Close

What are you looking for?

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Competition Terms and Conditions - Community contest "Stay Healthy Challenge" SE, FI, NO & DK

(Topic created on: 23-02-2023 12:59 PM)
185 Views
Emmi S
Big Cheese
Options

1. SE

2. FI

3. DK

4. NO

Tävlingsvillkor – Community Contest “Health Challenge”

 1. För att delta i tävlingen måste du vara 18 år eller äldre och vara bosatt i Danmark, Finland, Norge eller Sverige. Varje tävlande kan bara vinna ett (1) pris. Tävlingen arrangeras av Samsung Electronics Nordic AB ("Samsung"). Anställda (och anställdas närmaste familje- och hushållsmedlemmar) hos Samsung är inte berättigade att delta i tävlingen. Tävlingen är inte sponsrad, bistådd eller administrerad av Facebook eller Instagram. Följaktligen mottas och behandlas alla bidrag av Samsung.
 1. För att delta i tävlingen måste du under tävlingsperioden skicka in ditt foto som visar vad hälsa betyder för dig på Samsung Community via https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se (ett "Bidrag") mellan den 6 mars 2023 och den 16 mars 2023. Deltagarna får endast skicka in totalt fem (5) Bidrag. Om fler bidrag tas emot, kommer alla ytterligare bidrag som skickas in efter det femte bidraget inte att beaktas. För att skicka in ett foto till Samsung Community behöver deltagaren ett Samsung-konto - du kan skapa ett konto här.
 1. Tävlingen kommer att inledas kl. 10:00 (CET) den 6 mars 2023 och avslutas kl. 23:59 (CET) den 16 mars 2023 ("Tävlingsperioden"). Efter tävlingsperiodens slut kommer totalt en (1) vinnare i de nordiska länderna (Sverige, Norge, Danmark, Finland) att slumpmässigt väljas ut av Samsung bland alla giltiga bidrag. Vinnaren kommer att tillkännages inom två veckor efter det att tävlingsperioden har avslutats. Den slumpmässiga dragningen är slutgiltig och bindande.
 1. Det finns totalt ett (1) pris att vinna, priset består av en Galaxy Watch5 LTE 44 mm, SM-R915FZAAEUB (ungefärligt värde 4190 SEK, 2899 DKK, 4090 NOK, 379 EUR (moms inkluderat) ("Priset"). Priserna kan inte överlåtas och får inte bytas ut mot kontanter eller andra produkter. Eventuell vinstskatt ska betalas av vinnarna.
 1. Vinnarna kommer att meddelas och kontaktas av Samsung genom direktmeddelande via Samsung Community-webbplatsen inom två (2) veckor efter tävlingsperiodens slut. Vinnarna kommer också att publiceras på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se. För att vinna priset måste vinnaren framställa en begäran om detta till Samsung inom två veckor efter att ha blivit meddelad och kontaktad av Samsung. Om en vinnare underlåter att framställa en sådan begäran inom den aktuella tidsperioden kan Samsung kan Samsung komma att utse en annan vinnare bland övriga tävlande. Du samtycker härmed till och ger Samsung rätt att publicera och tillkännage namnet på vinnarna och de vinnande bidragen på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se och på alla andra webbplatser inom Samsung-koncernen.
 1. Du garanterar härmed att ditt bidrag är ditt eget originalarbete. Du är ensam ansvarig för alla inlämnade/uppladdade bilder och för att erhålla alla nödvändiga rättigheter, godkännanden och samtycken från tredje part för att bilden ska kunna laddas upp på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se och för att den ska kunna användas av Samsung. Ett bidrag får inte innehålla eller gestalta bilden av en person eller någon information om en person om inte den tävlande har inhämtat den personens godkännande till detta. Samsung avråder starkt från att ladda upp bilder till vilka du inte har samtliga rättigheter, tillstånd och medgivanden till. Samsung ansvarar inte på något sätt för bilden, t.ex. potentiellt rasistiskt, våldsamt, sexistiskt, stötande eller på annat sätt olämpligt innehåll eller deras brott mot tillämplig lag av Samsungs policyer eller varumärkesvärden. Samsung förbehåller sig rätten att ta bort material som i) på något sätt gör intrång eller kan befaras göra intrång i tredje parts immateriella rättigheter, ii) på något sätt är olagligt eller i strid med Samsungs policies eller varumärkesvärderingar, iii) på något sätt inte uppfyller villkoren i detta dokument eller iv) som Samsung, efter eget gottfinnande anser vara olämpligt.
 1. Du ger härmed Samsung och alla andra företag inom Samsung-koncernen en evig, oåterkallelig, världsomfattande, överförbar, royaltyfri och icke-exklusiv licens att använda ditt bidrag i sin marknadsföring av tävlingen. Följaktligen har Samsung en obegränsad rätt att använda, återproducera, anpassa, ändra, distribuera, publicera och offentligt framföra bidraget i detta syfte.
 1. För att delta i tävlingen måste du lämna vissa personuppgifter till Samsung. Detta beskrivs i personuppgiftspolicyn https://www.samsung.com/se/info/privacy/contests, https://www.samsung.com/no/info/privacy/contests, https://www.samsung.com/dk/info/privacy/contests, https://www.samsung.com/fi/info/privacy/contests. Sådana personuppgifter samlas in, behandlas och lagras av Samsung i syfte att genomföra och administrera tävlingen (inklusive att kontakta och publicera vinnarna). Samsung Electronics Nordic AB, org. nr 556445–4345, P.O. Box 1235, 164 40, Kista, Sverige, är registeransvarig för personuppgifterna. Samsung tillämpar tillämplig gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har enligt lag rätt att begära uppgift om den information vi samlar in om dig och begära att vi korrigerar felaktigheter i denna information, att invända mot eller begära begränsning av behandlingen samt att begära tillgång till, radering eller förflyttning (s.k. dataportabilitet) av dina personuppgifter. För att göra en begäran eller en förfrågan i enlighet med dina rättigheter, eller om du har några frågor om hur Samsung behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta Samsung via vår dedikerade GDPR-portal på https://www.samsung.com/request-desk eller på dataprotection.sena@samsung.com. Genom att delta i tävlingen accepterar du att vara bunden av dessa villkor och godkänner behandlingen och lagringen av dina personuppgifter enligt vad som framgår av personuppgiftspolicyn.
 1. Samsung förbehåller sig rätten att efter egen bedömning diskvalificera bidrag som inte följer dessa tävlingsvillkor samt de dokument som det hänvisas till häri.
 1. För tävlingen gäller svensk lag för svenska deltagare. Tvister som uppstår i samband med tillämpningen av dessa tävlingsvillkor kommer att prövas av en allmän domstol. Deltagarna kan också vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för att få tvisten prövad i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten. Allmänna reklamationsnämndens adress är Box 174, 101 23 Stockholm och webbplatsens adress är www.arn.se.

Kilpailuehdot - Yhteisön kilpailu "Terveyshaaste"

 1. Osallistuaksesi kilpailuun sinun on oltava vähintään 18-vuotias ja asuttava Tanskassa, Suomessa, Norjassa tai Ruotsissa. Kukin osallistuja voi voittaa vain yhden (1) palkinnon. Kilpailun järjestää Samsung Electronics Nordic AB ("Samsung"). Samsungin työntekijät (tai heidän läheiset perheenjäsenensä tai heidän kanssa samaan kotitalouteen kuuluvat) eivät voi osallistua kilpailuun. Kilpailua ei sponsoroi, tue tai hallinnoi Facebook tai Instagram. Näin ollen kaikki osallistumiset vastaanottaa ja käsittelee Samsung.

 2. Kilpailuun osallistuaksesi sinun on lähetettävä Kilpailuaikana kuva, jossa kuvaat terveyden merkitystä sinulle, Samsung-yhteisön kautta osoitteessa https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se 6. maaliskuuta 2023 ja 16. maaliskuuta 2023 välisenä aikana ("Kilpailukuva"). Kukin osallistuja voi osallistua kilpailuun enintään viidellä (5) Kilpailukuvalla. Jos osallistuja lähettää enemmän kuin viisi (5) Kilpailukuvaa, kaikki viidennen Kilpailukuvan jälkeen lähetetyt lisäkuvat jätetään huomioimatta. Osallistuja tarvitsee Samsung-tilin, jotta hän voi lähettää kuvan Samsung-yhteisöön- voit luoda tilin täällä.

 3. Kilpailu alkaa 6. maaliskuuta 2023 klo 11.00 (EET) ja päättyy 17. maaliskuuta 2023 klo 00.59 (EET) ("Kilpailuaika"). Kilpailuajan päätyttyä Samsung valitsee satunnaisesti kaikkien kilpailuehtojen mukaisesti lähetettyjen Kilpailukuvien joukosta yhteensä yksi (1) voittajaa Pohjoismaista (Ruotsi, Norja, Tanska, Suomi). Voittaja ilmoitetaan kahden viikon kuluessa Kilpailuajan päättymisestä. Satunnaisvalinta on lopullinen ja sitova.

 4. Kutakin voittajaa kohden on yhteensä yksi (1) palkinto, joka on Galaxy Watch5 LTE 44 mm, SM-R915FZAAEUB ("Palkinto"). Palkinnon arvo on noin 4190 Ruotsin kruunua, 2899 Tanskan kruunua, 4090 Norjan kruunua tai 379 euroa (Sis. ALV). Palkinto ei ole siirrettävissä eikä sitä voida vaihtaa rahaksi tai muuhun tuotteeseen. Voittoon liittyvistä veroista vastaa voittaja.

 5. Samsung on yhteydessä voittajiin viestitse Samsung-yhteisön kautta kahden (2) viikon kuluessa Kilpailuajan päättymisestä. Voittajat julkaistaan myös sivulla https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se. Voittaakseen ja saadakseen palkinnon tulee voittajan esittää tätä koskeva pyyntö Samsungille kahden viikon kuluessa saatuaan Samsungilta tiedon voitosta. Mikäli voittaja ei esitä kyseistä pyyntöä asetetussa ajassa, Samsung voi valita uuden voittajan muiden kilpailuun osallistujien keskuudesta. Osallistuja antaa voiton varalta Samsungille suostumuksen julkaista nimensä ja osallistujan lähettämän, kilpailun voittaneen Kilpailukuvan osoitteessa  https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se ja kaikilla muilla Samsung-konserniin kuuluvilla verkkosivustoilla.

 6. Vakuutat, että Kilpailukuvasi on oma alkuperäinen teoksesi. Olet yksin vastuussa kaikista lähettämistäsi/lataamistasi kuvista sekä siitä, että sinulla on tarvittavat oikeudet, luvat ja suostumukset kolmansilta osapuolilta Kilpailukuvan lataamiseksi sivustolle https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se sekä luovutettavaksi Samsungin käyttöön. Kilpailukuva ei saa esittää kenenkään henkilön kuvaa tai identiteettiä tai tietoja kenestäkään henkilöstä, ellei kilpailuun osallistuja ole saanut siihen etukäteen kyseisen henkilön suostumusta. Samsungin vahva suositus on, että kilpailuun osallistujat eivät lataa kuvia, joihin heillä ei ole kaikkia oikeuksia, lupia tai suostumuksia. Samsung ei ole millään tavalla vastuussa kuvista ja niiden mahdollisesta rasistisesta, väkivaltaisesta, seksistisestä, loukkaavasta tai muuten sopimattomasta sisällöstä tai siitä, että kuvat ovat lain, Samsungin käytäntöjen tai yrityskuvan välittämien arvojen vastaisia. Samsung pidättää itsellään oikeuden poistaa kaiken materiaalin, joka (i) millään tavalla loukkaa tai todennäköisesti loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, (ii) joka on millään tavoin lain tai Samsungin käytäntöjen tai yrityskuvan välittämien arvojen vastainen, (iii) joka on jollain tavalla näiden kilpailuehtojen vastainen; tai (iv) jota Samsung pitää oman harkintansa mukaan sopimattomana.

 7. Osallistumalla kilpailuun myönnät täten Samsungille ja muille Samsung-konserniin kuuluville yrityksille pysyvän, peruuttamattoman, maailmanlaajuisen, siirrettävän, rojaltivapaan ja ei-yksinomaisen oikeuden käyttää Kilpailukuvaasi kilpailun markkinoinnissa. Tämä tarkoittaa, että Samsung saa rajoittamattoman oikeuden käyttää, toisintaa, muokata, muunnella, jakaa, julkaista ja julkisesti esittää Kilpailukuvaasi sanottuun tarkoitukseen.

 8. Voidaksesi osallistua kilpailuun sinun on annettava Samsungille tiettyjä henkilötietoja. Tämä on kuvattu tietosuojaselosteissamme: https://www.samsung.com/se/info/privacy/contests, https://www.samsung.com/no/info/privacy/contests, https://www.samsung.com/dk/info/privacy/contests, https://www.samsung.com/fi/info/privacy/contests. Samsung kerää, käsittelee ja säilyttää henkilötietoja järjestääkseen ja hallinnoidakseen kilpailua (mukaan lukien yhteydenotto voittajiin ja voittajien julkaiseminen). Samsung Electronics Nordic AB, ulkomainen yritystunnus 556445-4345, postilaatikko 1235, 164 40, Kista, Ruotsi, toimii henkilötietojen rekisterinpitäjänä. Samsung soveltaa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä henkilötietoja käsitellessään. Soveltuvan lainsäädännön mukaisesti sinulla on oikeus saada tietoa siitä, mitä henkilötietojasi käsittelemme ja saada virheelliset henkilötiedot oikaistua, vastustaa tai pyytää rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä sekä pyytää pääsyä henkilötietoihisi taikka henkilötietojesi poistamista tai siirtämistä. Mikäli haluat esittää oikeuksiasi koskevan pyynnön tai tiedustelun tai jos sinulla on kysyttävää siitä, miten Samsung käsittelee henkilötietojasi, ota yhteyttä Samsungiin erityisen GDPR-portaalin kautta osoitteessa https://www.samsung.com/request-desk tai osoitteessa dataprotection.sena@samsung.com. Osallistumalla kilpailuun hyväksyt nämä kilpailuehdot sekä vahvistat olevasi tietoinen yllämainitun tietosuojaselosteen mukaisesta henkilötietojesi käsittelystä ja tallentamisesta.

 9. Samsung pidättää oikeuden yksinomaisen harkintansa mukaan hylätä sellaiset Kilpailukuvat, jotka eivät ole näiden kilpailuehtojen tai minkä tahansa muun tässä viitatun asiakirjan mukaisia.

 10. Suomalaisten kilpailuun osallistujien osalta kilpailuun sovelletaan Suomen lakia. Näiden kilpailuehtojen soveltamisesta aiheutuvat riidat käsitellään yleisissä tuomioistuimissa. Osallistujat voivat myös kääntyä kuluttajariitalautakunnan puoleen riidan käsittelemiseksi siltä osin kuin kuluttajariitalautakunta on toimivaltainen käsittelemään riidan. Kuluttajariitalautakunnan osoite on Hämeentie 3, Box 306, 00531 Helsinki ja verkkosivuston osoite on www.kuluttajariita.fi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan asiakkaan on otettava yhteyttä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

 

Vilkår og betingelser for konkurrence – Fællesskabskonkurrence ”Health Challenge”

 1. For at være berettiget til at deltage i konkurrencen skal du være fyldt 16 år og have bopæl i Danmark. Hver deltager kan kun vinde én (1) pris. Hver deltager har kun lov til at indsende et (1) bidrag. Efterfølgende tilmeldinger vil blive diskvalificeret. Konkurrencen arrangeres af Samsung Electronics Nordic AB ("Samsung"). Samsungs medarbejdere (og nærmeste familie og medlemmer af medarbejderens husstand) er ikke berettiget til at deltage i konkurrencen. Konkurrencen er ikke sponsoreret, støttet eller administreret af Facebook eller Instagram. Ethvert bidrag modtages og behandles derfor af Samsung.

 2. For at deltage i konkurrencen skal du i løbet af Konkurrenceperioden indsende dit billede med, hvad helbred betyder for dig på Samsung Community via https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se (et "Bidrag") mellem den 6. marts 2023 og den 16. marts 2023. Deltagerne kan kun indsende fem (5) bidrag i alt. Hvis der modtages flere bidrag, vil alle yderligere bidrag, der indsendes efter det femte bidrag, blive ignoreret. For at indsende et billede til Samsung Community skal deltageren have en Samsung Account - du kan oprette en konto her.

 3. Konkurrencen åbner kl. 10:00 (CET) den 6. marts 2023 og lukker kl. 23:59 (CET) den 16. marts 2023 ("Konkurrenceperioden"). Efter udløbet af Konkurrenceperioden vil en (1) vindere i alt på tværs af de nordiske lande (Sverige, Norge, Danmark, Finland) blive tilfældigt udvalgt af Samsung blandt alle gyldige bidrag. Vinderen vil blive offentliggjort inden for to uger efter Konkurrenceperiodens afslutning. Den tilfældige lodtrækning er endelig og bindende.

 4. Der er en (1) præmie, som kan vindes pr. vinder. Præmien består af et Galaxy Watch5 LTE 44 mm, SM-R915FZAAEUB (værdi omkring 2899 DKK (inklusive moms)) ("Præmien"). Præmierne kan ikke overdrages og kan ikke erstattes af kontanter eller andre produkter. Alle skatter, der pålægges præmier, er alene vindernes ansvar.

 5. Vinderne får besked og kontaktes af Samsung ved direkte besked gennem Samsung Community-siden inden for to (2) uger efter udløbet af Konkurrenceperioden. Vinderne bliver også offentliggjort på For at gøre krav på prisen skal vinderen sende en anmodning herom til Samsung m inden for to (2) uger efter at være blevet underrettet og kontaktet af Samsung. Hvis en vinder ikke sender en sådan anmodning inden for den relevante tidsperiode, kan Samsung vælge en ny vinder blandt de andre deltagere. Du giver hermed Samsung ret til at offentliggøre og annoncere navnet på vinderne og de vindende bidrag på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se og på ethvert anden hjemmeside inden for Samsung-koncernen.

 6. Du garanterer hermed, at dit bidrag er dit eget originale værk. Du er eneansvarlig for alle indsendte/uploadede billeder og for at indhente alle nødvendige rettigheder, godkendelser og samtykker fra tredjeparter for billeder uploadet på: og for, at det kan bruges af Samsung. Et bidrag må ikke vise en persons billede, kendetegn eller oplysninger, medmindre deltageren har opnået en sådan persons forudgående godkendelse heraf. Samsung anbefaler kraftigt til ikke at uploade billeder, som du ikke har alle rettigheder, licenser og samtykker til. Samsung er ikke på nogen måde ansvarlig for billedets, f.eks. potentielt racistisk, voldeligt, sexistisk, stødende eller på anden måde upassende indhold eller overtrædelse af gældende regler i Samsungs politikker eller brandværdier. Samsung forbeholder sig ret til at fjerne ethvert materiale, der (i) på nogen måde krænker eller sandsynligvis vil krænke en tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder, (ii) på nogen måde er ulovligt eller i strid med Samsungs politikker eller brandværdier, (iii) på nogen måde ikke overholder de vilkår og betingelser, der er angivet i dette dokument, eller (iv) som Samsung efter eget skøn anser for upassende.

 7. Du giver hermed Samsung og enhver anden virksomhed i Samsung-koncernen en uigenkaldelig, verdensomspændende, overførbar, royaltyfri og ikke-eksklusiv licens til at bruge din deltagelse til markedsføring af  konkurrencen. Derfor har Samsung en ubegrænset ret til at bruge, reproducere, tilpasse, ændre, distribuere, offentliggøre og fremføre bidraget til et sådant formål til det angivne formål.

 8. For at deltage i konkurrencen skal du give Samsung visse personoplysninger. Dette er beskrevet i Samsungs privatlivspolitik: Sådanne personoplysninger vil blive indsamlet, behandlet og opbevaret af Samsung med det formål at gennemføre og administrere konkurrencen (herunder kontakte og offentliggøre vinderne). Samsung Electronics Nordic AB, reg. nr. 556445-4345,  P.O. Box 1235, 164 40, Kista, Sverige, er dataansvarlig for behandlingen af personoplysningerne. Samsung anvender gældende databeskyttelseslovgivning, når de behandler personoplysninger. I overensstemmelse med gældende lovgivning har du ret til at anmode om yderligere detaljer om de oplysninger, vi indsamler om dig, og til at anmode os om at rette unøjagtigheder i disse oplysninger, til at gøre indsigelse mod eller anmode om begrænsning af behandlingen og til at anmode om adgang til eller sletning eller dataportabilitet af dine personoplysninger.  For at fremsætte en anmodning eller en forespørgsel vedrørende dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål i forbindelse med, hvordan Samsung behandler dine personoplysninger, bedes du kontakte Samsung via vores dedikerede GDPR-portal på https://www.samsung.com/request-desk eller på dataprotection.sena@samsung.com.  Ved at deltage i konkurrencen accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser og anerkender behandlingen og opbevaringen af dine personoplysninger som beskrevet i privatlivspolitikken.

 9. Samsung forbeholder sig ret til efter eget skøn at diskvalificere bidrag, som Samsung vurderer, ikke overholder disse vilkår og betingelser.

 10. For konkurrencen gælder dansk ret for danske deltagere. Tvister, der opstår som følge af anvendelsen af disse konkurrencevilkår, vil blive behandlet af en almindelig domstol. Deltagerne kan også henvende sig til Mæglingsteamet for Forbrugerklager og Forbrugerklagenævnet for at få tvisten prøvet i det omfang, nævnet har kompetence til at prøve tvisten. Mæglingsteamet for Forbrugerklager og Forbrugerklagenævnet har adresse hos Nævnenes Hus på Toldboden 2, 8800 Viborg og hjemmesiden er https://naevneneshus.dk.

Konkurransevilkår  – Community Contest "Health Challenge"

 1. For å være kvalifisert til å delta i konkurransen må du være 18 år eller eldre og bosatt i Danmark, Finland, Norge eller Sverige. Hver deltaker kan kun vinne én (1) premie. Konkurransen arrangeres av Samsung Electronics Nordic AB ("Samsung"). Ansatte (og nærmeste familie- og husstandsmedlemmer til ansatte) i Samsung er ikke kvalifisert til å delta i konkurransen. Konkurransen er ikke sponset, støttet eller administrert av Facebook eller Instagram. Følgelig mottas og behandles ethvert bidrag av Samsung.

 2. For å delta i konkurransen må du i løpet av konkurranseperioden sende inn bildet ditt som beskriver hva helse betyr for deg, på Samsung Community via https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se (et "Bidrag") mellom 6. mars 2023 og 16. mars 2023. Deltakere kan bare sende inn fem (5) Bidrag totalt. Hvis flere Bidrag mottas, vil alle ytterligere Bidrag som sendes inn etter det femte Bidraget bli ignorert. For å sende inn et bilde til Samsung-fellesskapet trenger deltakeren en Samsung-konto – .

 3. Konkurransen starter kl. 10.00 (CET) 6. mars 2023 og avsluttes kl. 23.59 (CET) 16. mars 2023 ("Konkurranseperioden"). Etter endt Konkurranseperiode vil totalt en (1) vinnere i de nordiske landene (Sverige, Norge, Danmark, Finland) bli valgt tilfeldig av Samsung blant alle gyldige Bidrag. Vinneren vil bli annonsert innen to uker etter at Konkurranseperioden er over. Den tilfeldige trekningen er endelig og bindende.

 4. Hver vinner kan vinne én (1) premie. Premien består av en Galaxy Watch5 LTE 44 mm, SM-R915FZAAEUB (omtrentlig verdi SEK 4190/DKK 2899/NOK 4090/EUR 379 (inkludert mva) ("Premien"). Premiene er ikke overførbare og kan ikke byttes til kontanter eller andre produkter. Alle skatter som pålegges Premier er vinnernes ansvar.

 5. Vinnerne vil bli varslet og kontaktet av Samsung via direkte melding på Samsungs fellesskapsside innen to (2) uker etter at Konkurranseperioden er over. Vinnerne vil også bli publisert på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/no. For å gjøre krav på Premien, må en vinner svare Samsung innen to uker etter å ha blitt varslet og kontaktet av Samsung. Hvis en vinner ikke svarer innen den aktuelle tidsperioden, kan Samsung velge en ny vinner blant de andre deltakerne. Du samtykker herved til og gir Samsung rett til å publisere og kunngjøre navnet på vinnerne og vinnerbidragene på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/no og på alle andre nettsteder innenfor Samsung-gruppen.

 6. Du garanterer med dette at Bidraget ditt er ditt eget originale verk. Du er alene ansvarlig for alle innsendte/opplastede bilder og for å innhente alle nødvendige rettigheter, godkjenninger og samtykker fra tredjeparter for at bildet kan lastes opp på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-%20p/no og for at det skal brukes av Samsung. Et Bidrag kan ikke vise bildet av eller likheten til noen person eller informasjon om noen person, med mindre deltakeren har fått denne personens forhåndsgodkjenning til dette. Det er Samsungs sterke anbefaling ikke å laste opp bilder som du ikke har alle rettigheter, lisenser og samtykker til. Samsung er ikke på noen måte ansvarlig for bildet, f.eks. potensielt rasistisk, voldelig, kjønnsdiskriminerende, støtende eller på annen måte upassende innhold eller brudd på gjeldende bestemmelser i Samsungs retningslinjer eller merkeverdier. Samsung forbeholder seg retten til å fjerne alt materiale som (i) på noen måte krenker, eller sannsynligvis vil krenke, en tredjeparts immaterielle rettigheter, (ii) på noen måte er ulovlig eller i strid med Samsungs retningslinjer eller merkeverdier, (iii) på noen måte ikke overholder vilkårene og betingelsene i dette dokumentet, eller (iv) som Samsung, etter eget skjønn, anser som upassende.

 7. Du gir med dette Samsung og ethvert annet selskap i Samsung-gruppen en evig, ugjenkallelig, verdensomspennende, overførbar, royaltyfri og ikke-eksklusiv lisens til å bruke Bidraget ditt i sin markedsføring av konkurransen. Følgelig har Samsung en ubegrenset rett til å bruke, reprodusere, tilpasse, endre, distribuere, publisere og offentlig fremføre Bidraget for slike formål.

 8. For å kunne delta i konkurransen må du gi Samsung visse personopplysninger. Dette er beskrevet i personvernerklæringen

Slike personopplysninger vil bli samlet inn, behandlet og lagret av Samsung med det formål å gjennomføre og administrere konkurransen (inkludert å kontakte og publisere vinnerne). Samsung Electronics Nordic AB, reg. nr. 556445-4345, P.O. Box 1235, 164 40 Kista, Sverige, er behandlingsansvarlig for personopplysningene. Samsung forholder seg til gjeldende personvernlovgivning ved behandling av personopplysninger. I samsvar med gjeldende lov har du rett til å be om detaljer vedrørende de opplysningene vi samler inn om deg og å be oss om å korrigere unøyaktigheter i denne informasjonen, å protestere mot eller be om begrensning av behandlingen, og å be om innsyn i, sletting eller portabilitet av dine opplysninger. Hvis du ønsker å rette en forespørsel eller henvendelse angående dine rettigheter, eller hvis du har spørsmål om hvordan Samsung behandler personopplysningene dine, kan du kontakte Samsung via vår dedikerte GDPR-portal på https://www.samsung.com/request-desk eller på dataprotection.sena@samsung.com. Ved å delta i konkurransen samtykker du til å være bundet av disse vilkårene og anerkjenner behandlingen og lagringen av dine personopplysninger som angitt i personvernerklæringen.

 1. Samsung forbeholder seg retten til etter eget skjønn å avvise Bidrag som Samsung anser ikke å samsvare med disse vilkårene og betingelsene og andre dokumenter som det refereres til her.

 2. For konkurransen gjelder norsk lov for norske deltakere. Tvister som oppstår om anvendelsen av disse konkurransevilkårene vil bli behandlet av en alminnelig domstol. Deltakere kan også henvende seg til Forbrukertilsynet for å få behandlet en tvist, i den grad Forbrukertilsynet er kompetent til å behandle tvisten. Forbrukertilsynets adresse er Porselensvegen 32, 3920 Porsgrunn og hjemmesiden er www.forbrukertilsynet.no.
/Emmi
0 Likes
0 REPLIES 0