Close

What are you looking for?

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Competition Terms and Conditions - Community contest "Earth Through Your Lens Challenge" - SE, FI, NO & DK

(Topic created on: 11-05-2023 10:25 AM)
386 Views
Emmi S
Big Cheese
Options

1. SE

2. FI

3. NO

4. DK

Tävlingsvillkor – Communitytävling “Earth Through Your Lens [Jorden genom din lins]”

 1. För att delta i tävlingen måste du vara över 18 år och bosatt i Danmark, Finland, Norge eller Sverige. Tävlingen arrangeras av Samsung Electronics Nordic AB (”Samsung”). Anställda hos Samsung (liksom deras närmaste familje- och hushållsmedlemmar) får inte delta i tävlingen. Tävlingsbidragen mottas och hanteras av Samsung.

 2. För att delta i tävlingen måste du, under tävlingsperioden, skicka in ditt foto på temat ”Earth Through Your Lens [Jorden genom din lins] till Samsung Community via https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se (ett ”Bidrag”) under tävlingsperioden (som anges nedan). Varje deltagare får lämna högst fem (5) bidrag totalt. Om fler bidrag lämnas kommer alla bidrag efter det femte att ogiltigförklaras. För att skicka ett foto till Samsung Community måste deltagaren ha ett Samsungkonto -  du kan skapa ett konto här.

 3. Tävlingen startar 10:00 (CET) den 22 maj 2023 och avslutas 23:59 (CET) den 31 maj 2023. (”tävlingsperioden”). Efter tävlingsperioden kommer totalt två (2) vinnare utses i de nordiska länderna (Sverige, Norge, Danmark, Finland). Vinnarna kommer att utses slumpmässigt bland alla giltiga bidrag. Vinnarna kommer att utses inom två veckor efter tävlingsperioden avslutas. Den slumpmässiga dragningen är slutgiltig och bindande.

 4. Det finns två (2) priser tillgängliga, priset består av Galaxy Buds2 Pro, SM-R510NZWAEUB (värde ca 2590 SEK, 1799 DKK, 2490 NOK, 229 EUR (moms ingår)) (”priset”). Priset kan inte bytas, t.ex. mot kontanter eller andra produkter. Alla skatter som tas ut på priserna är vinnarnas eget ansvar.

 5. Vinnarna kommer att kontaktas av Samsung genom direktmeddelande på Samsung Community-sidan inom två (2) veckor från tävlingsperiodens slut. Vinnarna kommer också att publiceras på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se. För att vinna priset måste vinnaren, inom två veckor från det att vinnaren kontaktats av Samsung, framställa en begäran till Samsung om att få ut priset. Om vinnaren underlåter att begära ut priset inom den tiden kan Samsung komma att utse en annan vinnare bland övriga tävlande. De tävlande ger Samsung rätt att publicera namnen på vinnarna och de vinnande bidragen på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se samt på andra webbsidor inom Samsungkoncernen.

 6. Den tävlande garanterar att denne själv har fotograferat tävlingsbidraget. Varje tävlande ansvarar själv för alla bilder som denne laddar upp samt att det finns erforderliga rättigheter, tillstånd och medgivanden till uppladdning på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se samt till Samsungs användning av bilderna. Föreställer bilderna exempelvis personer skall deras tillstånd till publicering ha inhämtats av den tävlande. Samsung avråder tävlande från att ladda upp bilder till vilka de inte har samtliga rättigheter, tillstånd och medgivanden. Samsung ansvarar inte i något avseende för bilderna och dessas eventuella rasistiska, våldsamma, sexistiska, stötande eller på annat sätt olämpliga innehåll eller dessas brott mot tillämplig lag eller Samsungs policies eller varumärkesvärderingar. Samsung förbehåller sig rätten att ta bort allt material som (i) på något sätt utgör eller kan befaras göra intrång i tredje mans immateriella rättigheter, (ii) på något sätt är olagligt eller i strid med Samsungs policies eller varumärkesvärderingar, (iii) i något avseende bryter mot dessa tävlingsvillkor, eller (iv) Samsung efter eget gottfinnande anser vara olämpligt.

 7. De tävlande ger Samsung och andra bolag inom Samsung-koncernen en fullständig, överförbar, royaltyfri, oinskränkt men ej exklusiv rätt att använda tävlingsbidraget i sin marknadsföring av tävlingen under en obegränsad tid oavsett medium och geografisk marknad. Detta innebär att Samsung får en obegränsad rätt att använda, återskapa, anpassa, ändra, distribuera, publicera och offentligt framföra bidraget.

 8. För att delta i tävlingen måste de tävlande lämna vissa personuppgifter till Samsung. Detta beskrivs i https://www.samsung.com/se/info/privacy/contests https://www.samsung.com/no/info/privacy/contests https://www.samsung.com/dk/info/privacy/contests https://www.samsung.com/fi/info/privacy/contests. Dessa personuppgifter samlas in och behandlas av Samsung endast i syfte att administrera tävlingen (inklusive att kontakta och offentliggöra vinnarna). Dessutom måste vinnarna på Samsungs begäran lämna sitt personnummer till Samsung, samt norska medborgare även en kopia på sitt skatte kort (NO: skattekort) för att Samsung ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot skattemyndigheterna. Samsung Electronics Nordic AB, org. nr 556445-4345, Box 1235, 164 40 Kista, Sverige, är personuppgiftsansvarig för deltagarnas personuppgifter. Samsung tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt enligt lag att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och få felaktiga personuppgifter rättade, invända mot eller begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter samt begära åtkomst till, borttagning av eller förflyttning (s.k. dataportabilitet) av dina personuppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter som nämns ovan eller om du har några frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter, kan du kontakta oss via vår dedikerade GDPR onlineportal på https://www.samsung.com/se/request-desk/ eller på dataprotection.sena@samsung.com. Om du har klagomål på Samsungs hantering av dina personuppgifter kan du göra en anmälan till den berörda tillsynsmyndigheten. Du hittar kontaktuppgifter till din relevanta tillsynsmyndighet på https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. Genom att delta i tävlingen accepterar du dessa tävlingsvillkor samt bekräftar du att du är medveten om att Samsung behandlar dina personuppgifter enligt vad som framgår av personuppgiftspolicyn ovan.

 9. Samsung förbehåller sig rätten att diskvalificera varje tävlande som inte följer dessa tävlingsvillkor samt de dokument som det hänvisas till häri.

 10. För tävlingen tillämpas svensk lag för tävlanden bosatta i Sverige. Tvister som uppstår vid tillämpning av tävlingsvillkoren kommer att prövas vid allmän domstol i Sverige. Deltagare kan även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för att få tvist prövad i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten. Allmänna reklamationsnämndens adress är Box 174, 101 23 Stockholm och webbplatsens adress är www.arn.se.

 

Competition Terms and Conditions – Community Contest “Earth Through Your Lens Challenge”

 1. Voidaksesi osallistua kilpailuun sinun tulee olla vähintään 18-vuotias ja asuttava Tanskassa, Suomessa, Norjassa tai Ruotsissa. Kilpailun järjestää Samsung Electronics Nordic AB ("Samsung"). Samsungin työntekijät (ja heidän lähimmät perheenjäsenensä sekä saman kotitalouden jäsenet) eivät voi osallistua kilpailuun. Näin ollen kaikki osallistumiset vastaanottaa ja käsittelee Samsung.

 2. Osallistuaksesi kilpailuun sinun on Kilpailuaikana (kuten jäljempänä on määritelty) lähetettävä kuva maasta linssisi läpi Samsung Communityyn osoitteessa https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se ("Osallistuminen"). Osallistujat voivat lähettää enintään yhteensä viisi (5) Osallistumista. Jos Osallistumisia lähetetään enemmän, kaikki viidennen Osallistumisen jälkeen lähetetyt Osallistumiset jätetään huomioimatta. Lähettääksesi kuvan Samsung Communityyn sinulla tulee olla Samsung-tili – voit luoda tilin täältä.

 3. Kilpailu alkaa 22. toukokuuta 2023 klo 11.00 (EEST) ja päättyy 1. kesäkuuta 2023 klo 00:59 (EEST) ("Kilpailuaika"). Kilpailuajan päätyttyä Samsung valitsee satunnaisesti kaikkien voimassa olevien Osallistumisten joukosta yhteensä kaksi (2) voittajaa Pohjoismaissa (Ruotsi, Norja, Tanska, Suomi). Voittaja ilmoitetaan kahden (2) viikon kuluessa Kilpailuajan päättymisestä. Satunnaisarvonta on lopullinen ja sitova.

 4. Palkintona on Galaxy Buds2 Pro, SM-R510NZWAEUB (arvo noin. 229 euroa (sisältäen arvonlisäveron)) ("Palkinto"). Palkintoja on tarjolla yhteensä kaksi. Palkintoja ei voi siirtää, eikä niitä voi korvata käteisellä tai muilla tuotteilla. Voittajat ovat yksin vastuussa kaikista palkinnoista perittävistä veroista.

 5. Samsung ilmoittaa voittajille ja ottaa heihin yhteyttä suoralla viestillä Samsung Communityn kautta kahden (2) viikon kuluessa Kilpailuajan päättymisestä. Voittajat julkaistaan myös osoitteessa . Voittaakseen Palkinnon voittajan on lähetettävä tätä koskeva pyyntö Samsungille viimeistään kahden (2) viikon kuluessa Samsungin ilmoituksesta ja yhteydenotosta. Jos voittaja ei lähetä pyyntöä kyseisen ajanjakson kuluessa, Samsung suorittaa uuden satunnaisarvonnan, jolla määritetään uusi voittaja muiden kilpailijoiden joukosta. Täten annat Samsungille luvan ja oikeuden julkaista ja ilmoittaa voittajan nimen ja voittaneen kilpailutyön osoitteessa ja millä tahansa muulla Samsung-konserniin kuuluvalla verkkosivustolla.

 6. Vakuutat täten, että Osallistumisesi on oma alkuperäinen työsi. Olet yksin vastuussa kaikista lähetetyistä/ladatuista kuvista ja kaikkien tarvittavien oikeuksien, hyväksyntöjen ja suostumusten hankkimisesta kolmansilta osapuolilta, jotta kuva voidaan ladata osoitteeseen https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se ja jotta Samsung voi käyttää sitä. Osallistumisessa ei saa esittää kenenkään henkilön kuvaa tai kuvaa tai mitään tietoja kenestäkään henkilöstä, ellei kilpailija ole saanut siihen etukäteen kyseisen henkilön hyväksyntää. Samsung suosittelee painokkaasti, että et lataa kuvia, joihin sinulla ei ole kaikkia oikeuksia, lisenssejä ja suostumuksia. Samsung ei ole millään tavalla vastuussa kuvien, esimerkiksi mahdollisesta rasistisesta, väkivaltaisesta, seksistisestä, loukkaavasta tai muuten sopimattomasta sisällöstä tai siitä, että ne rikkovat Samsungin käytäntöjä, sovellettavia lakeja tai brändiarvoja. Samsung pidättää itsellään oikeuden poistaa aineiston, joka (i) loukkaa tai todennäköisesti loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, (ii) on laitonta tai rikkoo Samsungin käytäntöjä tai brändiarvoja, (iii) ei ole tässä asiakirjassa esitettyjen ehtojen mukainen tai (iv) jota Samsung pitää oman harkintansa mukaan sopimattomana.

 7. Hakija antaa täten Samsungille ja muille Samsung-konserniin kuuluville yrityksille ikuisen, peruuttamattoman, maailmanlaajuisen, siirrettävän, rojaltivapaan ja ei-yksinomaisen luvan käyttää Osallistumistaan kilpailun markkinoinnissa. Näin ollen Samsungilla on rajoittamaton oikeus käyttää, toisintaa ja muutoin kopioida, muunnella, muokata, levittää, jaella ja välittää, julkaista ja esittää julkisesti Osallistumista tähän tarkoitukseen.

 8. Osallistuaksesi kilpailuun sinun on annettava Samsungille tiettyjä henkilötietoja. Tämä on kuvattu tietosuojailmoituksessa https://www.samsung.com/fi/info/privacy/contests. Samsung kerää, käsittelee ja säilyttää nämä henkilötiedot kilpailun toteuttamista ja hallinnointia varten (mukaan lukien yhteydenotto voittajiin ja voittajien julkaiseminen). Jos sinut julistetaan voittajaksi, sinun on Samsungin pyynnöstä toimitettava Samsungille sosiaaliturvatunnuksesi ja Norjan kansalaisille myös kopio verokortista (NO: skattekort), jotta Samsung voi täyttää velvollisuutensa veroviranomaisia kohtaan. Samsung Electronics Nordic AB, (rek. 556445-4345, PL 1235, 164 40, Kista, Ruotsi) on henkilötietojen rekisterinpitäjä. Samsung soveltaa henkilötietoja käsitellessään sovellettavia tietosuojalakeja. Sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulla on oikeus (i) pyytää tietoja siitä, mitä henkilötietoja Samsung käsittelee sinusta, (ii) pyytää virheellisten henkilötietojen oikaisua, (iii) vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, (iv) pyytää Samsungin suorittaman henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista, (v) pyytää pääsyä henkilötietoihisi ja (vi) vaatia henkilötietojesi siirtoa ("tietojen siirrettävyys"). Jos haluat käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi tai jos sinulla on kysyttävää siitä, miten Samsung käsittelee henkilötietojasi, ota yhteyttä Samsungiin sen GDPR-portaalin kautta osoitteessa https://www.samsung.com/request-desk tai sähköpostitse dataprotection.sena@samsung.com. Jos haluat tehdä valituksen koskien Samsungin suorittamaa henkilötietojen käsittelyä, voit tehdä valituksen asianomaiselle valvontaviranomaiselle. Löydät asianomaisen valvontaviranomaisen yhteystiedot osoitteesta https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. Osallistumalla kilpailuun hyväksyt, että nämä ehdot sitovat sinua, ja hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn ja säilytyksen tietosuojailmoituksessa esitetyllä tavalla.

 9. Samsung pidättää itsellään oikeuden hylätä ne Osallistumiset, joiden se katsoo olevan näiden ehtojen tai muiden tässä tarkoitettujen asiakirjojen vastaisia.

 10. Kilpailussa sovelletaan Suomen lakia suomalaisiin osallistujiin. Näiden kilpailuehtojen soveltamisesta aiheutuvat riidat käsitellään yleisessä tuomioistuimessa. Osallistujat voivat myös kääntyä kuluttajariitalautakunnan puoleen riidan käsittelemiseksi siltä osin kuin lautakunta on toimivaltainen käsittelemään riidan. Kuluttajariitalautakunnan osoite on Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki ja verkkosivujen osoite on www.kuluttajariita.fi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan olethan yhteydessä Kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Konkurransevilkår – Community-konkurranse «Earth Through Your Lens Challenge»

 1. For å være kvalifisert til å delta i konkurransen må du være 18 år eller eldre og bosatt i Norge, Danmark, Finland eller Sverige. Konkurransen arrangeres av Samsung Electronics Nordic AB ("Samsung"). Ansatte (og den ansattes nærmeste familie og husstandsmedlemmer) i Samsung har ikke lov til å delta i konkurransen. Ethvert konkurransebidrag mottas og behandles derfor av Samsung.

 2. For å delta i konkurransen må du i løpet av Konkurranseperioden sende inn ditt bilde av jorden gjennom linsen din på Samsung Community via https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se (et «Bidrag») i løpet av Konkurranseperioden (definert nedenfor). Deltakerne kan kun sende inn fem (5) Bidrag totalt. Dersom flere Bidrag mottas, vil alle Bidrag som sendes inn etter det femte Bidraget bli ignorert. For å sende inn et bildet til Samsung Community, må deltageren ha en Samsung Account – du kan opprette en brukerkonto her.

 3. Konkurransen starter kl. 10.00 (CET) den 22. mai 2023 og avsluttes kl. 23.59 (CET) den 31. mai 2023 ("Konkurranseperioden"). Etter at Konkurranseperioden er utløpt, vil totalt to (2) vinnere bli tilfeldig valgt ut av Samsung blant alle gyldige Bidrag i de nordiske landene (Norge, Sverige, Danmark, Finland). Vinneren vil bli annonsert innen to uker etter at Konkurranseperioden  er utløpt. Den tilfeldige trekningen er endelig og bindende.

 4. Det er totalt to (2) premier tilgjengelig, som består av en Galaxy Buds2 Pro, SM-R510NZWAEUB (omtrentlig verdi på ca 2590 SEK, 1799 DKK, 2490 NOK, 229 EUR (inkludert mva)) ("Premien"). Premien er ikke overførbare og kan ikke byttes mot kontanter eller andre produkter. Eventuell skatt på gevienster skal betales av vinnerne.

 5. Vinneren vil bli varslet og kontaktet av Samsung via direktemelding gjennom Samsung Community innen to (2) uker etter at Konkurranseperioden er avsluttet. Vinneren vil også bli publisert på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se. For å vinne Premien må vinneren innen to uker etter at han/hun blir varslet og kontaktet av Samsung, sende en forespørsel om Premien til Samsung. Hvis vinneren ikke sender inn en slik forespørsel innen den relevante tidsperioden, kan Samsung velge en ny vinner blant de andre deltakerne. Du samtykker herved til og gir Samsung rett til å publisere og annonsere navnet på vinneren og vinnerens bidrag på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se og på ethvert annet nettsted innenfor Samsung-gruppen.  

 6. Du garanterer herved at Bidraget er ditt eget originale verk. Du er alene ansvarlig for alle innsendte/opplastede bilder og for å innhente alle nødvendige rettigheter, godkjenninger og samtykker fra tredjeparter for at bildet skal kunne lastes opp på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se og for at det skal kunne brukes av Samsung. Et Bidrag kan ikke vise bildet eller likheten til en person eller informasjon om en person, med mindre deltakeren på forhånd har fått samtykke fra denne personen. Samsung fraråder sterkt å laste opp bilder som du ikke har alle rettigheter, tillatelser og samtykker til. Samsung er på ingen måte ansvarlig for bildet, f.eks. potensielt rasistisk, voldelig, kjønnsdiskriminerende, støtende eller på annen måte upassende innhold eller brudd på gjeldende lov, eller Samsungs retningslinjer eller varemerkeverdier. Samsung forbeholder seg retten til å fjerne alt materiale som (i) på noen måte utgjør en krenkelse av, eller som sannsynligvis kan utgjøre en krenkelse av, de immaterielle rettighetene til tredjeparter, (ii) på noen måte er ulovlige eller i strid med Samsungs retningslinjer eller varemerkeverdier, (iii) på noen måte bryter disse konkurransevilkårene, eller (iv) Samsung etter eget skjønn anser som upassende.

 7. Du gir herved Samsung og ethvert annet selskap i Samsung-konsernet en evigvarende, ugjenkallelig, verdensomspennende, overførbar, royaltyfri og ikke-eksklusiv lisens til å bruke Bidraget ditt i sin markedsføring av konkurransen. Samsung har derfor en ubegrenset rett til å bruke, reprodusere, tilpasse, modifisere, distribuere, publisere og offentlig tilgjengeliggjøre bidraget for slike formål.

 8. For å delta i konkurransen må du oppgi visse personopplysninger til Samsung. Dette er nærmere beskrevet i Personvernerklæringen, se https://www.samsung.com/no/info/privacy/contests. Disse personopplysningene samles inn, behandles og lagres av Samsung for det formål å administrere konkurransen (inkludert å kontakte og publisere vinnerne). Videre, hvis du kåres som vinner, må du på forespørsel fra Samsung oppgi personnummeret ditt til Samsung, og for norske statsborgere, også en kopi av skattekortet for at Samsung skal kunne å oppfylle sine forpliktelser overfor skattemyndighetene. Samsung Electronics Nordic AB, org.nr. 556445-4345, P.O. Box 1235, 164 40 Kista, Sverige, er behandlingsansvarlig for personopplysningene. Samsung følger gjeldende lover om personvern i sin behandling av dine personopplysninger. I tråd med gjeldende lov har du rett til å (i) få informasjon om hvilke personopplsninger Samsung behandler om deg, (ii) be om retting av feilaktige personopplysninger, (iii) protestere mot vår behandling av dine personopplysninger, (iv) be om begrensning av Samsungs behandling av dine personopplysninger, (v) be om tilgang til dine personopplysninger, og (vi) kreve overføring av dine personopplysninger (''Dataportabilitet''). Vennligst kontakt Samsung gjennom vår dedikerte GDPR-portal på https://www.samsung.com/request-desk eller på dataprotection.sena@samsung.com hvis du ønsker å utøve rettighetene dine som nevnt ovenfor, eller hvis du har spørsmål om hvordan Samsung behandler personopplysningene dine. Hvis du ønsker å klage på Samsungs behandling av dine personopplysninger, kan du sende inn en klage til din relevante tilsynsmyndighet. Du finner kontaktinformasjon til din relevante tilsynsmyndighet på https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. Ved å delta i konkurransen aksepterer du å være bundet av disse konkurransevilkårene og bekrefter at du er klar over behandlingen og lagringen av dine personopplysninger som angitt i Personvernerklæringen.

 9. Samsung forbeholder seg retten til etter eget skjønn å diskvalifisere bidrag som de mener ikke overholder disse konkurransevilkårene og ethvert annet dokument som det vises til.

 10. Konkurransen er underlagt norsk lov. Tvister som oppstår i forbindelse med disse vilkårene kan behandles av de alminnelige domstolene. Deltakere kan også henvende seg til Forbrukertilsynet for mekling dersom det oppstår en tvist mellom deltakeren og Samsung, i den grad Forbrukertilsynet er kvalifisert til å behandle tvisten. Adressen til Forbrukertilsynet er Porselensvegen 32, 3920 Porsgrunn og nettadressen er www.forbrukertilsynet.no.

Konkurrencevilkår og -betingelser – Community konkurrence "Jorden gennem din linse-udfordring"

 1. For at være berettiget til at deltage i konkurrencen skal du være fyldt 18 år og være bosiddende i Danmark, Finland, Norge eller Sverige. Konkurrencen er arrangeret af Samsung Electronics Nordic AB ("Samsung"). Ansatte (og nærmeste familie- og husstandsmedlemmer til sådanne ansatte) hos Samsung er ikke berettiget til at deltage i konkurrencen. I medfør deraf modtages og behandles enhver tilmelding af Samsung.
 1. For at deltage i konkurrencen skal du i løbet af konkurrenceperioden indsende dit billede med jorden gennem din linse på Samsung Community via https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se (en "Tilmelding") i løbet af konkurrenceperioden (som defineret nedenfor). Deltagere må kun indsende maksimalt fem (5) Tilmeldinger i alt. Hvis der modtages flere Tilmeldinger, vil alle yderligere Tilmeldinger, der er indsendt efter den femte Tilmelding, blive ignoreret. For at indsende et billede til Samsung Community skal deltageren have en Samsung-konto - du kan oprette en konto her.
 1. Konkurrencen åbner kl. 10.00 (CET) den 22. maj 2023 og lukker kl. 23.59 (CET) den 31. maj 2023 ("Konkurrenceperioden"). Efter afslutningen af ​​konkurrenceperioden vil to (2) vindere i alt på tværs af de nordiske lande (Sverige, Norge, Danmark, Finland) blive udvalgt tilfældigt af Samsung blandt alle gyldige Tilmeldinger. Vinderen vil blive offentliggjort inden for to uger efter konkurrenceperiodens udløb. Den tilfældige lodtrækning er endelig og bindende.
 1. Der er to (2) præmier, præmien består af en Galaxy Buds2 Pro, SM-R510NZWAEUB (ca. værdi af 2590 SEK, 1799 DKK, 2490 NOK, 229 EUR (inklusive moms)) ("Præmien"). Præmierne kan ikke overdrages og kan ikke erstattes med kontanter eller andre produkter. Alle skatter, der pålægges præmier, er udelukkende vindernes ansvar.
 1. Vinderne vil blive underrettet og kontaktet direkte af Samsung ved direkte besked via Samsung Community-websted inden for to (2) uger efter udløbet af Konkurrenceperioden. Vinderne vil også blive offentliggjort på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se. For at vinde Præmien skal vinderen indsende en anmodning herom til Samsung inden for to uger efter at være blevet underrettet og kontaktet af Samsung. Hvis en vinder undlader at indsende en sådan anmodning inden for den relevante tidsperiode, vil Samsung foretage en ny tilfældig lodtrækning for at finde en ny vinder blandt de andre deltagere. Du giver hermed samtykke til og giver Samsung ret til at offentliggøre og annoncere navnet på vinderen og det vindende bidrag på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se og på ethvert andet websted inden for Samsung-gruppen.
 1. Du garanterer hermed, at din Tilmelding er dit eget originale værk. Du er alene ansvarlig for alle indsendte/uploadede billeder og for at indhente alle nødvendige rettigheder, godkendelser og samtykker fra tredjeparter til, at billedet kan uploades på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se og for at det kan bruges af Samsung. En Tilmelding må ikke vise billedet af eller ligne ​​nogen person eller vise nogen information om nogen person, medmindre deltageren har opnået den pågældendes forudgående godkendelse hertil. Det er Samsungs stærke anbefaling ikke at uploade billeder, som du ikke har alle rettigheder, licenser og samtykke til. Samsung er ikke ansvarlig på nogen måde for billedet, f.eks. potentielt racistisk, voldeligt, mest sexet, stødende eller på anden måde upassende indhold eller dets overtrædelse af gældende lovgivning, Samsungs politikker eller brand værdier. Samsung forbeholder sig retten til at fjerne alt materiale, der (i) på nogen måde krænker eller sandsynligvis vil krænke en tredjeparts IP-rettigheder, (ii) på nogen måde er ulovligt eller i strid med Samsungs politikker eller brand værdier, (iii) på anden måde ikke overholder vilkårene og betingelserne i dette dokument, eller (iv) som Samsung efter eget skøn anser for upassende.
 1. Du giver hermed Samsung og enhver anden virksomhed inden for Samsung-gruppen en evig, uigenkaldelig, verdensomspændende, overdragelig, royaltyfri og ikke-eksklusiv licens til at bruge din Tilmelding i markedsføringen af konkurrencen. Som følge heraf har Samsung en ubegrænset ret til at bruge, reproducere, tilpasse, ændre, distribuere, offentliggøre, offentligt fremføre Tilmeldingen til et sådant formål.
 1. For at deltage i konkurrencen skal du give Samsung visse personoplysninger. Dette er beskrevet i privatlivspolitikken https://www.samsung.com/se/info/privacy/contests, https://www.samsung.com/no/info/privacy/contests https://www.samsung.com/dk/info/privacy/contests https://www.samsung.com/fi/info/privacy/contests. Sådanne personoplysninger vil blive indsamlet, behandlet og opbevaret af Samsung med det formål at gennemføre og administrere konkurrencen (herunder at kontakte og offentliggøre vinderne). Yderligere, hvis du bliver annonceret som vinder, skal du på Samsungs anmodning give Samsung dit personnummer og for en norsk statsborger også en kopi af dennes skattekort (NO: skattekort) for at Samsung kan at opfylde sine forpligtelser over for skattemyndighederne. Samsung Electronics Nordic AB, reg. ingen. 556445-4345, P.O. Box 1235, 164 40, Kista, Sverige, er dataansvarlig for personoplysningerne. Samsung anvender gældende love om databeskyttelse ved behandling af personoplysninger. I overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning har du ret til (i) at anmode om oplysninger om, hvilke personoplysninger Samsung behandler om dig, (ii) anmode om berigtigelse af unøjagtige personoplysninger, (iii) gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, (iv) anmode om begrænsning af Samsungs behandling af dine personoplysninger, (v) anmode om adgang til dine personoplysninger og (vi) kræve overførsel af dine personoplysninger (''Dataportabilitet''). Kontakt venligst Samsung gennem vores dedikerede GDPR-portal på https://www.samsung.com/request-desk eller på dataprotection.sena@samsung.com, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder som ovenfor nævnt, eller hvis du har spørgsmål til hvordan Samsung behandler dine personoplysninger. Hvis du ønsker at klage over Samsungs behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed. Du kan finde kontaktoplysninger til din relevante tilsynsmyndighed på https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. Ved at deltage i konkurrencen accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser og anerkender behandlingen og opbevaringen af ​​dine personoplysninger, som angivet i privatlivspolitikken.
 1. Samsung forbeholder sig retten til efter eget skøn at diskvalificere Tilmeldinger, som de mener ikke overholder disse vilkår og betingelser og andre dokumenter, der henvises til heri.
 2. For konkurrencen gælder dansk lovgivning for danske deltagere. Tvister, der opstår i forbindelse med anvendelsen af ​​disse konkurrencebetingelser, vil blive behandlet af de almindelige domstole. Deltagerne kan også henvende sig til Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet for at få sagen prøvet i det omfang nævnet er kompetent til at prøve tvisten. Center for Klageløsnings adresse er Toldboden 2, 8800 Viborg, Danmark og hjemmesidens adresse er https://naevneneshus.dk.
/Emmi
0 REPLIES 0