Close

What are you looking for?

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Updates, Rules & FAQ's

Start here to find your way around and get the latest community updates

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Who Me Too'd this topic

Emmi S
Big Cheese
Options

Tjänstevillkor

Tjänstevillkor för användning av Samsung Community

Välkommen till Samsung Community!

VÄNLIGEN LÄS DESSA TJÄNSTEVILLKOR FÖR SAMSUNG Community (“SAMSUNG Community Tjänstevillkor”) NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER SAMSUNG Community. Samsung Community är ett nätforum för användare av (i) Samsung-produkter och tjänster (”Du”, ”Dig", ”Dina”, eller ”Användaren”) samt Samsungs samarbetspartners, återförsäljare och andra näringsidkare (”Du”, ”Dig” ”Dina” eller ”Näringsidkaren”), som tillhandahålls av SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB, ett bolag registrerat i Sverige med organisationsnummer 556445-4345 och adress Torshamnsgatan 48, PO Box 1235, SE-164 40 Kista (“Samsung”, “Vi” eller “Oss”).

Samsung Community drivs och administreras av SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED, ett företag registrerat i England och Wales under nummer 03086621, vars huvudsakliga verksamhet bedrivs på Samsung House, 2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, KT16 0RS, Storbritannien (”Samsung UK”).

Samsung Community Tjänstevillkor är ett tillägg till Samsungs tjänstevillkor som Du redan har accepterat (eller accepterar samtidigt som dessa Samsung Community Tjänstevillkor), (gemensamt benämnt “Villkoren” eller ”Villkor”). Det är viktigt att du tar dig tid att läsa Villkoren. Dessa Villkor och alla dokument som omnämns eller refereras till i dessa Villkor blir ett juridiskt bindande avtal mellan Dig och Samsung avseende Samsung Community-tjänsten och din användning av Samsung Community. Vänligen notera att dokument som omnämns eller refereras till i dessa Villkor även kan komma att bli ett juridiskt bindande avtal mellan Dig och Samsung UK avseende Samsung Community-tjänsten och din användning av Samsung Community. Vänligen notera för det fall Du använder dig av Samsung Community-tjänsten "Discussion" forum, kan separata villkor, tillgängliga här:https://eu.community.samsung.com/t5/news-rules-faqs/community-terms-of-service/m-p/92, komma att tillämpas och att sådana villkor kan komma att utgöra ett juridiskt bindande avtal mellan Dig och Samsung UK.

Godkänner Du inte dessa Villkor ska Du inte använda Samsung Community. Samsung kan uppdatera dessa Villkor från tid till annan, så vänligen kolla Villkoren regelbundet.

 1. Generellt
 • Vi förbehåller oss rätten till att administrera inläggen på Samsung Community för att presentera informationen på ett ordnat vis. För att på ett effektivt sätt administrera Samsung Community kan Vi utse anställda eller andra (såsom extern supportpersonal) till moderatorer, ansvariga eller administratörer för Samsung Community. Dessa moderatorer, communityansvariga och administratörer är de enda representanterna för Samsung som är auktoriserade att administrera Samsung Community. Anställda som inte är utsedda till moderatorer, communityansvariga eller administratörer är inte auktoriserade att representera sig själva som Samsung-anställda på Samsung Community. Auktoriserade anställda kännetecknas av användningen av termen ”Anställd” och/eller Samsungs logga. Vi ansvarar inte för innehåll som publicerats eller tillhandahålls av anställda som inte är utsedda som moderatorer, communityansvariga, administratörer eller ”Anställd” för dessa ändamål.
 •  

Alla inlägg inklusive eventuella bilder och övrigt innehåll som Du postar genom Samsung Community (”Materialet”) får användas fritt av Samsung. Detta innebär att Materialet kan förekomma i bland annat Samsungs nyhetsbrev, webbplats och sociala medier. Du har ingen rätt till ersättning i samband med Samsungs nyttjande av Dina eventuella immateriella rättigheter, Du efterger rätten att bli namngiven vid Samsungs användning av Materialet och Du kan inte återkalla ditt medgivande till Samsungs användning. För information om hanteringen av Dina ideella rättigheter och behandlingen av personuppgifter inom ramen för Samsungs användning av Materialet, vänligen se punkten nedan.Information om personuppgiftsbehandling och Dina ideella rättigheter:
För att Vi ska kunna följa gällande lagstiftning kan vi, i samband med användning av Materialet som beskrivits i punkten ovan, komma att behandla ditt namn om det krävs enligt lag.

 • Om det är nödvändigt för att Vi ska kunna använda Materialet för de syften som anges i punkten ovan kan Vi komma att dela dina personuppgifter med Samsungs betrodda PR- och marknadsföringsbyråer, i egenskap av Samsungs personuppgiftsbiträden, eftersom de hjälper Oss med t ex publicering, marknadsföring och tillhandahållande av mediautrymme. Vi kan även dela dina personuppgifter till externa leverantörer av supportpersonal i samband med administrering av Samsung Community. Samsung kan också vara skyldig att lämna ut viss information till andra mottagare som agerar i egenskap av självständiga personuppgiftsansvariga om det krävs enligt lag. Vi kommer inte att överföra Dina personuppgifter till mottagare utanför EU/EES.

Observera att Samsung kan komma att publicera Materialet tillsammans med ditt namn i de medier som anges ovan. Genom du postar Materialet och godkänt dessa Villkor förstår Du att när personuppgifterna har offentliggjorts, t ex genom publicering av Materialet samt ditt namn på externa digitala medier, till exempel på Samsungs sociala medier, saknar Samsung kontroll över hur de externa digitala medierna och/eller tredje parter kan komma att använda det offentligt tillgängliga Materialet. För mer information om hur externa digitala medier kan komma att behandla dina personuppgifter, vänligen se deras respektive sekretesspolicy.

Vi kommer att behålla dina personuppgifter under den tidsperiod som krävs för att tillgodose dina ideella rättigheter, dvs. så länge Materialet används av Samsung. Efter den perioden kommer Vi att radera dina personuppgifter, förutsatt att vi inte har ett specifikt och legitimt skäl att behålla personuppgifterna under en längre period, vilket Du i sådana fall kommer informeras om separat. Vänligen notera att med hänsyn till publiceringen av dina personuppgifter som en del av Samsungs marknadsföringsaktiviteter som beskrivs ovan, kan dina personuppgifter komma att bli tillgängliga under en längre period för tredje parter som har fått tillgång till Materialet, till exempel på Internet, och att Samsung eventuellt inte kan stoppa sådana tredje parter som redan fått tillgång till personuppgifterna genom t ex publiceringen av Materialet.

Observera att Näringsidkare har rätt att ta del av Användares inlägg via Samsung Community och använda denna kunskap i helt anonymiserad form. Näringsidkare får därför inte använda Material på Samsung Community som direkt eller indirekt kan hänföras till fysiska personer. Näringsidkarens användning av Materialet specificeras ytterligare i avsnittet ”Godkänd användning” nedan.

Observera att Du har vissa rättigheter i förhållande till hur Vi behandlar dina personuppgifter. Dessa rättigheter inkluderar:

 • Rätt att begära tillgång och rättelse: Du har rätt att begära att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, exempelvis genom att begära ett s.k. registerutdrag. Detta inkluderar rätten att bli informerad huruvida vi behandlar personuppgifter om dig eller inte, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas och syftet med behandlingen. Du har också rätt att begära rättelse av eller komplettera dina personuppgifter om du anser att en personuppgift om dig är felaktig eller ofullständig.
 • Rätt till begränsning: Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter om (i) Du anser att personuppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse, och vi måste begränsa behandlingen under tiden uppgifternas riktighet utreds, (ii) Du anser att behandlingen är oförenlig med tillämplig dataskyddslagstiftning och Du motsätter dig radering av personuppgifterna och begär istället begränsning av personuppgifternas användning, eller (iii) Du anser att personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet de behandlas för, men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • Rätt att lämna klagomål till ansvarig dataskyddsmyndighet: Om Du inte är nöjd med hur vi behandlar Dina personuppgifter har Du alltid rätt att lämna in klagomål till behörig dataskyddsmyndighet. Kontaktuppgifter till samtliga dataskyddsmyndigheter inom EU/EES finner Du här: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. Den behöriga dataskyddsmyndigheten i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se).

Om Du har några frågor om Samsungs personuppgiftsbehandling eller vill göra en begäran eller förfrågan avseende dina rättigheter, vänligen kontakta Oss på dataprotection.sena@samsung.com eller via vår supportsida för dataskydd på https://www.samsung.com/request-desk.

Du kan också kontakta Samsungs dataskyddsombud på:

European Data Protection Officer
Samsung Electronics (UK) Limited
Samsung House, 2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0RS

 • Inlägg på Samsung Community är skrivna av användarna och Samsung är inte ansvariga för, och stöder inte, sådant material. Vi förbehåller oss rätten övervaka bidragen/inläggen som publiceras och kan svara på eller kommentera inlägg eller kommentarer från Dig samt redigera eller ta bort innehåll/bidrag/inlägg från Samsung Community efter eget gottfinnande eller annars för att följa tillämplig lag. Underlåtelse att ta bort visst material eller inlägg ska inte betraktas som ett stöd eller accepterande av Samsung. För undvikande av missförstånd förbehåller Vi och våra auktoriserade anställda rätten att övervaka eller ta bort innehåll/bidrag/inlägg eller kommentarer gjorda av Dig endast på Samsung Community-tjänsterna "Lounge", "Newsroom", och "Videos". Vi och våra auktoriserade anställda ansvarar därmed inte för att övervaka och ta bort inlägg på Samsung Community-tjänsten "Discussion" forum, för vilken Samsung UK ansvarar enligt separata villkor.

 • Vi ska inte hållas ansvariga för innehållet, noggrannheten, aktualiteten eller tillförlitligheten i den information som tillhandahålls i Samsung Community, eller för uttalanden, råd och/eller åsikter från andra Samsung Community-användare (med undantag för det som följer enligt lag). Om du har ett anspråk som härrör från en annan användares handlingar eller uttalanden, samtycker du till att driva sådant anspråk endast mot användaren och inte Samsung.

 • När Du använder Samsung Community bör du alltid vidta följande försiktighetsåtgärder:

 • Håll din identitet privat, lämna inte ut ditt fullständiga namn, postadress, telefonnummer, e-postadress, namn på din skola, din arbetsplats eller annan information (annat än det Vi specifikt efterfrågar) som kan hjälpa någon att lista ut din faktiska identitet;
 • Vidta försiktighetsåtgärder när Du möter andra Samsung Community-användare i den verkliga världen; och
 • Svara inte på några meddelanden som är hotfulla, fientliga, ohövliga, opassande, eller på något sätt gör att du känner dig obekväm.

 • För frågor eller problem med din användning av Samsung Community, vänligen kontakta Oss.
 1. Godkänd användning
 • På Samsung Community får Du inte lägga upp något ärekränkande, hotfullt, stötande eller på annat sätt olagligt material eller material som på något sätt inkräktar på Våra eller andras rättigheter (inklusive immateriella rättigheter, sekretess eller integritet) eller förorsakar annans trångmål.

 • Du får inte ladda upp innehåll som innehåller något av följande opassande innehåll:
 1. Personlig information som tillhör Dig eller någon annan, såsom fullständigt namn, adress, telefonnummer, e-mailadress;
 2. Information som överbelastar Samsung Community med överdrivet antal inlägg, meningslösa inlägg eller inlägg som är orelaterat till ämnet eller tillåta en robot eller “bot” eller automatiskt publiceringsverktyg att göra inlägg på Samsung Community;
 3. Diskussioner om moderatorernas hantering av flödet. Om du behöver kommentera på en moderators hantering, vänligen skicka ett privat meddelande till en administratör/moderator;
 4. Lägga ut eller överföra information eller programvara som innehåller virus eller någon annan skadlig komponent;
 5. Inlägg som bryter mot lag, eller uppmuntrar/stödjer lagbrott. Detta inkluderar förtal, domstolsförakt och brott mot upphovsrätten;
 6. Diskussioner om pågående domstolsprocesser eller straffrättsliga förfaranden som bryter mot ett domstolsbeslut;
 7. Råd som kommer, eller sannolikt kommer, resultera i ett brott mot Samsungs produkt- eller utrustningsgarantier eller missbruk av Samsungs tjänster eller kringgående av någon av Samsungs säkerhetsföreskrifter eller kontroller; och
 8. Råd som, om de följs, kan resultera i personskador, skada eller lagöverträdelse.
 • Du får inte lägga ut eller på annat sätt tillgängliggöra på Samsung Community något material som Du inte äger, utan uttrycklig tillåtelse från ägaren av sådant material.

 • Du får inte kopiera, ladda ner, reproducera, publicera, lägga fram med hjälp av “framing”, sända ut, eller överföra på något vis, något material på Samsung Community annat än vad som är strikt nödvändigt för ditt eget icke-kommersiella privata bruk. Näringsidkare har dock rätt att använda kunskap i Materialet, utan att Materialet kopieras, laddas ner, reproduceras eller publiceras. Näringsidkarens användning förutsätter att den sker i helt anonymiserad form för att förbättra användarupplevelsen i förhållande till t.ex. försäljning, leverans och reparation av Samsung-produkter. Näringsidkare kan således endast använda Materialet för internt bruk för detta specifika ändamål. Näringsidkare erhåller således ingen licens eller likande för Materialet utan endast en rätt att få tillgång till Materialet och utifrån detta optimera Näringsidkarens leverans av Samsung-produkter.

 • Du får inte skaffa Dig tillgång till Samsung Community för att på ett automatiserat eller på annat sätt, i syfte att utföra "scraping" eller extrahera eller på annat sätt skaffa material från Samsung Community för användning på någon tredjeparts webbplats eller applikation.

 • Du måste följa de specifika regler som gäller för varje tävling, lottning eller kampanj (“Kampanjen”) som Du deltar i på eller via Samsung Community. Om inget annat anges är Kampanjer på Samsung Community inte öppna för personer bosatta utanför den region för vilken Kampanjen gäller.

 1. Överträdelse och upphörande av Villkoren
 • Om du bryter mot dessa Villkor kan vi ta bort Ditt inlägg. Vi kan också skicka ett e-postmeddelande som informerar Dig om att Ditt inlägg har tagits bort eller justerats.

 • Vi förbehåller oss rätten att avsluta Din användning av Samsung Community om Du bryter mot, eller om Vi har rimligt anledning till att tro att Du kommer bryta mot dessa Villkor eller om Du på annat vis uppför dig på ett sätt som Samsung anser vara oacceptabelt.

 

Brugervilkår 

Brugervilkår for anvendelse af Samsung Community

Velkommen til Samsung Community!

LÆS VENLIGST DISSE BRUGERVILKÅR FOR SAMSUNG COMMUNITY ("SAMSUNG Community Brugervilkår") OMHYGGELIGT, FØR DU ANVENDER SAMSUNG COMMUNITY. Samsung Community er et onlineforum for (i) brugere af Samsung-produkter og tjenester ("Du", "Dig", "Dine" eller "Brugeren") samt (ii) Samsungs samarbejdspartnere, forhandlere og andre erhvervsdrivende ("Du", "Dig", "Dine" eller "Erhvervsdrivende"), der drives af eller på vegne af SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB, et selskab registreret i Sverige med registreringsnummer 556445-4345 og adresse Torshamnsgatan 48, PO Box 1235, SE-164 40 Kista ("Samsung", "Vi" eller "Os").

Samsung Community drives og administreres af SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED, et selskab registreret i England og Wales under nummer 03086621, hvis registrerede kontor er Samsung House, 2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, KT16 0RS, Storbritannien ("Samsung UK").

Samsung Community Brugervilkår supplerer de Vilkår og Betingelser, som Du allerede har accepteret (eller accepterer samtidig med disse Samsung Community Brugervilkår) (samlet kaldet "Vilkårene"). Det er vigtigt, at du tager dig tid til at læse Vilkårene. Vilkårene og alle dokumenter, der henvises til i Vilkårene, udgør en juridisk bindende aftale mellem Dig og Samsung med hensyn til Samsung Community-tjenesten og din brug af Samsung Community. Vær opmærksom på, at de dokumenter, der henvises til i Vilkårene, også kan blive en juridisk bindende aftale mellem Dig og Samsung UK vedrørende Samsung Community-tjenesten og din brug af Samsung Community. Bemærk, at i tilfælde af at Du bruger Samsung Community-tjenestens "Discussion" forum, kan der gælde separate vilkår, der er tilgængelige her: https://eu.community.samsung.com/t5/news-rules-faqs/community-terms-of-service/m-p/92 og at sådanne vilkår kan udgøre en juridisk bindende aftale mellem Dig og Samsung Danmark.

Hvis Du ikke accepterer Vilkårene, må Du ikke bruge Samsung Community. Samsung kan opdatere Vilkårene fra tid til anden, så tjek venligst Vilkårene regelmæssigt.

 1. Generelt
 • Vi forbeholder os retten til at administrere indlæggene på Samsung Community for at præsentere oplysningerne på en ordentlig måde. For effektivt at administrere Samsung Community kan Vi udpege medarbejdere eller andre (såsom eksternt supportpersonale) som moderatorer, managers eller administratorer af Samsung Community. Disse moderatorer, community managers og administratorer er de eneste repræsentanter for Samsung, der er autoriseret til at administrere Samsung Community. Medarbejdere, der ikke er udpeget som moderatorer, community managers eller administratorer, har ikke tilladelse til at repræsentere sig selv som Samsung-medarbejdere i Samsung Community. Autoriserede medarbejdere er kendetegnet ved brugen af udtrykket "Medarbejder" og/eller Samsungs logo. Vi er ikke ansvarlige for indhold, der slås op eller leveres af medarbejdere, der ikke er udpeget som moderatorer, community managers, administratorer eller "Medarbejdere" til disse formål.
 • Alle indlæg, herunder billeder og andet indhold, som Du slår op via Samsung Community ("Materialet"), kan frit bruges af Samsung. Det betyder, at Materialet kan optræde i blandt andet Samsungs nyhedsbrev, hjemmeside og sociale medier. Du har ingen ret til kompensation i forbindelse med Samsungs brug af immaterielle rettigheder. Du giver afkald på retten til at blive navngivet i Samsungs brug af Materialet, og Du kan ikke trække dit samtykke til Samsungs brug tilbage. For oplysninger om håndteringen af dine ideelle rettigheder og behandlingen af personoplysninger i forbindelse med Samsungs brug af Materialet, se venligst nedenstående punkt.

Oplysninger om behandling af personoplysninger og dine ideelle rettigheder:
For at Vi kan overholde gældende lovgivning, kan vi i forbindelse med brugen af Materialet, der er beskrevet i afsnittet ovenfor, behandle dit navn, hvis loven kræver det.

 • Hvis det er nødvendigt for Os at bruge Materialet til de formål, der er angivet i ovenstående afsnit, kan Vi dele Dine personoplysninger med Samsungs betroede PR- og markedsføringsbureauer, som Samsungs databehandlere, da de hjælper Os med f.eks. at udgive, markedsføre og stille medieplads til rådighed. Vi kan også dele Dine personoplysninger med eksterne leverandører af supportpersonale i forbindelse med administrationen af Samsung Community. Samsung kan også være forpligtet til at videregive visse oplysninger til andre modtagere, der handler i deres egenskab af uafhængige dataansvarlige, hvis det kræves ved lov. Vi overfører ikke Dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS.

Bemærk, at Samsung kan offentliggøre Materialet sammen med dit navn i de medier, der er anført ovenfor. Ved at offentliggøre Materialet og acceptere Vilkårene forstår Du, at når personoplysningerne er blevet offentliggjort, f.eks. gennem offentliggørelsen af Materialet og dit navn på eksterne digitale medier, for eksempel på Samsungs sociale medier, har Samsung ingen kontrol over, hvordan de eksterne digitale medier og/eller tredjeparter må bruge det offentligt tilgængelige Materiale. For mere information om, hvordan eksterne digitale medier kan behandle dine personlige data, se venligst deres respektive privatlivspolitikker.

Vi opbevarer dine personoplysninger i den periode, der er nødvendig for at opfylde dine rettigheder, dvs. så længe Materialet bruges af Samsung. Efter denne periode sletter Vi dine personoplysninger, forudsat at Vi ikke har en specifik og legitim grund til at opbevare personoplysningerne i en længere periode, hvilket Du i sådanne tilfælde vil blive informeret om separat. Bemærk, at med hensyn til offentliggørelsen af dine personoplysninger som en del af Samsungs markedsføringsaktiviteter beskrevet ovenfor, kan dine personoplysninger blive tilgængelige i en længere periode for tredjeparter, der har fået adgang til Materialet, f.eks. på internettet, og at Samsung muligvis ikke er i stand til at stoppe sådanne tredjeparter, der allerede har fået adgang til personoplysningerne, f.eks. gennem offentliggørelse af Materialet.

Bemærk, at Erhvervsdrivende har ret til at følge med i Brugerens opslag og indlæg via Samsung Community og har ret til at anvende denne viden i fuldstændig anonym form. Erhvervsdrivende må således ikke bruge Materiale, der direkte eller indirekte kan henføres til fysiske personer. Den Erhvervsdrivendes brug af Materialet er yderligere specificeret nedenfor under ”Godkendt brug”.

Bemærk, at Du har visse rettigheder i forhold til, hvordan Vi behandler dine personoplysninger. Disse rettigheder omfatter:

 • Ret til at anmode om indsigt og rettelse: Du har ret til at anmode om oplysninger om, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, f.eks. ved at anmode om et såkaldt registerudtræk. Dette omfatter retten til at blive informeret om, hvorvidt vi behandler personoplysninger om dig, hvilke kategorier af personoplysninger der behandles og formålet med behandlingen. Du har også ret til at anmode om rettelse eller supplering af dine personoplysninger, hvis du mener, at personoplysninger om dig er forkerte eller ufuldstændige.
 • Ret til begrænsning: Du har ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger, hvis (i) Du mener, at personoplysningerne er forkerte og har anmodet om berigtigelse, og vi skal begrænse behandlingen, mens nøjagtigheden af dataene undersøges, (ii) Du anser behandlingen for at være uforenelig med gældende databeskyttelseslovgivning, og Du modsætter dig sletning af personoplysningerne og i stedet anmoder om begrænsning af brugen af personoplysningerne,  eller (iii) Du mener, at personoplysningerne ikke længere er nødvendige til det formål, hvortil de behandles, men du har brug for dem til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.
 • Ret til at indgive en klage til den ansvarlige databeskyttelsesmyndighed: Hvis Du ikke er tilfreds med, hvordan vi behandler Dine personoplysninger, har Du altid ret til at indgive en klage til den kompetente databeskyttelsesmyndighed. Kontaktoplysninger for alle databeskyttelsesmyndigheder inden for EU/EØS kan findes her: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. Den kompetente databeskyttelsesmyndighed i Danmark er Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

Hvis du har spørgsmål om Samsungs behandling af personoplysninger eller ønsker at fremsætte en anmodning eller forespørgsel vedrørende dine rettigheder, bedes du kontakte os på dataprotection.sena@samsung.com eller via vores databeskyttelsessupportside på https://www.samsung.com/request-desk.

Du kan også kontakte Samsungs databeskyttelsesrådgiver på:

European Data Protection Officer
Samsung Electronics (UK) Limited
Samsung House, 2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0RS

 • Indlæg på Samsung Community er skrevet af brugere, og Samsung er ikke ansvarlig for og støtter ikke sådant materiale. Vi forbeholder os ret til at overvåge de indsendte bidrag, som publiceres og kan svare på eller kommentere indlæg eller kommentarer fra Dig samt redigere eller fjerne indhold/bidrag/indlæg fra Samsung Community efter eget skøn eller på anden måde for at overholde gældende lovgivning. Manglende fjernelse af bestemt materiale eller indlæg betragtes ikke som en godkendelse eller accept fra Samsung. For at undgå tvivl forbeholder Vi og vores autoriserede medarbejdere os retten til kun at overvåge eller fjerne indhold/bidrag/indlæg eller kommentarer fra Dig på Samsung Community-tjenesterne "Lounge", "Newsroom" og "Videos". Vi og vores autoriserede medarbejdere er således ikke ansvarlige for at overvåge og slette indlæg på Samsung Community service "Discussion" forum, som Samsung UK er ansvarlig for i henhold til separate vilkår og betingelser.

 • Vi er ikke ansvarlige for indholdet, nøjagtigheden, aktualiteten eller pålideligheden af de oplysninger, der leveres i Samsung Community, eller for udtalelser, råd og/eller meninger fra andre brugere af Samsung Community (undtagen som krævet ved lov). Hvis du har et krav, der opstår som følge af en anden brugers handlinger eller udtalelser, accepterer du kun at forfølge et sådant krav mod brugeren og ikke Samsung.

 • Når Du bruger Samsung Community, bør du altid tage følgende forholdsregler:

 • Hold din identitet privat, oplys ikke dit fulde navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, navn på din skole, arbejdsplads eller andre oplysninger (bortset fra hvad Vi specifikt anmoder om), der kan hjælpe nogen med at finde ud af din faktiske identitet;
 • Tag forholdsregler, når Du møder andre Samsung Community-brugere i den virkelige verden; og
 • Svar ikke på meddelelser, der er truende, fjendtlige, uhøflige, upassende eller på nogen måde får dig til at føle dig utilpas.

 • Hvis Du har spørgsmål til eller problemer med din brug af Samsung Community, bedes du kontakte Os.
 1. Godkendt brug
 • I Samsung Community må Du ikke poste noget ærekrænkende, truende, stødende eller på anden måde ulovligt materiale eller materiale, der på nogen måde kan krænke Vores eller andres rettigheder (herunder immaterielle rettigheder, ret til fortrolighed eller ret til privatliv) eller forårsage ulykke.

 • Du må ikke uploade indhold, der indeholder noget af følgende upassende indhold:

 1. Alle personlige oplysninger, der tilhører enten Dig eller en anden person, såsom fulde navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse;
 2. Oplysninger, der overbelaster Samsung Community med et for stort antal indlæg, meningsløse indlæg eller indlæg, der ikke er relateret til emnet, eller tillader en robot eller "bot" eller et automatisk publiceringsværktøj at slå indlæg op på Samsung Community;
 3. Diskussioner om moderatorers handlinger. Hvis Du har brug for at kommentere en moderators handling, bedes Du skrive en privat besked til enhver administrator/ moderator;
 4. At offentliggøre eller overføre oplysninger eller software, der indeholder virus eller andre skadelige komponenter;
 5. Indlæg, der bryder loven eller tilskynder/støtter brud på loven. Dette omfatter injurier, foragt for retten og krænkelse af ophavsretten;
 6. Diskussioner om igangværende retssager eller straffesager, der overtræder en retskendelse;
 7. Rådgivning, der vil eller sandsynligvis vil resultere i et brud på Samsungs produkt- eller udstyrsgarantier eller misbrug af Samsungs tjenester eller omgåelse af nogen af Samsungs sikkerhedsforanstaltninger eller kontroller; og
 8. Rådgivning, der, hvis den følges, kan resultere i legemsbeskadigelse, skade eller lovovertrædelse.
 • Du må ikke poste eller på anden måde gøre noget materiale, som du ikke ejer, tilgængeligt på Samsung Community, uden udtrykkelig tilladelse fra ejeren af sådant materiale.
 • Du må ikke kopiere, downloade, reproducere, offentliggøre, indsende ved hjælp af "framing", eller overføre på nogen måde materiale på Samsung Community, udover hvad der er strengt nødvendigt til din egen ikke-kommercielle private brug. Erhvervsdrivende kan dog lovligt lade sig inspirere af Materialet, uden at Materialet kopieres, downloades, reproduceres, overføres eller offentliggøres. Den Erhvervsdrivendes brug forudsætter, at brugen alene sker i ikke personhenførbar form til at forbedre brugeroplevelsen i relation til salg, levering og reparation m.v. af Samsungs produkter og tjenesteydelser. Erhvervsdrivende kan således alene anvende Materialet internt til dette specifikke formål. Erhvervsdrivende modtager dermed ikke en licens eller lignende til Materialet, men udelukkende en ret til at tilgå Materialet og på denne baggrund optimere den Erhvervsdrivendes leverancer, der relaterer sig til Samsungs produkter.
 • Du må ikke skaffe dig adgang til Samsung Community med henblik på via automatiserede midler eller på anden måde at foretage "scraping" eller udtrække eller på anden måde indhente materiale fra Samsung Community til brug på en tredjeparts hjemmeside eller applikation.

 • Du skal overholde de specifikke regler for enhver konkurrence, lodtrækning eller promovering ("Kampagnen"), som Du deltager i eller via Samsung Community. Medmindre Vi oplyser dig andet, er Kampagner, lodtrækninger og konkurrencer, der tilbydes via Samsung Community, ikke åbne for personer, der bor uden for det land, der er angivet i Kampagnen.
 1. Overtrædelse og ophør af Vilkårene
 • Hvis du overtræder disse Vilkår, kan vi fjerne Dit opslag. Vi kan også sende Dig en e-mail, der informerer Dig om, at Dit indlæg er blevet slettet eller redigeret.

 • Vi forbeholder os retten til at opsige Din brug af Samsung Community, hvis Du overtræder reglerne, eller hvis Vi har rimelig grund til at tro, at Du overtræder Vilkårene, eller hvis Du på anden måde opfører dig på en måde, som Samsung finder uacceptabel.

 

Palvelun käyttöehdot

Samsung Community käyttöehdot

Tervetuloa Samsung Communityyn!

Perehdy näihin Samsung Communityn käyttöehtoihin ("SAMSUNG Community käyttöehdot") ennen Samsung Communityn käyttöä. Samsung Community on internetfoorumi (i) Samsung-tuotteiden ja -palvelujen käyttäjille ("Sinä" tai "Käyttäjä"), ja Samsungin yhteistyökumppaneille, jälleenmyyjille ja muille elinkeinonharjoittajille ("Sinä" tai "Elinkeinonharjoittaja") jonka tarjoaa SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB, joka on Ruotsissa rekisteröity yritys tunnisteella 556445-4345 ja osoite Torshamnsgatan 48, PO Box 1235, SE-164 40 Kista ("Samsung" tai "Me").

Samsung Communityä ylläpitää ja hallinnoi SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED, joka on Englannissa ja Walesissa rekisteröity yritys tunnisteella 03086621, jonka päätoimipaikka on Samsung House osoitteessa 2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, KT16 0RS, Iso-Britannia (”Samsung UK”).

Nämä Samsung Communityn käyttöehdot täydentävät muita Samsungin käyttöehtoja, jotka olet jo hyväksynyt (tai hyväksyt samanaikaisesti näiden Samsung Community käyttöehtojen kanssa) (jäljempänä "Ehdot"). On tärkeää, että luet nämä Ehdot huolellisesti. Nämä Ehdot ja asiakirjat, joihin näissä Ehdoissa viitataan, muodostavat Sinun ja Samsungin välillä sopimuksen, joka koskee Samsung Community -palvelua ja Samsung Communityn käyttöäsi. Huomioithan, että näissä Ehdoissa viitatut asiakirjat voivat myös muodostaa sitovan sopimuksen Sinun ja Samsung UK:n välillä Samsung Community -palveluun ja sen käyttöön liittyen. Huomioithan myös, että jos käytät Samsung Communityn keskustelufoorumia (Discussion), tätä koskevat erilliset ehdot https://eu.community.samsung.com/t5/news-rules-faqs/community-terms-of-service/m-p/92 voivat muodostaa sitovan sopimuksen Sinun ja Samsung UK:n välillä.

Mikäli et hyväksy näitä Ehtoja, Sinun ei tule käyttää Samsung Communityä. Samsung voi päivittää näitä Ehtoja ajoittain, joten Sinun tulee tarkistaa Ehdot säännöllisesti.

 1. Yleistä
 • Pidätämme oikeuden hallinnoida Samsung Communityssä olevia viestejä, jotta tietoja voidaan esittää järjestelmällisesti. Samsung Communityn tehokkaaksi hallinnoimiseksi voimme nimittää työntekijöitämme tai muita henkilöitä (kuten ulkoisia tukihenkilöitä) Samsung Communityn moderaattoreiksi, vastuuhenkilöiksi tai hallinnoijiksi. Nämä moderaattorit, vastuuhenkilöt ja hallinnoijat ovat Samsungin ainoat edustajat, joilla on valtuudet hallinnoida Samsung Communityä. Työntekijöitä, joita ei ole nimitetty moderaattoreiksi, vastuuhenkilöiksi tai hallinnoijiksi, ei ole valtuutettu edustamaan itseään Samsungin työntekijöinä Samsung Communityssä. Valtuutetut työntekijät voidaan tunnistaa palvelussa termistä "Työntekijä" ja/tai Samsungin logosta. Emme ole vastuussa sisällöstä, jonka on julkaissut työntekijä, jota ei ole nimitetty moderaattoriksi, vastuuhenkilöksi, hallinnoijaksi tai "Työntekijäksi" näitä tarkoituksia varten.

 • Samsung voi käyttää vapaasti kaikkia viestejä, mukaan lukien kuvia ja muuta sisältöä, joita lähetät Samsung Communityn kautta ("Materiaali"). Tämä tarkoittaa, että Materiaalia voidaan esittää Samsungin uutiskirjeissä, verkkosivustolla ja sosiaalisessa mediassa. Sinulla ei ole oikeutta korvaukseen siitä, että Samsung käyttää immateriaalioikeuksiasi. Lisäksi luovut peruuttamattomasti oikeudestasi tulla nimetyksi Samsungin käyttäessä Materiaalia. Katsothan lisätietoja immateriaalioikeuksiesi ja henkilötietojesi käsittelystä alla olevista kohdista.

Tietoa henkilötietojesi käsittelystä ja immateriaalioikeuksistasi:
Jotta voimme noudattaa sovellettavaa lakia, saatamme yllä olevassa kappaleessa kuvatun Materiaalin käytön yhteydessä käsitellä nimeäsi, jos laki niin vaatii.

 • Samsung käyttää luotettuja PR- ja markkinointitoimistoja esimerkiksi julkaisemisessa, markkinoinnissa ja mediatilan tarjoamisessa. Joissain tilanteissa voi olla välttämätöntä, että jaamme henkilötietojasi näille PR- ja markkinointitoimistoille  käyttääksemme Materiaalia yllä olevassa kappaleessa mainittuihin tarkoituksiin. Tällöin nämä PR- ja markkinointitoimistot toimivat Samsungiin nähden henkilötietojen käsittelijöinä. Saatamme myös jakaa henkilötietosi kolmannen osapuolen tukipalvelujen tarjoajille Samsung-yhteisön hallinnoinnin yhteydessä. Samsung saattaa olla myös velvollinen luovuttamaan henkilötietoja muille vastaanottajille, jotka toimivat itsenäisinä rekisterinpitäjinä, jos laki näin vaatii. Emme siirrä henkilötietojasi EU/ETA-alueen ulkopuolisille vastaanottajille.

Huomioithan, että Samsung voi julkaista Materiaalin nimesi kanssa edellä mainituissa kanavissa. Julkaisemalla Materiaalin ja hyväksymällä nämä Ehdot ymmärrät, että kun henkilötiedot on julkistettu, esimerkiksi julkaisemalla Materiaali yhdessä nimesi kanssa ulkoisessa digitaalisessa mediassa (kuten esimerkiksi Samsungin sosiaalisessa mediassa) Samsung ei voi vaikuttaa siihen, miten ulkoinen digitaalinen media ja/tai kolmannet osapuolet voivat käyttää julkisesti saatavilla olevaa Materiaalia. Lisätietoja siitä, miten ulkoiset digitaaliset mediat voivat käsitellä henkilötietojasi, saat niitä koskevista tietosuojakäytännöistä.

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarvittavaa immateriaalioikeuksiesi kannalta, eli niin kauan kuin Samsung käyttää Materiaalia. Tämän ajanjakson jälkeen poistamme henkilötietosi, ellei meillä ole erityistä ja laillista syytä säilyttää henkilötietojasi pidempään, missä tapauksessa Sinulle ilmoitetaan asiasta erikseen. Huomaa, että kun henkilötietojasi julkaistaan osana Samsungin edellä kuvattua markkinointitoimintaa, henkilötietosi voivat olla pidemmän aikaa sellaisten kolmansien osapuolten saatavilla, jotka ovat päässeet käsiksi Materiaaliin esimerkiksi internetissä eikä Samsung välttämättä pysty estämään sellaisia kolmansia osapuolia, jotka ovat jo päässeet käsiksi Materiaaliin esimerkiksi Internetissä. Samsung ei välttämättä pysty myöskään estämään sellaisia kolmansia osapuolia, jotka ovat jo päässeet käsiksi henkilötietoihin esimerkiksi Materiaalin julkaisemisen kautta.

Huomioithan, että Elinkeinonharjoittajalla on oikeus nähdä Käyttäjän julkaisut Samsung Communityn kautta ja käyttää näitä tietoja täysin anonymisoidussa muodossa.  Elinkeinonharjoittajat eivät näin ollen saa käyttää Samsung Communityssa Materiaalia, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti yhdistää luonnollisiin henkilöihin. Elinkeinonharjoittaja voi käyttää Materiaalia jäljempänä kohdassa "Hyväksytty käyttö" määritetyllä tavalla.

Huomaathan, että Sinulla on tiettyjä oikeuksia henkilötietojesi käsittelyä koskien. Näihin oikeuksiin kuuluvat:

 • Oikeus saada pääsy tietoihin ja oikaista ne: Sinulla on oikeus pyytää tietoja siitä, mitä henkilötietoja käsittelemme sinusta, esimerkiksi pyytämällä ote rekisteristä. Tähän oikeuteen sisältyy oikeus saada tieto siitä, käsittelemmekö Sinua koskevia henkilötietoja, mitä henkilötietoryhmiä käsittely koskee ja mikä on käsittelyn tarkoitus. Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietojesi oikaisemista tai täydentämistä, jos uskot, että sinua koskevat henkilötiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia.
 • Oikeus rajoittaa käsittelyä: Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista (i) jos uskot, että käsittelemämme henkilötiedot ovat virheellisiä ja olet pyytänyt niiden oikaisemista ja meidän on rajoitettava käsittelyä, kun tietojen oikeellisuutta tutkitaan; (ii) jos uskot, että käsittely on ristiriidassa sovellettavan tietosuojalainsäädännön kanssa, ja vastustat henkilötietojen poistamista sekä pyydät sen sijaan henkilötietojen käytön rajoittamista; tai (iii) jos uskot, että henkilötiedot eivät ole enää tarpeellisia sen tarkoituksen kannalta, johon niitä on käsitelty, mutta tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • Oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle: Jos et ole tyytyväinen tapaan, jolla käsittelemme henkilötietojasi, Sinulla on aina oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle. Löydät kaikkien EU:n/ETA:n tietosuojaviranomaisten yhteystiedot täältä: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. Suomen toimivaltainen tietosuojaviranomainen on Tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi/etusivu).

Jos Sinulla on jotain kysyttävää Samsungin toimittamasta henkilötietojen käsittelystä tai haluat esittää pyyntöjä tai tiedusteluja oikeuksistasi, ota meihin yhteyttä osoitteessa dataprotection.sena@samsung.com tai tietosuojan tukisivumme kautta osoitteessa https://www.samsung.com/request-desk.

Voit myös ottaa yhteyttä Samsungin tietosuojavastaavaan osoitteessa:

European Data Protection Officer
Samsung Electronics (UK) Limited
Samsung House, 2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0RS.

 • Samsung Communityn viestit ovat käyttäjien kirjoittamia, eikä Samsung ole vastuussa tällaisesta materiaalista, eikä tue tällaista materiaalia. Pidätämme oikeuden valvoa julkaistuja materiaaleja/viestejä. Voimme myös vastata tai kommentoida käyttäjän tekemiä kannanottoja tai kommentteja ja muokata tai poistaa sisältöä/materiaalia/viestejä Samsung Communitystä oman harkintamme mukaan tai muutoin noudattaaksemme sovellettavaa lainsäädäntöä. Jos aineistoa tai viestiä ei poisteta, sitä ei tule pitää Samsungin antamana hyväksymisenä tai hyväksyntänä viestille. Epäselvyyksien välttämiseksi Me ja valtuutetut työntekijämme pidättävät oikeuden valvoa tai poistaa sisältöä/osallistumisia/julkaisuja tai kommentteja, jotka olet tehnyt ainoastaan Samsung-yhteisöpalveluissa "Lounge", "Newsroom" ja "Videos". Me ja valtuutetut työntekijämme emme näin ollen ole vastuussa viestien valvonnasta ja poistamisesta Samsungin yhteisöpalvelun keskustelufoorumeilla (Discussion), joista Samsung UK on vastuussa erillisten ehtojen mukaisesti.

 • Emme ole vastuussa Samsung Communityssä annettujen tietojen sisällöstä, tarkkuudesta, ajantasaisuudesta tai luotettavuudesta tai muiden Samsung Communityn käyttäjien lausunnoista, neuvoista ja/tai mielipiteistä (paitsi jos laki niin vaatii). Jos Sinulla on vaatimus, joka johtuu toisen käyttäjän toimista tai lausunnoista, suostut siihen, että voit kohdistaa tällaisen vaatimuksen vain tätä toista käyttäjää vastaan etkä Samsungia vastaan.

 • Kun käytät Samsung Communitya, Sinun on aina noudatettava seuraavia varotoimia:

 • Pidä henkilöllisyytesi salassa, älä paljasta koko nimeäsi, postiosoitettasi, puhelinnumeroasi, sähköpostiosoitettasi, koulusi nimeä, työpaikkaasi tai muita tietoja (muita kuin niitä, joita Me nimenomaisesti pyydämme), jotka voisivat auttaa jotakuta selvittämään todellisen henkilöllisyytesi;
 • Jatka näitä varotoimia tavatessasi muita Samsung Communityn käyttäjiä ulkomaailmassa; ja

Älä vastaa viesteihin, jotka ovat uhkaavia, vihamielisiä, epäkohteliaita, sopimattomia tai saavat Sinut tuntemaan olosi epämukavaksi.

Jos Sinulla on Samsung Communityn käyttöön liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota meihin yhteyttä.

 1. Hyväksytty käyttö
 • Samsung Communityssä et saa julkaista uhkaavaa, loukkaavaa tai muutoin lainvastaista materiaalia tai materiaalia, joka millään tavalla loukkaa meidän tai muiden oikeuksia (mukaan lukien immateriaalioikeuksia, yksityisyyden suojaa tai koskemattomuutta) tai voi muutoin aiheuttaa ahdinkoa.
 • Et saa ladata sisältöä, joka sisältää mitään seuraavista sopimattomista sisällöistä:
 1. Sinulle tai jollekin muulle henkilölle kuuluvat henkilötiedot, kuten koko nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite;
 2. Tiedot, jotka kuormittavat Samsung Communityä liiallisella määrällä viestejä, merkityksettömiä viestejä tai aiheeseen liittymättömiä viestejä, tai jotka sallivat robotin tai "botin" tai automaattisen julkaisutyökalun tehdä viestejä Samsung Communityyn;
 3. Keskustelut moderaattoreiden toiminnasta. Jos sinun tarvitsee kommentoida moderaattorin toimintaa, lähetä yksityisviesti ylläpitäjälle/moderaattorille;
 4. Lähettää tai välittää viruksia tai muita haitallisia osia sisältäviä viestejä;
 5. Viestit, jotka rikkovat lakia tai rohkaisevat/tukevat lain rikkomista. Tämä käsittää kunnianloukkauksen, oikeuden halventamisen ja tekijänoikeuksien rikkomisen;
 6. Keskustelut käynnissä olevista oikeudenkäynneistä tai rikosoikeudellisista menettelyistä, jotka rikkovat tuomioistuimen päätöstä;
 7. Neuvoja, jotka johtavat tai todennäköisesti johtavat Samsungin tuote- tai laitetakuiden rikkomiseen tai Samsungin palveluiden väärinkäyttöön tai Samsungin turvallisuusmääräysten tai -valvonnan kiertämiseen; ja
 8. Neuvoja, joiden noudattaminen voi johtaa henkilövahinkoon, vahinkoon tai lain rikkomiseen.
 • Et saa julkaista tai muutoin asettaa saataville Samsung Communityssä aineistoa, jota et omista, ilman kyseisen aineiston omistajan nimenomaista lupaa.

 • Et saa kopioida, ladata, jäljentää, julkaista, kehystää, lähettää tai välittää millään muulla tavalla mitään Samsung Communityn aineistoa kuin ainoastaan omassa ei-kaupallisessa yksityiskäytössäsi. Elinkeinonharjoittajalla on kuitenkin oikeus käyttää Materiaalin sisältämiä tietoja kopioimatta, lataamatta, jäljentämättä tai julkaisematta Materiaalia. Tämä Elinkeinonharjoittajan käyttö edellyttää, että tietojen käyttö tapahtuu täysin anonymisoidussa muodossa käyttäjäkokemuksen parantamiseksi esimerkiksi Samsung-tuotteiden myynnin, toimituksen ja korjauksen yhteydessä. Elinkeinonharjoittajat voivat siis käyttää Materiaalia vain sisäisesti tähän nimenomaiseen tarkoitukseen. Elinkeinonharjoittajat eivät siis saa Materiaaliin lisenssiä tai vastaavaa oikeutta, vaan ainoastaan oikeuden saada pääsy Materiaaliin optimoidakseen Elinkeinonharjoittajan Samsung-tuotteiden toimitusta sen perusteella.
 • Et saa käyttää Samsung Communityä kaapataksesi, poimiaksesi tai muutoin hankkiaksesi materiaalia Samsung Communitystä käytettäväksi kolmannen osapuolen verkkosivustolla tai sovelluksessa, riippumatta siitä, onko se automatisoitu vai ei.

 • Kun osallistut Samsung Communityssä tai sen kautta kilpailuun, arvontaan tai kampanjaan ("Kampanja"), sinun on noudatettava kyseiseen Kampanjaan sovellettavia erityissääntöjä. Ellei toisin mainita, Samsung Communityn Kampanjat ovat avoinna vain Kampanjan alueella asuville, ei sen ulkopuolisille.
 1. Ehtojen rikkominen ja irtisanominen
 • Jos rikot näitä Ehtoja, voimme poistaa viestisi. Voimme myös lähettää sinulle sähköpostiviestin, jossa ilmoitamme, että viestisi on poistettu tai sitä on muutettu.

 • Pidätämme oikeuden lopettaa Samsung Communityn käyttösi, jos rikot (tai jos meillä on perusteltu syy uskoa, että rikot) näitä Ehtoja, tai jos käyttäydyt muuten tavalla, jota Samsung ei pidä hyväksyttävänä.

 

Tjenestevilkår

Tjenestevilkår for bruk av Samsung Community

Velkommen til Samsung Community!

LES DISSE TJENESTEVILKÅRENE FOR SAMSUNG Community ("SAMSUNG Community Tjenestevilkår") NØYE FØR DU BRUKER SAMSUNG Community. Samsung Community er et nettforum for (i) brukere av Samsung-produkter og -tjenester ("Du", "Deg", "Dine" eller "Brukeren") samt (ii) Samsungs samarbeidspartnere, forhandlere og andre næringsdrivende ("Du", "Deg", "Dine" eller "Næringsdrivende") levert av SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB, et selskap registrert i Sverige med organisasjonsnummer 556445-4345 og adresse Torshamnsgatan 48, Postboks 1235, SE-164 40 Kista ("Samsung", "Vi" eller "Oss").

Samsung Community drives og administreres av SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED, et selskap registrert i England og Wales under nummer 03086621, hvis hovedkontor er Samsung House, 2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, KT16 0RS, Storbritannia ("Samsung UK").

Samsung Community Tjenestevilkår kommer i tillegg til Samsungs Tjenestevilkår som Du allerede har akseptert (eller akseptert samtidig med Samsung Community Tjenestevilkår), (samlet kalt "Vilkårene" eller "Vilkår"). Det er viktig at Du tar Deg tid til å lese Vilkårene. Disse Vilkårene og alle dokumenter nevnt eller referert til i disse Vilkårene, blir en juridisk bindende avtale mellom Deg og Samsung med hensyn til Samsung Community Service og Din bruk av Samsung Community. Vær oppmerksom på at dokumenter det henvises til eller refereres til i disse Vilkårene også kan bli en juridisk bindende avtale mellom Deg og Samsung UK for Samsung Community Service og Din bruk av Samsung Community. Vær oppmerksom på at hvis Du bruker Samsung Community-tjenesten "Diskusjonsforum", kan separate Vilkår, som er tilgjengelige her: https://eu.community.samsung.com/t5/news-rules-faqs/community-terms-of-service/m-p/92, gjelde, og at slike Vilkår kan utgjøre en juridisk bindende avtale mellom Deg og Samsung Norge.

Hvis Du ikke godtar disse Vilkårene, skal Du ikke bruke Samsung Community. Samsung kan oppdatere disse Vilkårene fra tid til annen, så sjekk Vilkårene regelmessig.

 1. Generelt
 • Vi forbeholder Oss retten til å administrere innleggene på Samsung Community for å presentere informasjonen på en ordnet måte. For å kunne administrere Samsung Community på en effektiv måte, kan Vi utnevne ansatte eller andre (for eksempel eksternt support-personell) som moderatorer, ansvarlige eller administratorer for Samsung Community. Disse moderatorene, community-ansvarlige og administratorene er de eneste representantene for Samsung som er autorisert til å administrere Samsung Community. Ansatte som ikke er utpekt som moderatorer, community-ansvarlige eller administratorer, er ikke autorisert til å representere seg selv som Samsung-ansatte i Samsung Community. Autoriserte ansatte kjennetegnes ved bruk av begrepet "Ansatt" og/eller Samsung-logoen. Vi er ikke ansvarlige for innhold som er lagt ut eller levert av ansatte som ikke er utpekt som moderatorer, community-ansvarlige, administratorer eller "Ansatte" for disse formålene.

 • Alle innlegg, inkludert bilder og annet innhold, som Du legger ut gjennom Samsung Community ("Materialet") kan fritt brukes av Samsung. Dette betyr at Materialet kan vises i blant annet Samsungs nyhetsbrev, nettsted og sosiale medier. Du har ingen rett til kompensasjon i forbindelse med Samsungs bruk av Dine eventuelle immaterielle rettigheter, Du frasier Deg retten til å bli navngitt ved Samsungs bruk av Materialet, og Du kan ikke trekke tilbake Ditt samtykke til Samsungs bruk.  For informasjon om håndteringen av Dine ideelle rettigheter og behandlingen av Personopplysninger i forbindelse med Samsungs bruk av Materialet, se punktet nedenfor.

Informasjon om behandling av personopplysninger og Dine ideelle rettigheter:
For at Vi skal kunne overholde gjeldende lovgivning, kan Vi, i forbindelse med bruken av Materialet beskrevet i avsnittet ovenfor, behandle navnet ditt hvis loven krever det.

 • Hvis det er nødvendig for Oss å bruke Materialet til de formålene som er angitt i avsnittet ovenfor, kan Vi dele personopplysningene Dine med Samsungs pålitelige PR- og markedsføringsbyråer, i egenskap av å være Samsungs databehandlere, da de hjelper Oss med for eksempel publisering, markedsføring og tilrettelegging av medieplass. Vi kan også dele personopplysningene Dine med eksterne leverandører av support-personell i forbindelse med administreringen av Samsung Community. Samsung kan også bli pålagt å utlevere visse opplysninger til andre mottakere som opptrer i  egenskap av å være selvstendige behandlingsansvarlige, hvis loven krever det. Vi vil ikke overføre personopplysningene Dine til mottakere utenfor EU/EØS.

Vær oppmerksom på at Samsung kan publisere Materialet sammen med ditt navn i mediene som er oppført ovenfor. Ved å legge ut Materialet og godta disse Vilkårene, forstår Du at når personopplysningene er offentliggjort, f.eks. gjennom publisering av Materialet og ditt navn på eksterne digitale medier, for eksempel på Samsungs sosiale medier, har Samsung ingen kontroll over hvordan de eksterne digitale mediene og/eller tredjeparter vil bruke det offentlig tilgjengelige Materialet. For mer informasjon om hvordan eksterne digitale medier kan behandle Dine personopplysninger, vennligst se deres respektive personvernerklæring.

Vi vil lagre personopplysningene Dine så lenge det er nødvendig for å tilgodese Dine moralske rettigheter, dvs. så lenge Materialet brukes av Samsung. Etter denne perioden vil Vi slette personopplysningene Dine, forutsatt at Vi ikke har en spesifikk og legitim grunn til å lagre personopplysningene i en lengre periode, som Du i slike tilfeller vil bli informert om separat. Vær oppmerksom på at ved publisering av personopplysningene Dine som en del av Samsungs markedsføringsaktiviteter, som beskrevet ovenfor, kan personopplysningene Dine bli tilgjengelige i en lengre periode for tredjeparter som har fått tilgang til Materialet, for eksempel på Internett, og at Samsung ikke kan stoppe slike tredjeparter som allerede har fått tilgang til personopplysningene gjennom for eksempel publisering av Materialet.

Vær oppmerksom på at Næringsdrivende har rett til å få tilgang til brukernes innlegg via Samsung Community og bruke denne kunnskapen i fullstendig anonymisert form. Næringsdrivende har derfor ikke lov til å bruke Materiale på Samsung Community som direkte eller indirekte kan knyttes til enkeltpersoner. Næringsdrivendes bruk av Materialet utdypes nærmere i avsnittet "Autorisert bruk" nedenfor.

Vær oppmerksom på at Du har visse rettigheter i relasjon til hvordan Vi behandler Dine personopplysninger. Disse rettighetene inkluderer:

 • Rett til å be om innsyn og retting: Du har rett til å be om informasjon om hvilke personopplysninger Vi behandler om Deg, for eksempel ved å be om et såkalt registerutdrag. Dette inkluderer retten til å bli informert om hvorvidt Vi behandler personopplysninger om Deg, hvilke kategorier av personopplysninger som behandles og formålet med behandlingen. Du har også rett til å be om korrigering av eller supplere Dine personopplysninger hvis Du mener at en personopplysning om Deg er feil eller ufullstendig.
 • Rett til begrensning: Du har rett til å be om at Vi begrenser behandlingen av Dine personopplysninger hvis (i) Du mener at personopplysningene er feil og har bedt om rettelse, og Vi må begrense behandlingen mens nøyaktigheten av dataene undersøkes, (ii) Du anser behandlingen for å være uforenlig med gjeldende personvernlovgivning, og Du motsetter Deg sletting av personopplysningene og i stedet ber om begrensning av bruken av personopplysningene, eller (iii) Du mener at personopplysningene ikke lenger er nødvendige for det formålet de behandles for, men Du trenger dem for å kunne fastsette, håndheve eller forsvare juridiske krav.
 • Rett til å sende inn en klage til den ansvarlige personvernmyndigheten: Hvis Du ikke er fornøyd med hvordan Vi behandler Dine personopplysninger, har Du alltid rett til å sende inn en klage til den kompetente personvernmyndigheten. Kontaktinformasjon til alle personvernmyndigheter innenfor EU/EØS finner Du her: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. Den kompetente personvernmyndigheten i Norge er Datatilsynet (www.datatilsynet.no).

Hvis Du har spørsmål om Samsungs behandling av personopplysninger eller ønsker å sende inn en forespørsel angående Dine rettigheter, kan Du kontakte Oss på dataprotection.sena@samsung.com eller via vår support-side for personvern på https://www.samsung.com/request-desk.

Du kan også kontakte Samsungs personvernombud på:

European Data Protection Officer
Samsung Electronics (Storbritannia) Limited
Samsung House, 2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0RS

 • Innlegg på Samsung Community er skrevet av brukere, og Samsung er ikke ansvarlig for, og støtter ikke, slikt materiale. Vi forbeholder Oss retten til å overvåke innleggene/bidragene som publiseres, og kan svare på eller kommentere innlegg eller kommentarer fra Deg, samt redigere eller fjerne innhold/bidrag/innlegg fra Samsung Community etter eget skjønn eller på annen måte for å overholde gjeldende lov. Unnlatelse av å fjerne bestemt materiale eller innlegg skal ikke anses som en godkjenning eller aksept av Samsung. For å unngå tvil, forbeholder Vi og våre autoriserte ansatte Oss retten til å overvåke eller fjerne innhold/bidrag/innlegg eller kommentarer fra Deg bare på Samsung Community-tjenestene "Lounge", "Newsroom" og "Videoer". Vi og våre autoriserte ansatte er derfor ikke ansvarlige for å overvåke og slette innlegg på Samsung Community-tjenesten "Diskusjonsforum", som Samsung UK er ansvarlig for i henhold til separate vilkår.

 • Vi er ikke ansvarlige for innholdet, nøyaktigheten, aktualiteten eller påliteligheten til informasjonen som er oppgitt i Samsung Community, eller for uttalelser, råd og/eller meninger fra andre brukere av Samsung Community (med unntak av det som følger av loven). Hvis Du har et krav som følge av handlinger eller uttalelser fra en annen bruker, samtykker Du til å forfølge et slikt krav bare mot brukeren og ikke Samsung.

 • Når Du bruker Samsung Community, bør Du alltid ta følgende forholdsregler:

 • Hold identiteten din skjult, ikke oppgi ditt fulle navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse, navn på skolen, arbeidsplassen eller annen informasjon (annet enn det Vi spesifikt ber om) som kan hjelpe noen med å finne Din faktiske identitet;
 • Ta forholdsregler når Du møter andre Samsung Community-brukere i den virkelige verden; og
 • Ikke svar på meldinger som er truende, fiendtlige, uhøflige, upassende eller på annen måte gjør Deg ukomfortabel.

 • Hvis Du har spørsmål eller problemer med Din bruk av Samsung Community, vennligst kontakt Oss.
 1. Autorisert bruk
 • I Samsung Community kan Du ikke legge ut ærekrenkende, truende, støtende eller på annen måte ulovlig materiale eller materiale som på noen måte krenker Våre eller andres rettigheter (inkludert immaterielle rettigheter, personvern eller integritet) eller forårsaker skade på andre.

 • Du kan ikke laste opp innhold som inneholder noe av følgende upassende innhold:
 1. Personlig informasjon som tilhører Deg eller noen andre, for eksempel fullt navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse;
 2. Informasjon som overbelaster Samsung Community med et stort antall innlegg, meningsløse innlegg eller innlegg som ikke er relatert til emnet, eller som tillater at en robot eller en "bot" eller et automatisk publiseringsverktøy legger ut innlegg på Samsung Community;
 3. Diskusjoner om moderatorenes håndtering av feeden. Hvis Du trenger å kommentere en moderators håndtering, vennligst send en privat melding til en administrator/moderator;
 4. Legge ut eller overføre informasjon eller programvare som inneholder virus eller andre skadelige komponenter;
 5. Innlegg som bryter loven, eller oppfordrer til/støtter lovbrudd. Dette inkluderer ærekrenkelse, forakt for retten og brudd på opphavsretten;
 6. Diskusjoner om pågående rettssaker eller straffesaker som bryter med en rettslig avgjørelse fra domstolene;
 7. Råd som vil, eller sannsynligvis vil, føre til brudd på Samsungs produkt- eller utstyrsgarantier eller misbruk av Samsungs tjenester eller omgåelse av Samsungs sikkerhetsforskrifter eller kontroller; og
 8. Råd som, hvis de følges, kan føre til personskade, skade eller brudd på loven.
 • Du kan ikke legge ut eller på annen måte gjøre tilgjengelig på Samsung Community materiale som Du ikke eier, uten uttrykkelig tillatelse fra eieren av slikt materiale.

 • Du kan ikke på noen måte kopiere, laste ned, reprodusere, publisere, sende inn ved hjelp av "framing", sende ut eller overføre materiale på Samsung Community annet enn det som er strengt nødvendig for Din egen ikke-kommersielle private bruk. Næringsdrivende har imidlertid rett til å benytte seg av kunnskapen i materialet, uten å kopiere, laste ned, reprodusere eller publisere materialet. Næringsdrivendes bruk av materialet forutsetter at bruken skjer i fullstendig anonymisert form, med formål om å forbedre brukeropplevelsen knyttet til salg, levering og reparasjon av Samsung-produkter. Næringsdrivende kan derfor kun bruke materialet internt til dette spesifikke formålet. Næringsdrivende får derfor heller ingen lisens eller tilsvarende rettigheter til materialet, og har kun tilgang til det for å optimalisere den Næringsdrivendes leveranse av Samsung-produkter.

 • Du kan ikke få tilgang til Samsung Community med det formål automatisk eller på annen måte å utføre "scraping" eller trekke ut eller på annen måte skaffe materialer fra Samsung Community til bruk på tredjepartsnettsteder eller -applikasjoner.

 • Du må overholde de spesifikke reglene som gjelder for hver konkurranse, trekning eller kampanje ("Kampanjen") som Du deltar i, på eller gjennom Samsung Community. Med mindre annet er oppgitt, er Kampanjer på Samsung Community ikke åpne for personer som er bosatt utenfor regionen som Kampanjen gjelder for.
 1. Overtredelse og opphør av Vilkårene
 • Hvis Du bryter disse Vilkårene, kan Vi fjerne innlegget Ditt. Vi kan også sende Deg en e-post som informerer Deg om at innlegget Ditt er slettet eller justert.

 • Vi forbeholder Oss retten til å avslutte Din bruk av Samsung Community hvis Du bryter, eller hvis Vi har rimelig grunn til å tro at Du vil bryte disse Vilkårene, eller hvis Du på annen måte opptrer på en måte som Samsung anser som uakseptabel.
/Emmi
Who Me Too'd this topic