Close

What are you looking for?

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Competition Terms and Conditions - Community contest "Signs of Spring Challenge" - SE, FI, NO & DK

(Topic created on: 17-04-2023 02:36 PM)
185 Views
Emmi S
Community Manager
Options

1. SE

2. FI

3. DK

4. NO

Tävlingsvillkor – Community Tävling “Signs of Spring Challenge”

 1.   För att delta i tävlingen måste du vara över 18 år och bosatt i Danmark, Finland, Norge eller Sverige. Tävlingen arrangeras av Samsung Electronics Nordic AB (”Samsung”). Anställda hos Samsung liksom deras familjemedlemmar får inte delta i tävlingen.  Tävlingen sponsras eller administreras inte på något sätt av Facebook eller Instagram. Följaktligen mottas och hanteras tävlingsbidrag av Samsung.

 2. För att delta i tävlingen måste du, under tävlingsperioden, ladda upp ditt foto föreställande ett eller flera vårtecken på Samsung Community via (ett ”Bidrag”) mellan den 17 april 2023 och den 27 april 2023. Varje deltagare får lämna högst fem (5) bidrag totalt. Om fler bidrag lämnas kommer alla bidrag utöver det femte att ogiltigförklaras. För att ladda upp ett foto på Samsung Community behöver deltagaren ett Samsungkonto - här kan du skapa ett konto.

 3. Tävlingen startar 10:00 (CET) den 17 april 2023 och avslutas 23:59 (CET) den 27 april 2023. (”Tävlingsperioden”). Efter Tävlingsperioden kommer totalt en (1) vinnare utses i de nordiska länderna (Sverige, Norge, Danmark, Finland). Vinnaren kommer att utses slumpmässigt bland alla giltiga Bidrag. Vinnaren kommer att tillkännages inom två veckor efter Tävlingsperioden avslutas. Den slumpmässiga dragningen är slutgiltig och bindande.

 4. Det finns ett (1) pris tillgängligt, och priset består av en Galaxy A53 Awesome Blue 5G 128 GB, SM-A536BLBNEUB (uppskattat värde 5090 SEK, 3399 DKK, 4790 NOK, 449 EUR (inkl. moms)) (”Priset”). Priset kan inte bytas, t.ex. mot kontanter eller andra produkter. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

 5. Vinnaren kommer att kontaktas av Samsung genom direktmeddelande på Samsung Community-sidan inom två (2) veckor från Tävlingsperiodens slut. Vinnaren kommer också att publiceras på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se. För att vinna Priset måste vinnaren, inom två veckor från det att vinnaren kontaktats av Samsung, framställa en begäran till Samsung om att få ut Priset. Om vinnaren underlåter att begära ut priset inom den aktuella tidsperioden kommer Samsung att genomföra en ny slumpmässig dragning för att bestämma en ny vinnare bland de övriga tävlande. Du samtycker härmed till att Samsung publicerar namnet på vinnaren och det vinnande bidraget på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se samt på andra webbsidor inom Samsung-koncernen.

 6. Du garanterar härmed att ditt bidrag är ditt eget originalarbete. Du är ensamt ansvarig för alla inlämnade/uppladdade bilder och för att erhålla alla erforderliga rättigheter, tillstånd och medgivanden från tredje part för att bilden ska kunna laddas upp på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se samt för att Samsung ska kunna använda bilderna. Ett bidrag får inte gestalta eller visa bilden av någon person eller information om någon person om inte den tävlande har fått den personens förhandsgodkännande till detta. Samsung avråder de tävlande från att ladda upp bilder till vilka deltagarna inte har samtliga rättigheter, tillstånd och medgivanden. Samsung ansvarar inte i något avseende för bidragen, t.ex. potentiellt rasistiskt, våldsamt, sexistiskt, stötande eller på annat sätt olämpligt innehåll eller att de bryter mot tillämplig lag eller mot Samsungs policies eller värderingar. Samsung förbehåller sig rätten att ta bort material som (i) på något sätt utgör eller befaras göra intrång i tredje mans immateriella rättigheter, (ii) på något sätt är olagligt eller bryter mot Samsungs policies eller värderingar, (iii) på något sätt inte uppfyller villkoren i detta dokument eller (iv) som Samsung efter eget gottfinnande anser vara olämpligt.

 7.   Du ger härmed Samsung och alla andra företag inom Samsung-koncernen en evig, oåterkallelig, världsomfattande, överförbar, royaltyfri och icke-exklusiv licens att använda ditt bidrag i sin marknadsföring av tävlingen. Följaktligen har Samsung en obegränsad rätt att använda, framställa exemplar av bidraget, anpassa, ändra, distribuera, publicera och offentligt framföra bidraget i detta syfte.

 8. För att delta i tävlingen måste du förse Samsung med vissa personuppgifter. Detta beskrivs i personuppgiftspolicyn https://www.samsung.com/se/info/privacy/contests https://www.samsung.com/no/info/privacy/contests https://www.samsung.com/dk/info/privacy/contests https://www.samsung.com/fi/info/privacy/contests. Dessa personuppgifter samlas in och behandlas av Samsung endast i syfte att administrera tävlingen (inklusive att kontakta och offentliggöra vinnarna). Samsung Electronics Nordic AB, org. nr 556445-4345, Box 1235, 164 40 Kista, Sverige, är personuppgiftsansvarig för deltagarnas personuppgifter. Samsung tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandlingen av dina personuppgifter. I enlighet med tillämplig lag, har du rätt att bli informerad om och begära rättelse eller radering av dina personuppgifter som innehas av Samsung. Vänligen kontakta Samsung genom via vår dedikerade GDPR onlineportal på https://www.samsung.com/se/request-desk/ eller på dataprotection.sena@samsung.com om du har några frågor om hur Samsung behandlar din persondata. Genom att delta i tävlingen accepterar du dessa tävlingsvillkor samt bekräftar du att du är medveten om att Samsung behandlar och lagrar dina personuppgifter enligt vad som framgår av personuppgiftspolicyn.

 9. Samsung förbehåller sig rätten att diskvalificera varje tävlande som inte följer dessa tävlingsvillkor samt de dokument som det hänvisas till häri.

 10. För tävlingen tillämpas svensk lag för deltagare bosatta i Sverige. Tvister som uppstår vid tillämpning av tävlingsvillkoren prövas vid allmän domstol i Sverige. Deltagare kan även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för att få tvist prövad i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten. Allmänna reklamationsnämndens adress är Box 174, 101 23 Stockholm och webbplatsens adress är www.arn.se.


Competition Terms and Conditions – Community Contest “Signs of Spring Challenge”

 1. Voidaksesi osallistua kilpailuun, sinun täytyy olla täyttänyt 18 vuotta ja asua Tanskassa, Suomessa, Norjassa tai Ruotsissa. Kilpailun järjestää Samsung Electronics Nordic AB (“Samsung”). Samsungin työntekijät, heidän perheenjäsenensä tai samassa taloudessa asuvat henkilöt eivät ole oikeutettuja osallistumaan kilpailuun. Facebook tai Instagram eivät toimi kilpailun sponsoreina, mikä merkitsee, että kaikki kilpailuvastaukset ja -työt käsittelee Samsung.

 2. Osallistuaksesi kilpailuun sinun täytyy Kilpailuajan aikana lähettää kuvasi kevään merkeistä Samsung Comunityyn linkin kautta (“Kilpailutyö”) 17.4.2023 ja 27.4.2023 välisenä aikana. Osallistujat voivat lähettää enintään viisi (5) Kilpailutyötä kokonaisuudessaan. Jos vastaanotamme enemmän Kilpailutöitä, viidennen Kilpailutyön jälkeiset Kilpailityöt jätetään huomioimatta. Lähettääkseen kuvan Samsung Communityyn, osallistujalla tulee olla Samsung Account -käyttäjätili. Voit luota tilin.

 3. Kilpailu avautuu 11:00 (EET) 17.4.2023 ja sulkeutuu 00:59 (EET) 28.4.2023 ("Kilpailuaika"). Kilpailuajan päättymisen seurauksena yksi (1) voittaja valitaan sattumanvaraisesti kaikkien pohjoismaisten (Ruotsi, Norja, Tanska, Suomi) kelvollisten Kilpailutöiden väliltä. Kilpailun voittaja julistetaan kahden viikon kuluessa Kilpailuajan päättymisestä. Tämä sattumanvarainen voittajan valinta on lopullinen ja sitova.

 4. Kilpailussa on yksi (1) palkinto saatavilla, joka koostuu Galaxy A53 Awesome Blue 5G 128 GB, SM-A536BLBNEUB -älypuhelimesta (likimääräinen arvo 449 EUR (sis. ALV)) ("Palkinto”). Palkinnot eivät ole vaihdettavissa rahaan tai muihin tuotteisiin. Voittoon liittyvistä veroista vastaa voittaja.

 5. Samsung ilmoittaa voittajalle viestillä Samsung Communityssä tämän voitosta kahden (2) viikon kuluessa Kipailuajan päättymisestä. Voittajat tullaan lisäksi julkaisemaan sivulla https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se. Voittaakseen palkinnon, voittajan tulee esittää tätä koskeva pyyntö Samsungille kahden viikon sisällä siitä, kun Samsung oli ilmoittanut voittajalle voitosta.  Mikäli voittaja ei esitä kyseistä pyyntöä asetetussa ajassa, Samsung suorittaa uuden sattumanvaraisen voittajan valinnan. Annat voiton varalta suostumuksesi Samsungille julkaista nimesi https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se -sivulla sekä millä tahansa muulla Samsung-konsernin verkkosivustolla.

 6. Vakuutat, että Kilpailutyösi on sinun alkuperäisen työsi tulos. Olet yksin vastuussa kaikista lähettämistäsi/lataamistasi kuvista sekä siitä, että olet saanut kaikki tarvittavat oikeudet, luvat ja suostumukset kolmansilta osapuolilta ladata kuvan sivustolle https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se sekä sen käyttämiseen Samsungin toimesta. Kilpailutyösi ei saa esittää tai muistuttaa toista henkilöä, ellet ole saanut siihen tällaisen henkilön lupaa. Samsung suosittelee vahvasti, ettet lähetä sellaisia kuvia, joihin sinulla ei ole kaikkia oikeuksia, lisenssejä tai suostumuksia. Samsung ei ole millään tavalla vastuussa kuvasta, jonka sisältö voi olla esimerkiksi rasistinen, väkivaltainen, seksistinen, loukkaava tai muuten sopimaton tai siitä, että kuva on lain tai Samsungin käytäntöjen tai tavaramerkkien välittämien arvojen vastainen. Samsung pidättää oikeuden poistaa sellaisen materiaalin, (i) joka tavalla tai toisella loukkaa tai saattaa loukata kolmannen immateriaalioikeuksia, (ii) joka tavalla tai toisella on lain vastainen tai Samsungin käytäntöjen tai tavaramerkkien välittämien arvojen vastainen, (iii) joka on jollain tavalla tässä asiakirjassa lueteltujen ehtojen vastainen tai (iv) jota Samsung pitää sopimattomana.

 7. Myönnät täten Samsungille ja mille tahansa Samsungin kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle ikuisen, peruuttamattoman, maailmanlaajuisen, siirtokelpoisen, rojalteista vapaan ja ei-yksinomaisen lisenssin käyttää Kilpailutyötäsi kilpailun markkinoinnissaan. Samsung saa rajoittamattoman oikeuden käyttää, kopioida, mukauttaa, muokata, jakaa, julkaista tai julkisesti esittää Kilpailutyö mainittua tarkoitusta varten.

 8. Osallistuaksesi kilpailuun, sinun on annettava Samsungille tiettyjä henkilötietoja. Tämä kuvataan Tietosuojaselosteessamme https://www.samsung.com/fi/info/privacy/contests. Samsung kerää, käsittelee ja säilyttää tällaisia henkilötietoja järjestääkseen ja hallinnoidakseen kilpailua (mukaan lukien yhteydenottaminen voittajiin ja voittajien julkaiseminen). Samsung Electronics Nordic AB, rekisterinumero 556445-4345, postilokero 1235, 164 40, Kista, Ruotsi, toimii henkilötietojen rekisterinpitäjänä. Soveltuvan lainsäädännön mukaisesti sinulla on oikeus tulla informoiduksi henkilötietojen käsittelystä sekä, vastustaa tai pyytää käsittelyn rajoittamista, tai tietojen poistamista. Mikäli sinulla on kysyttävää koskien henkilötietojesi käsittelyä Samsungin toimesta, ota yhteyttä Samsungiin GDPR-portaalimme kautta osoitteessa https://www.samsung.com/request-desk tai sähköpostitse osoitteeseen dataprotection.sena@samsung.com. Osallistumalla kilpailuun hyväksyt näihin ehtoihin sidotuksi tulemisen ja tiedostat henkilötietojesi käsittelyn ja säilyttämisen Tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

 9. Samsung pidättää oikeuden yksinomaisen harkintansa puitteissa hylätä sellaiset Kilpailutyöt, jotka eivät ole näiden ehtojen tai minkä tahansa muun tässä viitatun asiakirjan mukaisia.

 10. Kilpailuun sovelletaan Suomen lakia suomalaisten osallistujien osalta. Riidat, jotka koskevat näiden kilpailuehtojen soveltamista ratkaistaan yleisessä tuomioistuimessa. Osallistujien on myös mahdollista kääntyä kuluttajariitalautakunnan puoleen riidan käsittelemiseksi siinä määrin kuin lautakunta on toimivaltainen riidan käsittelemään. Kuluttajariitalautakunnan osoite on Hämeentie 3, postilokero 3066, 00531 Helsinki ja verkkosivuston osoite www.kuluttajariita.fi.

Betingelser og vilkår for konkurrence – Community konkurrence ”Tegn på forår-challenge”

1. For at være berettiget til at deltage i konkurrencen skal du være fyldt 18 år og være bosat i Danmark, Finland, Norge eller Sverige. Konkurrencen er arrangeret af Samsung Electronics Nordic AB (”Samsung”). Ansatte i Samsung (og sådanne ansattes nærmeste familie samt mellemmer af sådanne ansattes husstand) er ikke berettiget til at deltage i konkurrencen. Konkurrencen er ikke sponsoreret, støttet eller administreret af Facebook. Som følge heraf vil enhver tilmelding blive modtaget og behandlet af Samsung.

2. For at deltage i konkurrencen skal du i konkurrenceperioden indsende dit foto med tegn på forår på Samsung Community via   (et ”Bidrag”) mellem den 17. april 2023 og 27. april 2023. Deltagere kan maksimalt indsende fem (5) Bidrag i alt. Hvis der modtages flere Bidrag, vil alle yderligere bidrag, der indsendes efter det femte bidrag blive ignorereret. For at indsende et foto til Samsung Community kræves det, at deltageren har en Samsung Account – du kan oprette en bruger.

3. Konkurrencen starter kl. 10:00 (CET) den 17. april 2023 og slutter kl. 23:59 (CET) den 27. april 2023 (”Konkurrenceperioden”). Efter Konkurrenceperioden er afsluttet, vil en (1) vinder i alt på tværs af de nordiske lande (Danmark, Finland, Norge og Sverige) blive tilfældigt udvalgt af Samsung ud fra alle gyldige Bidrag. Vinderen vil blive annonceret inden for to uger efter Konkurrenceperiodens udløb. Den tilfældige lodtrækning er endelig og bindende.

4. Der er en (1) præmie på spil, som består af en A53 Awesome Blue 5G 128 GB, SM-A536BLBNEUB (anslået værdi 3399 DKK inklusive moms). Præmien er ikke-overdragelige og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre produkter. Deltagerne er eneansvarlige for enhver skat, der måtte blive pålagt præmien.

5. Vinderen vil blive underrettet og kontaktet direkte af Samsung per besked via Samsung Community siden inden for to (2) uger efter afslutningen af Konkurrenceperioden. Vinderen vil også blive offentliggjort på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se. Vinderen skal inden for to uger efter at være blevet underrettet og kontaktet af Samsung fremsende et krav på præmien til Samsung for at vinde denne. Såfremt en vinder undlader at fremsende et sådant krav inden for den pågældende tidsperiode, vil Samsung foretage en ny tilfældig udtrækning blandt de resterende deltagere. Du samtykker hermed til og overdrager Samsung retten til at offentliggøre og bekendtgøre navnet på vinderen og det vindende bidrag på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se samt på en hvilken som helst anden internetside inden for Samsung-koncernen.

6. Du garanterer hermed, at dit bidrag er dit eget originale arbejde. Du er alene ansvarlig for alle indsendte/uploadede billeder og for at have opnået alle nødvendige rettigheder, godkendelser og samtykker fra tredjeparter til, at billedet må blive uploadet på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se og anvendt af Samsung. Et Bidrag må ikke fremvise portrættet af eller skikkelsen af en person eller information om en person, medmindre deltageren har opnået en sådan persons forudgående godkendelse heraf. Samsung henstiller på det stærkeste til, at du ikke uploader billeder, som du ikke har alle rettigheder, licenser eller samtykker til. Samsung fraskriver sig alt ansvar for billederne og deres potentielle racistiske, voldelige, erotiske, anstødelige eller på anden måde uhensigtsmæssige indhold eller billedets overtrædelse af gældende lovgivning eller Samsungs politikker eller brand- eller varemærkeværdier.  Samsung forbeholder sig retten til at fjerne ethvert materiale, som (i) på nogen måde krænker eller kan formodes at kunne krænke en tredjeparts immaterielle rettigheder, (ii) på nogen måde er ulovligt eller i modstrid med Samsungs politikker og brand- eller varemærkeværdier, (iii) på nogen måde er i uoverensstemmelse med de betingelser og vilkår, der er fremlagt i nærværende dokument eller (iv) som Samsung efter eget skøn finder uhensigtsmæssigt.

7. Du overdrager hermed Samsung og en hvilken som helst anden virksomhed inden for Samsung-koncernen en bestandig, uigenkaldelig, verdensomspændende, overdragelig, licensafgifts-fri og ikke-eksklusiv licens til anvendelse af dit bidrag til markedsføring af konkurrencen.  Til dette formål har Samsung som følge heraf en ubegrænset ret til at anvende, reproducere, bearbejde, ændre, distribuere, udbrede og offentligt fremføre bidraget.

8. For at deltage i konkurrencen skal du give Samsung visse personlige data. Dette er beskrevet i privatlivspolitikken https://www.samsung.com/dk/info/privacy/contests. Sådanne personoplysninger vil blive indsamlet, behandlet og opbevaret af Samsung med det formål at gennemføre og administrere konkurrencen (herunder kontakte og offentliggøre vinderen). I tilfælde af, at du bliver udråbt som vinder, skal du herudover, på Samsungs anmodning, oplyse Samsung om dit personnummer, så Samsung er i stand til at opfylde sine forpligtelser over for skattemyndighederne. Samsung Electronics Nordic AB, reg. nr. 556445-4345, P.O. Box 1235, 164 40, Kista, Sverige, er dataansvarlig. Samsung anvender gældende love om databeskyttelse ved behandling af personoplysninger. I overensstemmelse med gældende lovgivning har du ret til at anmode om oplysninger om de data, vi indsamler om dig, og til at anmode os om at rette unøjagtigheder i disse oplysninger, til at gøre indsigelse mod eller anmode om begrænsning af behandlingen og til at anmode om adgang til eller sletning eller overførsel af dine oplysninger. For at fremsætte en anmodning eller en forespørgsel om dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til, hvordan Samsung behandler dine personoplysninger, skal du kontakte Samsung via vores dedikerede GDPR-portal på https://www.samsung.com/request-desk eller på dataprotection.sena@samsung.com. Ved at deltage i konkurrencen accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser og anerkender behandlingen og opbevaringen af dine personoplysninger som angivet i privatlivspolitikken.

9. Samsung forbeholder sig retten til ved et ubetinget skøn at diskvalificere Bidrag, som efter Samsungs opfattelse ikke retter sig efter disse betingelser og vilkår samt ethvert andet dokument, som der er henvist til heri.   

10. For konkurrencen gælder dansk lovgivning for danske deltagere. Tvister, der opstår som følge af anvendelsen af disse konkurrencevilkår, vil blive behandlet af en almindelig domstol. Deltagerne kan også henvende sig til Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet forat få tvisten prøvet i en sådan grad, at nævnet er kompetent til at prøve tvisten. Centret for Klageløsnings adresse er  Toldboden 2, 8800 Viborg, Danmark og hjemmesidens adresse er  https://naevneneshus.dk.

 

Konkurransevilkår – Community-konkurranse «Signs of Spring Challenge»

 1. For å være kvalifisert til å delta i konkurransen må du være 18 år eller eldre og bosatt i Norge, Danmark, Finland eller Sverige. Konkurransen arrangeres av Samsung Electronics Nordic AB ("Samsung"). Ansatte (og den ansattes nærmeste familie og husstandsmedlemmer) i Samsung har ikke lov til å delta i konkurransen. Konkurransen er ikke sponset, støttet eller administrert av Facebook eller Instagram. Ethvert konkurransebidrag mottas og behandles derfor av Samsung.

 2. For å delta i konkurransen må du i løpet av Konkurranseperioden sende inn bilde ditt av et vårtegn på Samsung Community via https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se (et «Bidrag») mellom 17. april 2023 og 27. april 2023. Deltakerne kan kun sende inn fem (5) Bidrag totalt. Dersom det mottas flere Bidrag, vil alle Bidrag som sendes inn etter det femte Bidraget, bli ignorert. For å sende inn bildet til Samsung Community, må deltageren ha en Samsung Account – du kan opprette en brukerkonto her.

 3. Konkurransen starter kl. 10.00 (CET) den 17. april 2023 og avsluttes kl. 23.59 (CET) den 27. april 2023 ("Konkurranseperioden"). Etter at Konkurranseperioden er utløpt, vil totalt én (1) vinner bli tilfeldig valgt ut av Samsung, blant alle gyldige Bidrag i de nordiske landene (Norge, Sverige, Danmark, Finland). Vinneren vil bli annonsert innen to uker etter at Konkurranseperioden  er utløpt. Den tilfeldige trekningen er endelig og bindende.

 4. Det er totalt én (1) premie det er mulig å vinne, og denne premien består av en Galaxy A53 Awesome Blue 5G 128 GB, SM-A536BLBNEUB (omtrentlig verdi på ca 5090 SEK, 3399 DKK, 4790 NOK, 449 EUR (inkludert mva)) ("Premien"). Premien er ikke overførbar og kan ikke byttes mot kontanter eller andre produkter. Eventuell skatt på gevinst skal betales av vinnerne.

 5. Vinneren vil bli varslet og kontaktet av Samsung via direktemelding gjennom Samsung Community innen to (2) uker etter at Konkurranseperioden er avsluttet. Vinneren vil også bli publisert på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se. For å vinne Premien må vinneren innen to uker etter at han/hun blir varslet og kontaktet av Samsung, sende en forespørsel om Premien til Samsung. Hvis vinneren ikke sender inn en slik forespørsel innen den relevante tidsperioden, kan Samsung velge en ny vinner blant de andre deltakerne. Du samtykker herved til og gir Samsung rett til å publisere og annonsere navnet på vinneren og vinnerens bidrag på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se og på ethvert annet nettsted innenfor Samsung-gruppen.  

 6. Du garanterer herved at Bidraget er ditt eget originale verk. Du er alene ansvarlig for alle innsendte/opplastede bilder og for å innhente alle nødvendige rettigheter, godkjenninger og samtykker fra tredjeparter for at bildet skal kunne lastes opp på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se og for at det skal kunne brukes av Samsung. Et Bidrag kan ikke vise bildet eller likheten til en person eller informasjon om en person, med mindre deltakeren på forhånd har fått samtykke fra denne personen. Samsung fraråder sterkt å laste opp bilder som du ikke har alle rettigheter, tillatelser og samtykker til. Samsung er på ingen måte ansvarlig for bildet, f.eks. potensielt rasistisk, voldelig, kjønnsdiskriminerende, støtende eller på annen måte upassende innhold eller brudd på gjeldende lov, eller Samsungs retningslinjer eller varemerkeverdier. Samsung forbeholder seg retten til å fjerne alt materiale som (i) på noen måte utgjør en krenkelse av, eller som sannsynligvis kan utgjøre en krenkelse av, de immaterielle rettighetene til tredjeparter, (ii) på noen måte er ulovlige eller i strid med Samsungs retningslinjer eller varemerkeverdier, (iii) på noen måte bryter disse konkurransevilkårene, eller (iv) Samsung etter eget skjønn anser som upassende.

 7. Du gir herved Samsung og ethvert annet selskap i Samsung-konsernet en evigvarende, ugjenkallelig, verdensomspennende, overførbar, royaltyfri og ikke-eksklusiv lisens til å bruke Bidraget ditt i sin markedsføring av konkurransen. Samsung har derfor en ubegrenset rett til å bruke, reprodusere, tilpasse, modifisere, distribuere, publisere og offentlig tilgjengeliggjøre bidraget for slike formål.

 8. For å delta i konkurransen må du oppgi visse personopplysninger til Samsung. Dette er nærmere beskrevet i Personvernerklæringen, se https://www.samsung.com/no/info/privacy/contests. Disse personopplysningene samles inn og behandles av Samsung kun for det formål å administrere konkurransen (inkludert å kontakte og publisere vinnerne). Samsung Electronics Nordic AB, organisasjonsnummer 556445-4345, P.O. Box 1235, 164 40 Kista, Sverige, er behandlingsansvarlig for personopplysningene. Samsung følger gjeldende lover om personvern i sin behandling av dine personopplysninger. I tråd med gjeldende lov har du rett til å få informasjon om og få personopplysninger Samsung har lagret om deg rettet eller slettet. Hvis du har spørsmål om hvordan Samsung behandler dine personopplysninger, kan du kontakte oss via vår dedikerte online GDPR-portal på https://www.samsung.com/request-desk eller på dataprotection.sena@samsung.com. Ved å delta i konkurransen aksepterer du å være bundet av disse konkurransevilkårene og bekrefter at du er klar over behandlingen og lagringen av dine personopplysninger som angitt i Personvernerklæringen.

 9. Samsung forbeholder seg retten til etter eget skjønn å diskvalifisere bidrag som de mener ikke overholder disse konkurransevilkårene og ethvert annet dokument som det vises til.

 10. Konkurransen er underlagt norsk lov. Tvister som oppstår i forbindelse med disse vilkårene kan behandles av de alminnelige domstolene. Deltakere kan også henvende seg til Forbrukertilsynet for mekling dersom det oppstår en tvist mellom deltakeren og Samsung, i den grad Forbrukertilsynet er kvalifisert til å behandle tvisten. Adressen til Forbrukertilsynet er Porselensvegen 32, 3920 Porsgrunn og nettadressen er www.forbrukertilsynet.no.
/Emmi
0 Likes
0 REPLIES 0