerede GDPR-onlineportal på https://www.samsung.com/se/request-desk/ eller på dataprotection.sena@samsung.com. Hvis du har en klage over Samsungs håndtering af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed. Du kan finde kontaktoplysningerne på din relevante tilsynsmyndighed på https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. Ved at deltage i konkurrencen accepterer du disse konkurrencevilkår og -betingelser og bekræfter, at du er opmærksom på, at Samsung behandler dine personoplysninger som beskrevet i privatlivspolitikken ovenfor.

9. Samsung forbeholder sig ret til at diskvalificere enhver deltager, der ikke overholder disse konkurrencevilkår og -betingelser og de dokumenter, der henvises til heri.

10. Konkurrencen er underlagt dansk lovgivning for deltagere med bopæl i Danmark. Tvister mellem en forbruger med bopæl i Danmark og arrangøren behandles ved en almindelig domstol i Danmark. Deltagerne kan også henvende sig til Nævnenes Hus at få tvisten prøvet i det omfang, nævnet har kompetence til at prøve tvisten. Nævnenes Hus har adresse på Toldboden 2, 8800 Viborg, og hjemmesidens adresse er https://naevneneshus.dk.

 

Konkurransevilkår – Community-konkurranse «Bærekraftsundersøkelse»

 1. For å være kvalifisert til å delta i konkurransen må du være 18 år eller eldre og bosatt i Norge, Danmark, Finland eller Sverige. Konkurransen arrangeres av Samsung Electronics Nordic AB ("Samsung"). Ansatte (og den ansattes nærmeste familie og husstandsmedlemmer) i Samsung har ikke lov til å delta i konkurransen. Ethvert konkurransebidrag mottas og behandles av Samsung.

 2. For å delta i konkurransen må du delta i en undersøkelse ved å svare på fire spørsmål om bærekraft på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se (et «Bidrag») i løpet av Konkurranseperioden (som definert nedenfor). Deltakerne kan kun sende inn ett (1) Bidrag totalt. Dersom flere Bidrag mottas, vil disse ikke bli hensyntatt av Samsung. For å delta i undersøkelsen på Samsung Community må deltageren ha en Samsung-konto – du kan opprette en brukerkonto her.

 3. Konkurransen starter kl. 10.00 (CET) den 8. mai 2024 og avsluttes kl. 23.59 (CET) den 20. mai 2024 ("Konkurranseperioden"). Etter at Konkurranseperioden er utløpt, vil totalt fire (4) vinnere bli valgt ut blant alle gyldige Bidrag i de nordiske landene (Norge, Sverige, Danmark, Finland). Vinnerne vil bli tilfeldig valgt ut blant alle gyldige bidrag. Vinnerene vil bli kunngjort innen to uker etter at Konkurranseperioden er utløpt. Den tilfeldige trekningen er endelig og bindende.

 4. Det er totalt fire (4) premier tilgjengelig, som består av Galaxy Watch6 Classic, BT 43 mm, SM-R950NZKAEUB (verdi 4890 SEK/4890 NOK/3099 DKK/419 EUR), Galaxy Chromebook Go 14", XE340XDA-KA1SE (verdi 3990 SEK/3690 NOK/2699 DKK/349 EUR), Galaxy Buds2 Pro Graphite, SM-R510NZAAEUB (verdi 2690 SEK/2690 NOK/1799 DKK/229 EUR) eller Galaxy Buds2 Pro Graphite, SM-R510NZAAEUB (verdi 2690 SEK/2690 NOK/1799 DKK/229 EUR) (inkludert mva)) ("Premien"). Premien er ikke overførbar og kan ikke byttes, f.eks. mot kontanter eller andre produkter. Eventuell skatt på gevinster skal betales av vinnerne.

 5. Vinneren vil bli kontaktet av Samsung via direktemelding gjennom Samsung Community innen to (2) uker etter at Konkurranseperioden er avsluttet. Vinneren vil også bli publisert på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se. For å vinne Premien må vinneren innen to uker etter at han/hun blir varslet og kontaktet av Samsung, sende en forespørsel til Samsung om å motta Premien. Hvis vinneren ikke sender inn en slik forespørsel innen den relevante tidsperioden, kan Samsung velge en ny vinner blant de andre deltakerne. Deltakerne samtykker gir Samsung rett til å publisere og annonsere navnet på vinneren og vinnerens bidrag på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se og på ethvert annet nettsted innenfor Samsung-gruppen.  

 6. Du garanterer herved at Bidraget er ditt eget originale verk. Du er alene ansvarlig for alle nødvendige rettigheter, tillatelser og samtykker fra tredjeparter som kan være inkludert i ditt bidrag. Hvis bidraget nevner personer eller på annen måte inneholder informasjon om personer, må deltakeren ha innhentet deres samtykke. Samsung fraråder deltakere fra å laste opp materiale som de ikke har alle rettigheter, tillatelser og samtykker til. Et Bidrag kan ikke vise bildet eller likheten til en person eller informasjon om en person, med mindre deltakeren på forhånd har fått samtykke fra denne personen. Samsung fraråder sterkt å laste opp Bidrag som du ikke har alle rettigheter, tillatelser og samtykker til. Samsung er på ingen måte ansvarlig for innholdet i bidraget og dets eventuelle rasistiske, voldelige, kjønnsdiskriminerende, støtende eller på annen måte upassende innhold eller brudd på gjeldende lov, eller Samsungs retningslinjer eller varemerkeverdier. Samsung forbeholder seg retten til å fjerne alt materiale som (i) på noen måte utgjør en krenkelse av, eller som sannsynligvis kan utgjøre en krenkelse av, de immaterielle rettighetene til tredjeparter, (ii) på noen måte er ulovlige eller i strid med Samsungs retningslinjer eller varemerkeverdier, (iii) på noen måte bryter disse konkurransevilkårene, eller (iv) Samsung etter eget skjønn anser som upassende.

 7. Du gir herved Samsung og ethvert annet selskap i Samsung-konsernet en evigvarende, ugjenkallelig, verdensomspennende, overførbar, royaltyfri og ikke-eksklusiv lisens til å bruke Bidraget ditt i sin markedsføring av konkurransen. Samsung har derfor en ubegrenset rett til å bruke, reprodusere, tilpasse, modifisere, distribuere, publisere og offentlig tilgjengeliggjøre bidraget for slike formål.

 8. For å delta i konkurransen må du oppgi visse personopplysninger til Samsung. Dette er nærmere beskrevet i Personvernerklæringen, se https://www.samsung.com/no/info/privacy/contests. Disse personopplysningene samles inn, behandles og lagres av Samsung for det formål å administrere konkurransen (inkludert å kontakte og publisere vinnerne). Videre, hvis du kåres som vinner, må du på forespørsel fra Samsung oppgi personnummeret ditt til Samsung, og for norske statsborgere, også en kopi av skattekortet for at Samsung skal kunne å oppfylle sine forpliktelser overfor skattemyndighetene. Samsung Electronics Nordic AB, org.nr. 556445-4345, P.O. Box 1235, 164 40 Kista, Sverige, er behandlingsansvarlig for personopplysningene. Samsung følger gjeldende lover om personvern i sin behandling av dine personopplysninger. I tråd med gjeldende lov har du rett til å (i) få informasjon om hvilke personopplsninger Samsung behandler om deg, (ii) be om retting av feilaktige personopplysninger, (iii) protestere mot vår behandling av dine personopplysninger, (iv) be om begrensning av Samsungs behandling av dine personopplysninger, (v) be om tilgang til dine personopplysninger, og (vi) kreve overføring av dine personopplysninger (''Dataportabilitet''). Vennligst kontakt Samsung gjennom vår dedikerte GDPR-portal på https://www.samsung.com/request-desk eller på dataprotection.sena@samsung.com hvis du ønsker å utøve rettighetene dine som nevnt ovenfor, eller hvis du har spørsmål om hvordan Samsung behandler personopplysningene dine. Hvis du ønsker å klage på Samsungs behandling av dine personopplysninger, kan du sende inn en klage til din relevante tilsynsmyndighet. Du finner kontaktinformasjon til din relevante tilsynsmyndighet på https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. Ved å delta i konkurransen aksepterer du å være bundet av disse konkurransevilkårene og bekrefter at du er klar over behandlingen og lagringen av dine personopplysninger som angitt i Personvernerklæringen.

 9. Samsung forbeholder seg retten til etter eget skjønn å diskvalifisere bidrag som de mener ikke overholder disse konkurransevilkårene og ethvert annet dokument som det vises til.

 10. Konkurransen er underlagt norsk lov. Tvister som oppstår i forbindelse med disse vilkårene kan behandles av de alminnelige domstolene. Deltakere kan også henvende seg til Forbrukertilsynet for mekling dersom det oppstår en tvist mellom deltakeren og Samsung, i den grad Forbrukertilsynet er kvalifisert til å behandle tvisten. Adressen til Forbrukertilsynet er Porselensvegen 32, 3920 Porsgrunn og nettadressen er www.forbrukertilsynet.no.


Kilpailuehdot – Community -kilpailu “Kestävyyskysely”

1. Voidaksesi osallistua kilpailuun sinun tulee olla vähintään 18-vuotias ja asuttava Suomessa, Tanskassa, Norjassa tai Ruotsissa. Kilpailun järjestää Samsung Electronics Nordic AB (”Samsung”). Samsungin työntekijät (tai heidän perheenjäsenensä tai samassa taloudessa asuvat henkilöt) eivät voi osallistua kilpailuun. Samsung vastaanottaa ja käsittelee kaikki Osallistumiset.

2. Osallistuaksesi kilpailuun sinun on Kilpailuaikana (kuten jäljempänä on määritelty) osallistuttava kyselyyn vastaamalla neljään (4) kestävyyttä koskevaan kysymykseen osoitteessa https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se ("Osallistuminen"). Osallistujat voivat osallistua kilpailuun enintään yhden (1) kerran. Samsung ei ota osallistujan useita Osallistumisia huomioon. Osallistujalla tulee olla Samsung-tili osallistuakseen Samsung Community -kyselyyn – voit luoda tilin täällä

3. Kilpailu alkaa 8.5.2024 klo 11:00 (EEST) ja päättyy 21.5.2024 klo 00:59 (EEST) ("Kilpailuaika"). Samsung valitsee satunnaisesti neljä (4) voittajaa kaikissa Pohjoismaissa (Suomi, Tanska, Norja ja Ruotsi) tehtyjen pätevien Osallistumisten joukosta Kilpailuajan päätyttyä. Voittajat ilmoitetaan kahden (2) viikon kuluessa Kilpailuajan päättymisestä. Satunnaisarvonta on lopullinen ja sitova.

4. Kilpailussa on neljä (4) palkintoa. Palkinto on Galaxy Watch6 Classic, BT 43 mm, SM-R950NZKAEUB (arvo 4890 SEK/4890 NOK/3099 DKK/419 EUR), Galaxy Chromebook Go 14", XE340XDA-KA1SE (arvo 3990 SEK/3690 NOK/2699 DKK/349 EUR), Galaxy Buds2 Pro Graphite, SM-R510NZAAEUB (arvo 2690 SEK/2690 NOK/1799 DKK/229 EUR) tai Galaxy Buds2 Pro Graphite, SM-R510NZAAEUB (arvo 2690 SEK/2690 NOK/1799 DKK/229 EUR) (sis. ALV) (”Palkinto”). Palkintoa ei voi vaihtaa esimerkiksi rahaksi tai muuhun tuotteeseen.

5. Samsung ottaa yhteyttä voittajiin suoralla viestillä Samsung Communityn kautta kahden (2) viikon kuluessa Kilpailuajan päättymisestä. Voittajat julkaistaan myös osoitteessa  https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se. Saadakseen Palkinnon voittajan on kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun Samsung on ottanut voittajaan yhteyttä, esitettävä palkintoa koskeva pyyntö Samsungille. Jos voittaja ei esitä palkintopyyntöä tämän ajan kuluessa, Samsung voi valita uuden voittajan muiden kilpailijoiden joukosta. Täten annat Samsungille luvan ja oikeuden julkaista ja ilmoittaa voittajan nimen ja voittajan Osallistumisen osoitteessa https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se ja Samsung-konserniin kuuluvilla verkkosivustoilla.

6. Vakuutat, että Osallistumisesi on sinun alkuperäisen työsi tulos. Olet yksin vastuussa siitä, että olet saanut kaikki tarvittavat oikeudet, luvat ja suostumukset kolmansilta osapuolilta, jotka saattavat sisältyä Osallistumiseesi. Osallistumisesi ei saa mainita toista henkilöä, tai tietoa muusta henkilöstä, ellet ole saanut siihen etukäteen tällaisen henkilön suostumusta. Samsung suosittelee, ettei osallistujat lataa sellaista materiaalia, johon heillä ei ole oikeuksia, lisenssejä tai suostumuksia. Samsung ei ole millään tavalla vastuussa Osallistumisen sisällöstä, esimerkiksi rasistisesta, väkivaltaisesta, seksistisestä, loukkaavasta tai muuten sopimattomasta sisällöstä tai siitä, että sisältö on lain tai Samsungin käytäntöjen tai arvojen vastaista. Samsung pidättää oikeuden poistaa kaiken aineiston, joka (i) loukkaa tai todennäköisesti loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, (ii) on millään tavalla laitoin tai vastoin Samsung käytäntöjä tai arvoja, (iii) rikkoo näitä Kilpailuehtoja jollakin tavalla tai (iv) Samsung pitää oman harkintansa mukaan sopimattomana. 

7. Osallistujat myöntävät Samsungille ja Samsung-konserniin kuuluville yrityksille täyden, siirrettävän, rojaltivapaan, rajoittamattoman mutta ei-yksinomaisen lisenssin käyttää Osallistumista kilpailun markkinoinnin edistämiseen rajoittamattoman ajan missä tahansa välineessä ja millä tahansa maantieteellisillä markkinoilla. Näin ollen Samsungilla on rajoittamaton oikeus käyttää, jäljentää, muunnella, muokata, levittää, julkaista ja esittää julkisesti Osallistumista.

8. Osallistuaksesi kilpailuun, sinun on annettava Samsungille tiettyjä henkilötietoja. Tämä kuvataan kilpailuja koskevassa tietosuojailmoituksessamme:

Samsung kerää, käsittelee ja säilyttää tällaisia henkilötietoja järjestääkseen ja hallinnoidakseen kilpailua (mukaan lukien yhteydenottaminen voittajiin ja voittajien julkaiseminen). Tämän lisäksi, jos sinut julistetaan voittajaksi, sinun tulee Samsungin pyynnöstä antaa Samsungille henkilötunnuksesi, ja jos olet Norjan kansalainen, myös kopio verokortistasi (NO: skattekort), jotta Samsung voi täyttää velvollisuutensa suhteessa veroviranomaisiin. Samsung Electronics Nordic AB, rekisterinumero 556445-4345, postilokero 1235, 164 40, Kista, Ruotsi toimii henkilötietojen rekisterinpitäjänä. Samsung noudattaa soveltuvia tietosuojalakeja käsitellessään henkilötietoja. Soveltuvan lainsäädännön mukaan sinulla on oikeus (i) pyytää tietoja siitä, mitä henkilötietoja Samsung käsittelee sinusta, (ii) pyytää meitä korjaamaan näissä tiedoissa olevat virheet, (iii) vastustaa meidän suorittaman tietojen käsittelyä, (iv) pyytää Samsungin suorittaman tietojesi käsittelyn rajoittamista, (v) pyytää pääsyä tietoihisi, sekä (vi) vaatia tietojesi siirtoa. Jos haluat esittää näitä oikeuksia koskevan pyynnön tai tiedustelun tai jos sinulla on kysyttävää siitä, miten Samsung käsittelee henkilötietojasi, ota yhteyttä Samsungiin erityisen GDPR-portaalin kautta osoitteessa https://www.samsung.com/request-desk tai osoitteessa dataprotection.sena@samsung.com. Jos sinulla on valituksia Samsungin suorittamasta henkilötietojesi käsittelystä, voit tehdä valituksen asianomaiselle valvontaviranomaiselle. Löydät asianomaisen valvontaviranomaisen yhteystiedot osoitteesta https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_fi. Osallistumalla kilpailuun hyväksyt, että nämä ehdot sitovat sinua, ja hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn ja tallentamisen tietosuojailmoituksessa esitetyllä tavalla.

9. Samsung pidättää oikeuden yksinomaisen harkintansa puitteissa hylätä sellaiset Osallistumiset kilpailuun, joiden se katsoo olevan näiden ehtojen tai näissä ehdoissa viitattujen asiakirjojen vastaisia.

10. Kilpailuun sovelletaan Suomen lakia suomalaisten osallistujien osalta. Riidat, jotka koskevat näiden kilpailuehtojen soveltamista ratkaistaan yleisessä tuomioistuimessa. Osallistujien on myös mahdollista kääntyä kuluttajariitalautakunnan puoleen riidan käsittelemiseksi siinä määrin kuin lautakunta on toimivaltainen riidan käsittelemään. Kuluttajariitalautakunnan osoite on Hämeentie 3, postilokero 3066, 00531 Helsinki ja verkkosivuston osoite on www.kuluttajariita.fi. Olethan yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi) ennen kuin lähestyt kuluttajariitalautakuntaa.

/Emmi
0 REPLIES 0