Close

What are you looking for?

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Competition Terms and Conditions – Community Contest “Best Tag Challenge” DK, FI, NO & SV

(Topic created on: 08-09-2022 10:34 AM)
209 Views
Emmi S
Big Cheese
Options

1. SE

2. NO

3. DK

4. FI

Tävlingsvillkor – Communitytävling ”Best Tag” / “Bäst tagg vinner”

 

 1. För att kunna delta i tävlingen måste du vara minst 18 år gammal och bosatt i Danmark, Finland, Norge eller Sverige. Varje tävlande kan endast vinna ett (1) pris. Tävlingen arrangeras av Samsung Electronics Nordic AB (“Samsung”). Anställda (och familjemedlemmar och andra i samma hushåll som anställda) kan inte delta i tävlingen. Tävlingen sponsras, stödjs eller administreras inte på något sätt av Facebook, vilket bl.a. innebär att tävlingsbidragen mottas och hanteras av Samsung.

 

 1. För att delta i tävlingen måste du under Tävlingsperioden skicka in / lägga upp ditt foto på vad du skulle använda din Smarttag+ till, genom att logga in på ditt Samsung Community-konto via https://eu.community.samsung.com/t5/best-tag-challenge/con-p/se-contest-best-tag (ett “Inlägg”) mellan den 10 september 2022 och den 20 september 2022. Deltagare får endast skicka in/lägga upp totalt fem (5) Inlägg. Om fler Inlägg tas emot kommer samtliga Inlägg som skickats in/lagts upp efter det femte Inlägget att lämnas utan avseende.

 2. Tävlingen börjar kl 10:00 (CET) den 10 september och slutar kl 10:00 (CET) den 20 september 2022 (“Tävlingsperioden”). Efter Tävlingsperiodens slut kommer totalt tre (3) vinnare från hela Norden (Sverige, Norge, Danmark, Finland) att bli slumpmässigt valda av Samsung bland alla giltiga Inlägg. Vinnaren kommer att tillkännages inom två veckor efter Tävlingsperiodens slut. Det slumpmässiga urvalet är slutgiltigt och bindande.

 

 1. Det finns totalt tre (3) priser som går att vinna: Galaxy SmartTag+ 2-pack, EI-T7300BLEGEU (uppskattat marknadsvärde om ca. 599 SEK (inklusive moms)) (”Priset”). Prisen går inte att överlåta och kan inte ersättas av kontanter eller andra produkter. Alla eventuella skatter som tillkommer på / föranleds av prisen är respektive vinnares enskilda ansvar.

 

 1. Vinnarna kommer att meddelas och kontaktas av Samsung via mejl och/eller direktmeddelande på Communitysidan inom två veckor efter Tävlingsperioden. Vinnarna kommer även att tillkännages på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se. För att vinna priset måste en vinnare skicka in en förfrågan därom till Samsung inom två veckor från det att vinnaren har blivit meddelad och kontaktad av Samsung. Om en vinnare inte inkommer med en sådan förfrågan inom den aktuella tidsperioden kan Samsung välja en ny vinnare bland de andra tävlande. Du samtycker härmed till och godkänner Samsungs rätt att publicera och tillkännage vinnarnas namn och de vinnande inläggen på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se och på vilken annan sida som helst inom Samsung Group.

 

 1. Du intygar härmed att ditt inlägg är ditt eget originalverk. Du är ensamt ansvarig för alla inskickade/uppladdade bilder och för att erhålla alla nödvändiga rättigheter, godkännanden och samtycken från tredje man som krävs för att bilden ska få laddas upp på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se och för att Samsung ska få använda dem. Ett inlägg får inte visa en person eller en avbildning av en person eller någon information om någon person om inte den tävlande på förhand har inhämtat samtycke därom från den berörda personen. Det är Samsungs bestämda rekommendation att du inte laddar upp bilder för vilka du inte innehar alla nödvändiga rättigheter, licenser och samtycken. Samsung är inte ansvarigt på något sätt för bilden, t. ex. vid potentiellt rastistiskt, våldsamt, sexistiskt, stötande eller på andra sätt olämpligt innehåll eller vid bildernas överträdelse av tillämplig lag eller Samsungs policyer eller varumärkes värden. Samsung förbehåller sig rätten att radera material som (i) på något sätt inkräktar på, eller sannolikt inkräktar på, en immateriell rättighet hos tredje man, (ii) på något sätt är olagligt eller överträder Samsungs policy eller varumärkes värden, (iii) på något sätt inte följer de regler och villkor som stadgas i detta dokument eller (iv) Samsung, med ensam beslutanderätt, anser olämpligt.

 

 1. Du ger härmed Samsung och alla andra bolag inom Samsung Group en evig, oåterkallelig, världsomspännande, överlåtbar, royaltyfri och icke-exklusiv licens att använda ditt inlägg i Samsungs marknadsföring för tävlingen. Följaktligen har Samsung en obegränsad rätt att använda, reproducera, anpassa, ändra, distribuera, publicera och publikt framföra inlägget för nämnda syfte.

 

 1. För att delta i tävlingen måste du uppge vissa personuppgifter till Samsung. Detta beskrivs i vår personuppgiftspolicy https://www.samsung.com/se/info/privacy/contests. Sådana personuppgifter kommer att inhämtas, behandlas och lagras av Samsung i syfte att genomföra och administrera tävlingen (vilket innefattar att kontakta och tillkännage vinnarna). Samsung Electronics Nordic AB, org. nr. 556445-4345, P.O. Box 1235, 164 40 Kista, Sverige är personuppgiftsansvarig. Samsung tillämpar gällandedataskyddslagstiftning vid behandlingen av personuppgifter.


Du har rätt enligt lag att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och få felaktiga personuppgifter rättade, invända mot eller begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter samt begära åtkomst till, borttagning av eller förflyttning (s.k. dataportabilitet) av dina personuppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter som nämns ovan eller om du har några frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter, kan du kontakta oss via vår dedikerade GDPR onlineportal på https://www.samsung.com/se/request-desk/ eller på dataprotection.sena@samsung.com. Genom att delta i tävlingen accepterar du dessa tävlingsvillkor samt bekräftar du att du är medveten om att Samsung behandlar dina personuppgifter enligt vad som framgår av personuppgiftspolicyn ovan.

 

 1. Samsung förbehåller sig rätten att med ensam beslutanderätt diskvalificera varje tävlande som inte följer dessa tävlingsvillkor samt de dokument som det hänvisas till häri.

 

 1. För tävlingen och dess regler och villkor tillämpas svensk lag för svenska deltagare. Tvist mellan en konsument som är bosatt i Sverige och arrangören prövas av allmän domstol i Sverige. Deltagare kan även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för att få tvist prövad i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten. Allmänna reklamationsnämndens adress är Box 174, 101 23 Stockholm och webbplatsens adress är www.arn.se.

 

Konkurransevilkår – Fellesskapskonkurranse "Beste Tag-konkurranse"

 

 1. For å delta i konkurransen må du være 18 år eller eldre og være bosatt i Danmark, Finland, Norge eller Sverige. Hver deltaker kan bare vinne én (1) premie. Konkurransen arrangeres av Samsung Electronics Nordic AB ("Samsung"). Ansatte hos Samsung og deres familiemedlemmer kan ikke delta i konkurransen. Konkurransen er ikke sponset, støttet eller administrert av Facebook, noe som innebærer at konkurransebidragene håndteres og mottas av Samsung.

 

 1. For å delta i konkurransen må du i løpet av konkurranseperioden sende inn et bilde av hva du vil bruke en Smarttag+ på, ved å logge in på Samsung Community via https://eu.community.samsung.com/t5/best-tag-challenge/con-p/se-contest-best-tag ("Bidrag") mellom 9. september 2022 og 19. september 2022. Deltakere kan kun sende inn fem (5) Bidrag totalt. Hvis flere Bidrag mottas, vil alle ytterligere Bidrag som sendes inn etter det femte Bidraget bli ignorert.

 2. Konkurransen åpner kl. 10.00 den 9. september 2022 og avsluttes kl. 10.00 den 19. september 2022 ("Konkurranseperioden"). Etter utløpet av Konkurranseperioden vil tre (3) vinnere totalt i Norden (Sverige, Norge, Danmark, Finland) velges tilfeldig av Samsung blant alle gyldige Bidrag. Vinneren vil bli annonsert i løpet av de to påfølgende ukene etter Konkurranseperioden. Det tilfeldige valget er endelig og bindende.

 

 1. Det er totalt tre (3) premier tilgjengelig å vinne, bestående av Galaxy SmartTag + 2-pack, EI-T7300BLEGEU (verdi ca. kr 524 (inkl. moms)) ("Premiene"). Premiene er ikke overførbare og kan ikke byttes, for eksempoel i kontanter eller andre produkter. Eventuelle skatter og avgifter på Premien betales av vinneren.

 

 1. Vinnerne vil bli varslet og kontaktet av Samsung via e-post og/eller direktemelding via Samsung Community-siden innen to uker etter Konkurranseperioden. Vinnerne vil også bli kunngjort på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se. For å motta Premien må vinneren innen to (2) uker fra vinneren ble varslet av Samsung, sende inn en forespørsel om dette til Samsung. Hvis vinneren ikke sender inn en slik forespørsel innen fristen, kan Samsung utnevne en annen vinner blant de øvrige deltakerne. Du samtykker herved til og gir Samsung rett til å publisere og kunngjøre navnet på vinnerne og vinnerbidraget på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se og på alle andre nettsteder innenfor Samsung-gruppen.

 

 1. Du garanterer at du har skapt Bidraget selv. Du er ansvarlig for alle innsendte/opplastede bilder og for å skaffe deg alle nødvendige rettigheter, tillatelser og samtykker fra tredjeparter i forbindelse med opplasting på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se og for Samsungs bruk av Bidraget. Bidraget må ikke vise bildet av eller likhet til en person eller annen informasjon om en person uten at deltakeren har innhentet denne personens forhåndstillatelse. Samsung anbefaler på det sterkeste ikke å laste opp bilder som de ikke har alle rettigheter, tillatelser og samtykker til. Samsung er ikke på noen måte ansvarlig for bilder og deres potensielt rasistiske, voldelige, kjønnsdiskriminerende, støtende eller på annen måte upassende innhold eller deres brudd på gjeldende lov samt Samsungs retningslinjer og varemerkeverdier. Samsung forbeholder seg retten til å fjerne alt materiale som (i) på noen måte krenker, eller som sannsynligvis vil kunne krenke, de immaterielle rettighetene til tredjeparter, (ii) på noen måte er ulovlig eller i strid med Samsungs retningslinjer eller varemerkeverdier, (iii) på noen måte ikke overholder vilkårene og betingelsene i dette dokumentet, eller (iv) som Samsung etter eget skjønn anser som upassende.

 

 1. Du gir herved Samsung og ethvert annet selskap i Samsung-gruppen en evigvarende, ugjenkallelig, verdensomspennende, overførbar, royaltyfri og ikke-eksklusiv lisens til å bruke Bidraget ditt i sin markedsføring av konkurransen. Dette innebærer at Samsung har en ubegrenset rett til å bruke, reprodusere, tilpasse, endre, distribuere, publisere og offentliggjøre Bidraget for et slikt formål.

 

 1. For å delta i konkurransen må du oppgi visse personopplysninger til Samsung. Dette er nærmere beskrevet i personvernerklæringen https://www.samsung.com/no/info/privacy/contests. Disse personopplysningene samles inn, behandles og lagres av Samsung for det formål å organisere og administrere konkurransen (inkludert å kontakte og publisere vinnerne). Samsung Electronics Nordic AB, organisasjonsnummer 556445-4345, Box 1235, 164 40 Kista, Sverige, er ansvarlig for behandlingen av deltakernes personopplysninger. Samsung følger gjeldende lover om personvern i sin behandling av personopplysninger. I tråd med gjeldende lov har du rett til å få informasjon om vår behandling av dine personopplysninger og til å be om å få uriktige personopplysninger rettet, protestere mot eller be om begrensning av vår behandling av dine personopplysninger, samt be om tilgang til, sletting eller flytting (såkalt dataportabilitet) av dine personopplysninger. Hvis du ønsker å utøve noen av disse rettighetene, eller hvis du har spørsmål om hvorvidt/hvordan Samsung behandler dine personopplysninger, kan du kontakte oss via vår dedikerte online GDPR-portal på https://www.samsung.com/request-desk eller på dataprotection.sena@samsung.com. Ved å delta i konkurransen aksepterer du disse vilkårene og betingelsene og bekrefter at du er klar over behandlingen og lagringen av dine personopplysninger som angitt i Personvernerklæringen.

 

 1. Samsung forbeholder seg retten til etter eget skjønn å diskvalifisere Bidrag som ikke følger disse vilkårene og betingelsene samt ethvert annet dokument det er referert til her.

 

 1. Konkurransen er underlagt norsk lov. Tvister som oppstår i forbindelse med disse konkurransevilkårene kan behandles av de alminnelige domstolene ved deltakerens verneting. Deltakere kan også henvende seg til Forbrukertilsynet for mekling dersom det oppstår en tvist mellom deltakeren og Samsung, i den grad Forbrukertilsynet er kvalifisert til å behandle tvisten. Adressen til Forbrukertilsynet er Porselensvegen 32, 3920 Porsgrunn og nettadressen er www.forbrukertilsynet.no.

Konkurrencevilkår og -betingelser – Community konkurrencen "Bedste tag konkurrence"

 

 1. For at være berettiget til at deltage i konkurrencen skal du være fyldt 18 år og være bosiddende i Danmark, Finland, Norge eller Sverige. Hver deltager kan kun vinde én (1) præmie. Konkurrencen arrangeres af Samsung Electronics Nordic AB ("Samsung"). Samsungs ansatte (og nærmeste familie og husstand) er ikke berettiget til at deltage i konkurrencen.  Konkurrencen er ikke sponsoreret, støttet eller administreret af Facebook. Derfor modtages og behandles ethvert bidrag af Samsung.

 

 1. For at deltage i konkurrencen  skal du i konkurrenceperioden indsende dit foto med det, du ville bruge et Smarttag+ på, ved at logge ind på Samsung Community via https://eu.community.samsung.com/t5/best-tag-challenge/con-p/se-contest-best-tag (et "Bidrag") mellem den 9. september 2022 og den 19. september 2022. Deltagerne må kun indsende fem (5) Bidrag i alt. Hvis der modtages flere Bidrag, vil alle yderligere Bidrag, der indsendes efter det femte Bidrag, blive ignoreret.

 2. Konkurrencen åbner kl. 10:00 (CET) den 9. september 2022 og lukker kl. 10:00 (CET) den 19. september 2022 ("Konkurrenceperioden"). Efter Konkurrenceperiodens afslutning vil tre (3) vindere i alt på tværs af de nordiske lande (Sverige, Norge, Danmark, Finland) blive tilfældigt udvalgt af Samsung blandt alle gyldige Bidrag. Vinderen vil blive annonceret inden for de to følgende uger efter Konkurrenceperioden.  Det tilfældige valg er endeligt og bindende.

 

 1. Der er i alt tre (3) tilgængelige præmier at vinde, bestående af Galaxy SmartTag+ 2-pakke, EI-T7300BLEGEU (vejledende udsaglspris ca. 398 DK (inkl. moms)) ("Præmien"). Præmierne kan ikke overdrages og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre produkter. Enhver skat, der pålægges Præminerne, er alene vindernes ansvar.

 

 1. Vinderne vil blive underrettet og kontaktet af Samsung via e-mail og/eller direkte besked på Community hjemmesiden inden for to uger fra Konkurrenceperioden. Vinderne vil også blive offentliggjort på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se.  For at vinde Præmien  skal en vinder indsende en anmodning herom til Samsung inden for to uger efter at være blevet underrettet og kontaktet af Samsung. Hvis en vinder ikke indsender en sådan anmodning inden for den relevante tidsperiode, kan Samsung vælge en ny vinder blandt de andre deltagere. Du accepterer og giver hermed Samsung ret til at offentliggøre og bekendtgøre navnet på vinderne og de vindende Bidrag på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se og på ethvert andet websted i Samsung-koncernen.

 

 1. Du garanterer hermed, at dit Bidrag er dit eget originale værk. Du er eneansvarlig for alle indsendte/uploadede billeder og for at opnå alle nødvendige rettigheder, godkendelser og samtykker fra tredjeparter til, at billedet kan uploades på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se, og at det skal bruges af Samsung. Et Bidrag må ikke vise billedet eller ligheden af nogen person eller nogen oplysninger om nogen person, medmindre deltageren  har opnået en sådan persons forudgående godkendelse hertil. Det er Samsungs stærke anbefaling ikke at uploade billeder, som du ikke har alle rettigheder, licenser og samtykker til.  Samsung er ikke på nogen måde ansvarlig for billedet, f.eks. potentielt racistisk, voldeligt, sexistisk, stødende eller på anden måde upassende indhold eller deres overtrædelse af gældende lovgivning i Samsungs politikker eller brandværdier. Samsung forbeholder sig ret til at fjerne materiale, der (i) på nogen måde krænker eller sandsynligvis vil krænke en tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder, (ii) på nogen måde er ulovligt eller i strid med Samsungs politikker eller brandværdier, (iii) på nogen måde ikke overholder de vilkår og betingelser, der er angivet i dette dokument,  eller (iv) som Samsung efter eget skøn anser for upassende.

 

 1. Du giver hermed Samsung og enhver anden virksomhed i Samsung-koncernen en evig, uigenkaldelig, verdensomspændende, overførbar, royaltyfri og ikke-eksklusiv licens til at bruge dit Bidrag i markedsføringen af konkurrencen. Samsung har derfor  en ubegrænset ret til at bruge, gengive, tilpasse, ændre, distribuere, offentliggøre, offentligt udføre Bidraget til et sådant formål.

 

 1. For at deltage i konkurrencen skal du give Samsung visse personoplysninger. Dette er beskrevet i  https://www.samsung.com/se/info/privacy/contests https://www.samsung.com/se/info/privacy/contests   https://www.samsung.com/fi/info/privacy/contests ...https://www.samsung.com/dk/info/privacy/contestshttps://www.samsung.com/fi/info/privacy/contests. Sådanne personoplysninger vil blive indsamlet, behandlet og opbevaret af Samsung med det formål at gennemføre og administrere konkurrencen (herunder kontakte og offentliggøre vinderne). Samsung Electronics Nordic AB, reg. nr. 556445-4345, postboks 1235, 164 40, Kista, Sverige, er dataansvarlig for personoplysningerne.  Samsung anvender gældende  databeskyttelseslove ved behandling af personoplysninger. I overensstemmelse med gældende lovgivning har du ret til at anmode om detaljer om de oplysninger, vi indsamler om dig, og til at anmode os om at rette unøjagtigheder i disse oplysninger, til at gøre indsigelse mod eller anmode om begrænsning af behandlingen og til at anmode om adgang til eller sletning eller portabilitet af din information.  For at fremsætte en anmodning eller en forespørgsel vedrørende dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål i forbindelse med, hvordan Samsung behandler dine personoplysninger, skal dukontakte Samsung via vores dedikerede GDPR-portal på https://www.samsung.com/request-desk eller på dataprotection.sena@samsung.com.  Ved at deltage i konkurrencen accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser og anerkender behandlingen og opbevaringen af dine personoplysninger som beskrevet i fortrolighedserklæringen.

 

 1. Samsung forbeholder sig ret til efter eget skøn at diskvalificere Bidrag, som Samsung anser for ikke at overholde disse vilkår og betingelser og ethvert andet dokument, der henvises til heri.

 

 1. For konkurrencen gælder dansk lovgivning for danske deltagere. Tvister, der opstår som følge af anvendelsen af disse konkurrencevilkår, vil blive behandlet af en almindelig domstol. Deltagerne kan også henvende sig til Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet for at få tvisten prøvet i det omfang, nævnet er kompetent til at prøve tvisten. Center for Klageløsnings  adresse er Toldboden 2, 8800 Viborg, Danmark og hjemmesidens adresse er https://naevneneshus.dk.

 

Kilpailuehdot – "Best tag -yhteisökilpailu"/"Paras tag -yhteisökilpailu"

 1. Voidaksesi osallistua kilpailuun sinun on oltava täyttänyt 18 vuotta ja asua Suomessa, Ruotsissa, Norjassa tai Tanskassa. Kullakin kilpailijalla on mahdollisuus voittaa ainoastaan yksi (1) palkinto. Kilpailun järjestää Samsung Electronics Nordic AB ("Samsung"). Samsungin työntekijät (tai heidän lähiomaisensa tai perheenjäsenensä) eivät voi osallistua kilpailuun. Facebook ei sponsoroi, tue tai hallinnoi kilpailua, mikä tarkoittaa, että Samsung vastaanottaa ja käsittelee kilpailukuvat.

 

 1. Voidaksesi osallistua kilpailuun sinun on 9.9.2022–19.9.2022 välisenä Kilpailuaikana lähetettävä Samsung-yhteisön kautta, kuin olet kirjautunut sisälle, osoitteessa https://eu.community.samsung.com/t5/best-tag-challenge/con-p/se-contest-best-tag valokuva siitä, minkä kanssa käyttäisit Smarttag+-tuotetta ("Kilpailukuva"). Kukin osallistuja voi lähettää yhteensä viisi (5) Kilpailukuvaa. Jos osallistuja lähettää enemmän kuin viisi Kilpailukuvaa, kaikki viidennen Kilpailukuvan jälkeen lähetetyt lisäkuvat jätetään huomioimatta.

 

 1. Kilpailu alkaa 9.9.2022 kello 10.00 (CET) ja päättyy 19.9.2022 kello 10.00 (CET) ("Kilpailuaika"). Kilpailuajan päätyttyä Samsung valitsee satunnaisesti Pohjoismaista (Ruotsi, Norja, Tanska, Suomi) yhteensä kolme (3) voittajaa kaikkien hyväksyttyjen Kilpailukuvien joukosta. Voittaja julkistetaan Kilpailukauden päättymistä seuraavien kahden viikon sisällä. Satunnaisesti suoritettu voittajien valinta on lopullinen ja sitova.

 

 1. Kilpailussa on jaetaan palkintona yhteensä kolme (3) Galaxy SmartTag+ 2-pack -tuotetta, EI-T7300BLEGEU (vähittäismyyntiarvo noin 53 EUR (sis. ALV)) ("Palkinto"). Palkinto ei ole siirrettävissä eikä sitä voi vaihtaa rahaksi tai muuhun tuotteeseen. Voittoon liittyvistä veroista vastaa voittaja.

 

 1. Samsung on yhteydessä voittajiin sähköpostitse ja/tai viestitse Yhteisösivujen kautta kahden viikon sisällä Kilpailukauden päättymisestä. Voittajat julkaistaan myös sivulla https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se. Voittaakseen ja saadakseen palkinnon tulee voittajien esittää tätä koskeva pyyntö Samsungille kahden viikon kuluessa saatuan Samsungilta tiedon voitosta. Mikäli voittajat eivät esitä kyseistä pyyntöä asetetussa ajassa, Samsung voi valita uuden voittajan muiden kilpailijoiden keskuudesta. Osallistujat antavat voiton varalta Samsungille suostumuksen julkaista nimensä osoitteessa https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se sekä millä tahansa muulla Samsung-konsernin verkkosivustolla.

 

 1. Osallistumalla kilpailuun vakuutat, että Kilpailukuva on oma alkuperäinen teoksesi. Olet yksin vastuussa kaikesta lähettämästäsi/lataamastasi materiaalista sekä siitä, että sinulla on tarvittavat oikeudet, luvat ja suostumukset kolmansilta osapuolilta Kilpailukuvan lataamiseksi sivulle https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se sekä luovutettavaksi Samsungin käyttöön. Kilpailukuva ei saa esittää kenenkään henkilön kuvaa tai identiteettiä tai tietoja kenestäkään henkilöstä, ellei kilpailija ole saanut tällaisen henkilöiden etukäteen antamaa suostumusta. Samsungin vahva suositus on, etteivät kilpailijat lataisi kuvia, joihin heillä ei ole kaikkia oikeuksia, lupia tai suostumuksia. Samsung ei ole millään tavalla vastuussa materiaalista, jonka sisältö voi olla rasistinen, väkivaltainen, seksistinen, loukkaava tai muuten sopimaton tai siitä, että materiaali on lain tai Samsungin käytäntöjen tai yrityskuvan välittämien arvojen vastainen. Samsung pidättää oikeuden poistaa sellaisen materiaalin, (i) joka tavalla tai toisella loukkaa tai saattaa loukata kolmannen immateriaalioikeuksia, (ii) joka tavalla tai toisella on lain vastainen tai Samsungin käytäntöjen tai yrityskuvan välittämien arvojen vastainen, (iii) joka on jollain tavalla näiden kilpailuehtojen vastainen, tai (iv) jota Samsung pitää oman harkintansa mukaan sopimattomana.

 

 1. Osallistumalla kilpailuun annat Samsungille ja mille tahansa Samsungin kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle pysyvän, peruuttamattoman, maailmanlaajuisen, siirrettävän, rojaltivapaan ja ei-yksinomaisen oikeuden käyttää kilpailukuvaasi kilpailun markkinoinnissa. Tämä tarkoittaa, että Samsung saa rajoittamattoman oikeuden käyttää, toisintaa, muokata, muunnella, jakaa, julkaista ja julkisesti esittää kilpailukuvaasi sanottuun tarkoitukseen.

 

 1. Voidaksesi osallistua kilpailuun, sinun on annettava Samsungille tiettyjä henkilötietoja. Tämä kuvataan tietosuojaselosteessamme osoitteessa https://www.samsung.com/fi/info/privacy/contests. Samsung kerää, käsittelee ja säilyttää henkilötietoja järjestääkseen ja hallinnoidakseen kilpailua (mukaan lukien yhteydenotto voittajaan ja voittajan julkistaminen). Samsung Electronics Nordic AB, ulkomainen y-tunnus 556445-4345, Box 1235, 164 40 Kista, Ruotsi, toimii henkilötietojen rekisterinpitäjänä. Samsung soveltaa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä käsitellessään henkilötietojasi. Sinulla on lain mukaisesti oikeus saada tietoa siitä, mitä henkilötietoja käsittelemme sinusta ja saada virheelliset henkilötiedot oikaistua, vastustaa tai pyytää rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä sekä pyytää pääsyä henkilötietoihisi taikka henkilötietojesi poistamista tai siirtämistä (nk. siirto-oikeus). Mikäli haluat harjoittaa yllä mainittuja oikeuksiasi tai sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen, pyydämme olemaan yhteydessä meihin GDPR-onlineportaalin kautta osoitteessa https://www.samsung.com/request-desk tai sähköpostiosoitteesta dataprotection.sena@samsung.com. Osallistumalla kilpailuun hyväksyt nämä kilpailuehdot sekä vahvistat olevasi tietoinen siitä, että Samsung käsittelee ja säilyttää henkilötietojasi yllä mainitun tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

 1. Samsung pidättää oikeuden yksinomaisen harkintansa mukaan hylätä sellaiset kilpailukuvat, jotka eivät ole näiden kilpailuehtojen tai minkä tahansa muun tässä viitatun asiakirjan mukaisia.

 

 1. Kilpailuun sovelletaan Suomen lakia. Näistä kilpailuehdoista johtuvat riidat ratkaistaan yleisessä tuomioistuimessa Suomessa. Osallistujien on myös mahdollista kääntyä kuluttajariitalautakunnan puoleen riidan käsittelemiseksi siinä määrin kuin lautakunta on toimivalainen riidan käsittelemään. Kuluttajariitalautakunnan osoite on Hämeentie 3, PL 3066, 00531 Helsinki ja verkko-osoite on www.kuluttajariita.fi. Olethan yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi) ennen kuin lähestyt kuluttajariitalautakuntaa.
/Emmi
0 Likes
0 REPLIES 0