Close

What are you looking for?

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Competition Terms and Conditions – Community Contest “Community Birthday Contest” DK, FI, NO & SV

(Topic created on: 03-11-2021 05:26 PM)
259 Views
Charlotte B
European Community Manager
European Community Manager
Options
 1. DK

 2. NO

 3. SE

 4. FI

Betingelser og vilkår for ”Fødselsdagskonkurrencen” for Samsung Community

1      For at være berettiget til at deltage i konkurrencen skal du være fyldt 18 år og være bosat i Danmark, Finland, Norge eller Sverige. Hver deltager kan alene vinde én (1) præmie. Konkurrencen er arrangeret af Samsung Electronics Nordic AB (”Samsung”). Ansatte i Samsung (og ansattes nærmeste familie samt mellemmer af ansattes husstand) er ikke berettiget til at deltage i konkurrencen. Konkurrencen er arrangeret af og administreres af Samsung. Derfor modtages og behandles ethvert bidrag af Samsung.

 

2      For at deltage i konkurrencen skal du i konkurrenceperioden offentliggøre dit bedste fødselsdagsfest-foto på Samsung Community* via https://eu.community.samsung.com/t5/community-birthday-contest/con-p/november-se-1 et "Bidrag") mellem 8. november 2021 og 21. november 2021. Hver deltager kan indsende maksimalt fem (5) Bidrag. Hvis der modtages flere Bidrag fra en deltager, vil Arrangøren se bort fra alle yderligere Bidrag indsendt efter det femte Bidrag.

 

3      Konkurrencen åbner kl. 10:00 (CET) den 8. november 2021 og lukker kl. 10:00 (CET) den 21. november 2021 ("Konkurrenceperioden"). Efter Konkurrenceperiodens udløb vil en (1) vinder i alt på tværs af de nordiske lande (Sverige, Norge, Danmark, Finland) blive tilfældigt udvalgt af Samsung blandt alle gyldige Bidrag. Vinderen offentliggøres den 28. november 2021.

 

4      Der er en (1) præmie for hele konkurrencen, bestående af et Galaxy Watch Active2 40mm, SM-R830NZKANEE (anslået værdi 1890 DKK (inklusive moms)) ("Præmien"). Præmien kan ikke overdrages og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre produkter. Deltagene er eneansvarlige for enhver skat, der måtte blive pålagt præmien.

5      Vinderen vil blive underrettet og kontaktet af Samsung via e-mail og/eller direkte besked i ”Samsung Community ” senest den 28. november 2021. Vinderen vil også blive offentliggjort på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se . Vinderen skal inden for to (2) uger efter at være blevet underrettet og kontaktet af Samsung fremsende et krav på Præmien til Samsung for at vinde denne. Såfremt vinderen undlader at fremsende et sådant krav inden for den pågældende tidsperiode, kan Samsung vælge en ny vinder blandt de øvrige deltagere. Du samtykker hermed til og overdrager Samsung ret til at offentliggøre og bekendtgøre navnet på vinderen og det vindende Bidrag på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se samt på en hvilken som helst anden internetside inden for Samsung-koncernen.

 Du garanterer hermed, at dit bidrag er dit eget originale arbejde. Du alene er ansvarlig for alle indsendte/uploadede billeder og for at have opnået alle nødvendige rettigheder, godkendelser og samtykker fra tredjeparter til, at billedet må blive uploadet på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se og anvendt af Samsung. Et bidrag må ikke fremvise portrættet af eller skikkelsen af en person eller information om en person, medmindre deltageren har opnået en sådan persons forudgående godkendelse heraf. Samsung henstiller på det stærkeste til, at du ikke uploader billeder, som du ikke har alle rettigheder, licenser eller samtykker til. Samsung fraskriver sig alt ansvar for billederne og deres potentielle racistiske, voldelige, erotiske, anstødelige eller på anden måde uhensigtsmæssige indhold eller billedets overtrædelse af gældende lovgivning eller Samsungs politikker eller brand- eller varemærkeværdier.  Samsung forbeholder sig retten til at fjerne ethvert materiale, som (i) på nogen måde krænker eller kan formodes at kunne krænke en tredjeparts immaterielle rettigheder, (ii) på nogen måde er ulovligt eller i modstrid med Samsungs politikker eller brand- eller varemærkeværdier, (iii) på nogen måde er i uoverensstemmelse med de betingelser og vilkår, der er fremlagt i nærværende dokument eller (iv) som Samsung efter eget skøn finder uhensigtsmæssigt.

 

6.    Du overdrager hermed Samsung og en hvilken som helst anden virksomhed inden for Samsung-koncernen] en permanent, uigenkaldelig, verdensomspændende, overdragelig, licensafgifts-fri og ikke-eksklusiv licens til anvendelse af dit bidrag til markedsføring af konkurrencen.  Til dette formål har Samsung som følge heraf en ubegrænset ret til at anvende, reproducere, bearbejde, ændre, distribuere, udbrede og offentligt fremføre bidraget.

 

7.    For at deltage i konkurrencen skal du give Samsung visse personlige data. Dette er beskrevet i https://www.samsung.com/dk/info/privacy/contests. Sådanne personoplysninger vil blive indsamlet, behandlet og opbevaret af Samsung med det formål at gennemføre og administrere konkurrencen (herunder kontakte og offentliggøre vinderne). Samsung Electronics Nordic AB, reg. nr. 556445-4345, P.O. Box 1235, 164 40, Kista, Sverige, er dataansvarlig. Samsung anvender gældende love om databeskyttelse ved behandling af personoplysninger. I overensstemmelse med gældende lovgivning har du ret til at anmode om oplysninger om de data, vi indsamler om dig, og til at anmode os om at rette unøjagtigheder i disse oplysninger, til at gøre indsigelse mod eller anmode om begrænsning af behandlingen og til at anmode om adgang til eller sletning eller overførsel af dine oplysninger. For at fremsætte en anmodning eller en forespørgsel om dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til, hvordan Samsung behandler dine personoplysninger, skal du kontakte Samsung via vores dedikerede GDPR-portal på https://www.samsung.com/request-desk eller på dataprotection.sena@samsung.com. Ved at deltage i konkurrencen accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser og anerkender behandlingen og opbevaringen af dine personoplysninger som angivet i fortrolighedserklæringen.

 

8.    Samsung forbeholder sig retten til ved et ubetinget skøn at diskvalificere bidrag, som efter Samsungs opfattelse ikke retter sig efter disse betingelser og vilkår samt ethvert andet dokument, som der er henvist til heri.

 

9.    For konkurrencen gælder dansk lovgivning for danske deltagere. Tvister, der opstår som følge af anvendelsen af disse konkurrencevilkår, vil blive behandlet af en almindelig domstol. Deltagerne kan også henvende sig til Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet forat få tvisten prøvet i en sådan grad, at nævnet er kompetent til at prøve tvisten. Centret for Klageløsnings adresse er Toldboden 2, 8800 Viborg, Danmark og hjemmesidens adresse er https://naevneneshus.dk.

 

* For at tilgå ”Samsung Community ” skal du logge ind  med  din Samsung-konto. Hvis du ikke har en Samsung-konto, kan du registrere dig her. Hvis du allerede har en Samsung-konto,  kan du logge ind direkte via den. Der  gælder særlige betingelser for Samsung-konto.

 

Konkurransevilkår - Community Contest “Community Birthday”

 

 1. For å delta i konkurransen må du være over 18 år og bosatt i Danmark, Finland, Norge eller Sverige. Hver deltaker kan kun vinne én (1) premie. Konkurransen arrangeres av Samsung Electronics Nordic AB ("Samsung"). Ansatte hos Samsung (samt deres nærmeste familiemedlemmer og hustandsmeldmemer) kan ikke delta i konkurransen. Konkurransen promoteres og administreres av Samsung. Følgelig mottas og behandles enhver oppføring av Samsung.

 

 1. For å delta i konkurransen må du, i løpet av Konkurranseperioden, publisere ditt beste Birthday Party-bilde på Samsung Community* via https://eu.community.samsung.com/t5/community-birthday-contest/con-p/november-se-1 (et "Bidrag") mellom 8. november 2021 og 21. november 2021. Deltakere kan kun sende inn fem (5) bidrag til sammen. Hvis flere Bidrag mottas, vil alle ytterligere Bidrag etter det femte Bidraget bli sett bort fra.

 

 1. Konkurransen åpner kl 10:00 (CET) den 8. november 2021, og stenger klokken 10:00 (CET) den 21. november 2021 ("Konkurranseperioden"). Etter Konkurranseperiodens utløp vil totalt én (1) vinner for de nordiske landende (Sverige, Norge, Danmark og Finland) vilkårlig trekkes ut av Samsung blant alle gyldige Bidrag. Vinneren vil annonseres den 28. november 2021.

 

 1. Det er totalt én (1) premie tilgjengelig å vinne, som består av Galaxy Watch Active2 40mm, SM-R830NZKANEE (ca utsalgspris NOK 2690 (inkludert mva)) ("Premien"). Premiene kan ikke overføres og kan ikke erstattes med kontanter eller andre produkter. Alle skatter og avgifter pålagt Premien er vinnerens eget ansvar.

 

 1. Vinneren vil bli varslet og kontaktet av Samsung via e-post og/eller direktemelding senest 28. november 2021. Vinneren vil også bli publisert på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se. For å vinne Premien, må vinneren sende inn en forespørsel til Samsung innen to uker etter at han ble varslet og kontaktet av Samsung. Dersom vinneren ikke sender en forespørsel til Samsung innen den relevante tidsperioden, kan Samsung velge en ny vinner blant øvrige deltakere. Du samtykker herved til at Samsung har rett til å publisere og annonsere navnet på vinnerne og de vinnende Bidrag på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se og på ethvert annet nettsted i Samsung-gruppen.

 

 1. Du garanterer herved at Bidraget er ditt originale verk. Du er eneansvarlig for alle innsendte/opplastede bilder og for å innhente alle nødvendige rettigheter, godkjenninger og samtykker fra tredjeparter for at bildet skal kunne lastes opp på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se og bli brukt av Samsung. Et Bidrag kan ikke vise bilde eller likheten av noen person eller noe informasjon om noen person med mindre deltakeren har innhentet vedkommendes forhåndsgodkjenning. Det er Samsungs sterke anbefaling å ikke laste opp bilder du ikke har alle rettigheter, lisenser og godkjenninger til. Samsung er på ingen måte ansvarlig for bildet, f eks potensielt rasistisk, voldelig, sexistisk, støtende eller på annen måte upassende innhold eller brudd på gjeldende lov eller Samsungs retningslinjer eller verdier. Samsung forbeholder seg retten til å fjerne materiale som (i) på noen måte krenker eller sannsynligvis vil krenke tredjeparters immaterielle rettigheter, (ii) på noen måte er ulovlig eller i strid med Samsungs retningslinjer eller verdier, (iii) på noen måte ikke overholder konkurransevilkårene i dette dokumentet, eller (iv) som Samsung, etter eget skjønn, anser som upassende.

 

 1. Du gir herved Samsung og ethvert annet selskap i Samsung-gruppen en evigvarende, ugjenkallelig, verdensomspennende, overførbar, royalty-fri og ikke-eksklusiv lisens til å bruke ditt Bidrag i sin markedsføring av konkurransen. Følgelig har Samsung en ubegrenset rett til å bruke, reprodusere, tilpasse, modifisere, distribuere, publisere og offentliggjøre Bidraget for slike formål.

 

 1. For å kunne delta i konkurransen, må du oppgi visse personopplysninger til Samsung. Dette er nærmere beskrevet i Personvernerklæringen https://www.samsung.com/no/info/privacy/contests. Disse personopplysningene samles inn og behandles av Samsung kun for det formål å administrere konkurransen (inkludert å kontakte og publisere vinnerne). Samsung Electronics Nordic AB, organisasjonsnummer 556445-4345, Box 1235, 164 40 Kista, Sverige, er behandlingsansvarlig for deltakernes personopplysninger. Samsung følger gjeldende lover om personvern i sin behandling av dine personopplysninger. I tråd med gjeldende lov, har du rett til å få informasjon om vår behandling av dine personopplysninger og om hvilke personopplysninger om deg Samsung behandler, få uriktige personopplysninger rettet, protestere mot eller be om begrensning av vår behandling av dine personopplysninger, samt be om tilgang til, sletting eller flytting (såkalt dataportabilitet) av dine personopplysninger. Hvis du ønsker å utøve noen av disse rettighetene, eller hvis du har spørsmål om hvorvidt/hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte oss via vår dedikerte GDPR-online-portal på https://www.samsung.com/request-desk eller på dataprotection.sena@samsung.com. Ved å delta i konkurransen aksepterer du til å bli bundet av disse vilkårene og godkjenne prosesseringen og lagring av dine personopplysninger som angitt i Personvernerklæringen.

 

 1. Samsung forbeholder seg retten til etter eget skjønn å diskvalifisere Bidrag som de mener ikke er i samsvar med disse vilkårene og andre dokumenter som det refereres til her.

 

 1. Konkurransen er underlagt norsk lov for norske deltakere. Tvister som oppstår i forbindelse med disse vilkårene kan behandles av de alminnelige domstolene ved deltakerens verneting. Deltakere kan også henvende seg til Forbrukertilsynet for mekling dersom det oppstår en tvist mellom deltakeren og Samsung, i den grad de er kvalifisert til å behandle tvisten. Adressen til Forbrukertilsynet er Porselensvegen 32, 3920 Porsgrunn og nettadressen er www.forbrukertilsynet.no.

 

*For å nå Samsung Community må du logge på med din Samsung Account. Hvis du ikke har en Samsung Account, kan du registrere deg her. Hvis du allerede har en Samsung Account, kan du logge på direkte med den. Spesifikke vilkår gjelder for Samsung Account.

 

Tävlingsvillkor – Gemenskapstävling “Community Birthday”

 

 1. För att delta i tävlingen måste du vara över 18 år och bosatt i Danmark, Finland, Norge eller Sverige. Varje tävlande kan bara vinna ett (1) pris. Tävlingen arrangeras av Samsung Electronics Nordic AB (“Samsung”). Anställda hos Samsung liksom deras familjemedlemmar får inte delta i tävlingen. Tävlingen sponsras och administreras av Samsung, vilket bl.a. innebär att tävlingsbidragen mottas och hanteras av Samsung.

 

 1. För att delta I tävlingen måste du under tävlingsperioden publisera din bästa födelsedagsfest bild på Samsung Community* via https://eu.community.samsung.com/t5/community-birthday-contest/con-p/november-se-1 (“Bidrag”) mellan den 8 november och 21 november 2021. Deltagare får endast skicka in totalt fem (5) bidrag. Om fler bidrag skickas in kommer de efterföljande, efter att den femte bilden skickats in, bidragen inte registreras för tävlingen.

 2. Tävlingen startar klockan 10:00 (CET) den 8 november 2021 och slutar klockan 10:00 (CET) den 21 november 2021 (”tävlingsperioden”). Efter tävlingsperioden kommer totalt en (1) vinnare över hela norden (Sverige, Norge, Danmark, Finland) att slumpmässigt, bland de gilitiga bidragen, dras av Samsung. Vinnaren kommer att annonseras den 28 november 2021.

 

 1. Det är totalt ett (1) pris som kan vinnas, priset till vinnaren är en Galaxy Watch Active2 40mm, SM-R830NZKANEE  (ca värde 2690 SEK inkl. moms) (“Priset”). Priset kan inte bytas, t.ex. mot kontanter eller andra produkter. Eventuell vinstskatt ska betalas av vinnaren.

 

 1. Vinnaren kommer att kontaktas av Samsung via e-post och/eller direkt meddelande via Samsung Community senast den 28 november 2021. Vinnaren kommer också att publiceras på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se. För att vinna priset måste vinnaren, inom två (2) veckor från det att vinnaren kontaktats av Samsung, framställa en begäran till Samsung om att få ut priset. Om vinnaren underlåter att begära ut priset inom den tiden kan Samsung komma att utse en annan vinnare bland övriga tävlande. De tävlande ger Samsung rätt att publicera namnet på vinnaren och det vinnande bidraget på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se samt på andra webbsidor inom Samsung-koncernen.

 

 1. Den tävlande garanterar att denne själv har fotograferat tävlingsbidraget. Varje tävlande ansvarar själv för alla bilder som denne laddar upp samt att det finns erforderliga rättigheter, tillstånd och medgivanden till uppladdning på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se samt till Samsungs användning av bilderna. Föreställer bilderna exempelvis personer skall deras tillstånd till publicering ha inhämtats av den tävlande. Samsung avråder tävlande från att ladda upp bilder till vilka de inte har samtliga rättigheter, tillstånd och medgivanden.  Samsung ansvarar inte i något avseende för bilderna och dessas eventuella rasistiska, våldsamma, sexistiska, stötande eller på annat sätt olämpliga innehåll eller dessas brott mot tillämplig lag eller Samsungs policies eller varumärkesvärderingar. Samsung förbehåller sig rätten att ta bort allt material som (i) på något sätt utgör eller kan befaras göra intrång i tredje mans immateriella rättigheter, (ii) på något sätt är olagligt eller i strid med Samsungs policies eller varumärkesvärderingar, (iii) i något avseende bryter mot dessa tävlingsvillkor, eller (iv) Samsung efter eget gottfinnande anser vara olämpligt.

 

 1. De tävlande ger Samsung och andra bolag inom Samsung-koncernen en fullständig, oinskränkt och exklusiv rätt att använda tävlingsbidraget i sin marknadsföring av tävlingen under en obegränsad tid oavsett medium och geografisk marknad. Detta innebär att Samsung får en obegränsad rätt att framställa exemplar av bidraget, redigera bidraget och göra det tillgängligt för allmänheten.

 

 1. För att delta i tävlingen måste de tävlande lämna vissa personuppgifter till Samsung. Detta beskrivs i https://www.samsung.com/se/info/privacy/contests. Dessa personuppgifter samlas in och behandlas av Samsung endast i syfte att administrera tävlingen (inklusive att kontakta och offentliggöra vinnarna). Samsung Electronics Nordic AB, reg. no 556445-4345, P.O. Box 1235, 164 40, Kista, Sverige, är personuppgiftsansvarig för deltagarnas personuppgifter. Samsung tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt enligt lag att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och få felaktiga personuppgifter rättade, invända mot eller begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter samt begära åtkomst till, borttagning av eller förflyttning (s.k. dataportabilitet) av dina personuppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter som nämns ovan eller om du har några frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter, kan du kontakta oss via vår dedikerade GDPR onlineportal på https://www.samsung.com/se/request-desk/ eller på dataprotection.sena@samsung.com Genom att delta i tävlingen accepterar du dessa tävlingsvillkor samt bekräftar du att du är medveten om att Samsung behandlar dina personuppgifter enligt vad som framgår av personuppgiftspolicyn ovan.

 

 1. Samsung förbehåller sig rätten att diskvalificera varje tävlande som inte följer dessa tävlingsvillkor samt de dokument som det hänvisas till häri.

 

 1. För regler och villkor tillämpas svensk lag. Tvist mellan en konsument som är bosatt i Sverige och arrangören prövas av allmän domstol i Sverige. Deltagare kan även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för att få tvist prövad i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten. Allmänna reklamationsnämndens adress är Box 174, 101 23 Stockholm och webbplatsens adress är www.arn.se.

a.  *För att använda Samsung Community behöver du logga in med ditt Samsung konto. Ifall du inte har ett Samsung konto kan du registrera dig här. Om du redan har ett Samsung konto kan du logga in direkt. Särskillda villkor gäller för Samsung konton.

 

Kilpailuun Sovellettavat Ehdot ─ "Yhteisön syntymäpäivä" -kilpailu

 

 1. Voidaksesi osallistua kilpailuun sinun on oltava täyttänyt 18 vuotta ja asua Tanskassa, Suomessa, Norjassa tai Ruotsissa. Kukin kilpailija voi voittaa ainoastaan yhden (1) palkinnon. Kilpailun järjestää Samsung Electronics Nordic AB ("Samsung"). Samsungin työntekijät, heidän perheenjäsenensä tai heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt eivät voi osallistua kilpailuun. Kilpailun järjestää ja sitä hallinnoi Samsung. Tämä tarkoittaa myös sitä, että Samsung vastaanottaa ja käsittelee kaikkia kuvia, joilla kilpailuun osallistutaan.

 

 1. Osallistuaksesi kilpailuun sinun täytyy julkaista paras syntymäpäiväkuvasi Samsung Community -yhteisössä* osoitteessa https://eu.community.samsung.com/t5/community-birthday-contest/con-p/november-se-1 ("Kilpailutyö") kilpailujakson aikana eli 8. marraskuuta 2021 ja 21. marraskuuta 2021 välisenä aikana. Kukin osallistuja voi lähettää enintään viisi (5) Kilpailutyötä. Osallistujat saavat osallistua vain enintään viidellä (5) Kilpailutyöllä. Jos lähetät enemmän kuin viisi (5) Kilpailutyötä, viidennen Kilpailutyön jälkeen lähetetyt Kilpailutyöt hylätään.

 

 1. Kilpailu aukeaa klo 10.00 (CET) 8. marraskuuta 2021 ja sulkeutuu klo 10.00 (CET) 21. marraskuuta 2021 ("Kilpailujakso"). Kilpailujakson päätyttyä Samsung arpoo kaikista asianmukaisesti toimitetuista Kilpailutöistä yhden (1) voittajan koko Pohjoismaiden alueelta (Ruotsi, Norja, Tanska ja Suomi). Voittaja julkistetaan 28. marraskuuta 2021.

 

 1. Jaossa on yksi (1) palkinto, johon sisältyy Galaxy Watch Active2 40mm, SM-R830NZKANEE (ovh. 249 EUR, sisältäen alv:n) ("Palkinto"). Palkinto ei ole siirrettävissä eikä sitä voi vaihtaa rahaksi tai muuhun tuotteeseen. Voittoon liittyvistä veroista vastaa voittaja.

 

 1. Samsung on yhteydessä voittajaan sähköpostitse ja/tai yksityisviestillä Samsung Community -yhteisön kautta viimeistään 28. marraskuuta 2021. Voittaja julkistetaan myös sivustolla https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se. Voittaakseen palkinnon voittajan tulee esittää tätä koskeva pyyntö Samsungille kahden (2) viikon kuluessa Samsungin yhteydenotosta. Mikäli voittaja ei esitä kyseistä pyyntöä asetetussa ajassa, Samsung voi valita uuden voittajan muiden osallistujien keskuudesta. Annat voiton varalta suostumuksesi ja luvan Samsungille julkistaa nimesi ja voittoon oikeuttaneen Kilpailutyön sivustolla https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se sekä millä tahansa muulla Samsung-konsernin verkkosivustolla.

 

 1. Vakuutat, että Kilpailutyösi on sinun alkuperäisen työsi tulos. Olet yksin vastuussa kaikista lähettämistäsi/lataamistasi kuvista sekä siitä, että olet saanut kaikki tarvittavat oikeudet, luvat ja suostumukset kolmansilta osapuolilta ladata kuvan sivustolle https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se sekä siihen, että Samsung voi käyttää kuvaa. Kilpailutyösi ei saa esittää tai muistuttaa toista henkilöä, tai sisältää mitään muutakaan tietoa kenestäkään toisesta henkilöstä, ellet ole saanut siihen etukäteen tällaisen henkilön lupaa. Samsung suosittelee vahvasti, ettet lähetä sellaisia kuvia, joihin sinulla ei ole kaikkia oikeuksia, lisenssejä tai suostumuksia. Samsung ei ole millään tavalla vastuussa kuvasta, jonka sisältö voi olla esimerkiksi rasistinen, väkivaltainen, seksistinen, loukkaava tai muuten sopimaton tai siitä, että kuva on lain tai Samsungin käytäntöjen tai yrityskuvan välittämien arvojen vastainen. Samsung pidättää oikeuden poistaa sellaisen materiaalin, (i) joka tavalla tai toisella loukkaa tai saattaa loukata kolmannen immateriaalioikeuksia, (ii) joka tavalla tai toisella on lain vastainen tai Samsungin käytäntöjen tai yrityskuvan välittämien arvojen vastainen, (iii) joka on jollain tavalla tässä asiakirjassa lueteltujen ehtojen vastainen tai (iv) jota Samsung pitää sopimattomana.

 

 1. Myönnät täten Samsungille ja mille tahansa Samsungin kanssa samaan konsenriin kuuluvalle yhtiölle ikuisen, peruuttamattoman, maailmanlaajuisen, siirtokelpoisen, maksuttoman ja ei-yksinomaisen oikeuden käyttää Kilpailutyötäsi kilpailun markkinoinnissa. Samsung saa rajoittamattoman oikeuden käyttää, kopioida, mukauttaa, muokata ja jakaa Kilpailutyötä sekä julkaista tai julkisesti esittää Kilpailutyö mainittua tarkoitusta varten.

 

 1. Osallistuaksesi kilpailuun sinun on annettava Samsungille tiettyjä henkilötietoja. Tämä kuvataan Tietosuojaselosteessamme https://www.samsung.com/fi/info/privacy/contests. Samsung kerää, käsittelee ja tallentaa henkilötietoja järjestääkseen ja hallinnoidakseen kilpailua (esimerkiksi yhteydenotto voittajaan ja voittajan julkistaminen). Samsung Electronics Nordic AB, ulkomainen y-tunnus 556446-4345, Box 1235, 164 40 Kista, Ruotsi, toimii henkilötietojen rekisterinpitäjänä. Samsung soveltaa soveltuvia tietosuojalakeja käsitellessään henkilötietoja. Soveltuvan lainsäädännön mukaisesti sinulla on oikeus pyytää lisätietoja sinusta keräämistämme henkilötiedoista ja pyytää meitä korjaamaan henkilötiedoissasi olevat epätarkkuudet, vastustaa tai pyytää käsittelyn rajoittamista, sekä pyytää pääsyä tietoihisi tai tietojen poistamista tai siirtoa. Tehdäksesi pyynnön tai tiedustelun liittyen oikeuksiisi, tai mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen siihen, miten Samsung käsittelee henkilötietojasi, otathan yhteyttä Samsungiin GDPR-portaalimme kautta osoitteessa https://www.samsung.com/request-desk tai sähköpostitse osoitteeseen dataprotection.sena@samsung.com. Osallistumalla kilpailuun hyväksyt näihin ehtoihin sidotuksi tulemisen ja tiedostat henkilötietojesi käsittelyn ja säilyttämisen Tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

 

 1. Samsung pidättää oikeuden yksinomaisen harkintansa puitteissa hylätä sellaiset Kilpailutyöt, jotka eivät ole näiden ehtojen tai minkä tahansa muun tässä viitatun asiakirjan mukaisia.

 

 1. Kilpailuun sovelletaan Suomen lakia suomalaisten osallistujien osalta. Riidat, jotka koskevat näiden kilpailuehtojen soveltamista ratkaistaan yleisessä tuomioistuimessa. Osallistujien on myös mahdollista kääntyä kuluttajariitalautakunnan puoleen riidan käsittelemiseksi siinä määrin kuin lautakunta on toimivaltainen riidan käsittelemään. Kuluttajariitalautakunnan osoite on Hämeentie 3, postilokero 3066, 00531 Helsinki ja verkkosivuston osoite on www.kuluttajariita.fi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

a. *Sinun tulee kirjautua Samsung Community -yhteisöön Samsung Account -tililläsi. Jos sinulla ei ole Samsung Account -tiliä, voit rekisteröityä täällä. Jos sinulla on jo Samsung Account -tili, voit kirjautua suoraan sillä. Samsung Account -tiliin sovelletaan erillisiä ehtoja.

 

 

 

 

 

 

 

0 REPLIES 0