Wsparcie

Open search

Regulamin Społeczności Samsung

Pathfinder

Regulamin Społeczności Samsung

 

Witamy w Społeczności Samsung!

 

PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA FORUM PROSIMY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ
Z REGULAMINEM SPOŁECZNOŚCI SAMSUNG („REGULAMIN SPOŁECZNOŚCI SAMSUNG”). Społeczność
Samsung to internetowe forum użytkowników produktów i usług firmy Samsung („Ty”, „Twój” lub
„Użytkownicy”), prowadzone w imieniu spółki SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED, firmy
zarejestrowanej w Anglii i Walii pod numerem 03086621 z siedzibą pod adresem Samsung House,
1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, KT16 0PS („Samsung”, „my” lub „nas”).

 

Regulamin Społeczności Samsung stanowi uzupełnienie Warunków świadczenia usług przez
Samsung, które użytkownik zaakceptował wcześniej (lub akceptuje równocześnie z tym
Regulaminem Społeczności Samsung) (obydwa dokumenty zwane dalej łącznie „Regulaminem”).
Prosimy użytkowników o dokładne zapoznanie się z tym Regulaminem. Niniejszy Regulamin wraz
z innymi dokumentami, o których jest w nim mowa, tworzą prawnie wiążącą umowę pomiędzy nami
(w odniesieniu do Usług) i użytkownikiem (w zakresie korzystania ze Społeczności Samsung).

 

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie Regulaminu, nie powinien korzystać ze
Społeczności Samsung. Regulamin może ulec zmianie, dlatego prosimy o systematyczne
zapoznawanie się z jego treścią.

 

1. Postanowienia ogólne

 

1.1.    Zastrzegamy sobie prawo do zarządzania postami publikowanymi w ramach Społeczności
Samsung w celu uporządkowanego prezentowania informacji. Aby skutecznie zarządzać
Społecznością Samsung, możemy wyznaczyć pracowników lub inne osoby, które będą pełnić
rolę moderatorów, kierowników i administratorów Społeczności. Osoby te są jedynymi
przedstawicielami firmy Samsung, które są uprawnione do zarządzania Społecznością
Samsung. Pracownicy, którzy nie zostali wyznaczeni do roli moderatorów, kierowników,
administratorów lub pracowników, nie są uprawnieni do przedstawiania się na stronie jako
pracownicy Samsung. Uprawnionych pracowników można rozpoznać po adnotacji
„Pracownik” i/lub logotypie firmy Samsung. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści
zamieszczane przez pracowników, którzy nie zostali wyznaczeni do roli moderatorów,
kierowników, administratorów lub „Pracowników”.

 

1.2.    Posty zamieszczane w ramach Społeczności Samsung są tworzone przez użytkowników. Nie
ponosimy odpowiedzialności ani nie potwierdzamy prawdziwości stwierdzeń zawartych
w takich materiałach. Zastrzegamy sobie prawo do monitoringu zamieszczanych treści
i możemy odpowiedzieć lub skomentować uwagi użytkownika, a także poddać edycji lub
usunąć dowolne treści ze Społeczności Samsung, postępując wyłącznie według własnego
uznania. Fakt nieusunięcia jakiegoś materiału nie stanowi potwierdzenia jego słuszności lub
akceptacji przez nas.

 

1.3.    Nie ponosimy odpowiedzialności za treści, dokładność, czas publikacji lub niezawodność
informacji zamieszczanych w ramach Społeczności Samsung ani za stwierdzenia, porady i/lub
opinie wyrażone przez jej użytkowników (za wyjątkiem sytuacji określonych przez
obowiązujące prawo). Użytkownik potwierdza, że wszelkie roszczenia związane z działaniami
lub stwierdzeniami innego użytkownika będzie kierował wyłącznie do niego, a nie do nas.

 

1.4.    Biorąc udział w życiu Społeczności Samsung, użytkownik powinien zawsze mieć na uwadze
poniższe środki ostrożności:

 

   1.4.1. Zachowaj poufność swojej tożsamości, nie podawaj swojego imienia i nazwiska,
adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresu e-mail, nazwy szkoły, do
której uczęszczasz, miejsca pracy i żadnych innych informacji (za wyjątkiem tych,
o które konkretnie zwróci się Zespół ds. Społeczności Samsung), które mogłyby
umożliwić innym osobom identyfikację Twojej prawdziwej tożsamości;

 

   1.4.2. Zachowaj ostrożność, kiedy spotykasz się z innymi użytkownikami Społeczności
Samsung w świecie rzeczywistym; oraz

 

   1.4.3. Nie odpowiadaj na wrogie, nieprzyzwoite, niekulturalne i inne wiadomości, które
naruszają poczucie przyjaznej wymiany informacji.

 

1.5   Pytania lub wątpliwości dotyczące korzystania ze Społeczności Samsung należy kierować do
Zespołu ds. Społeczności Samsung przez wysłanie wiadomości do Moderatora Społeczności.

 

2. Dozwolone użytkowanie

 

2.1.  W ramach Społeczności Samsung nie wolno zamieszczać treści szkalujących, zastraszających,
nieprzyzwoitych lub niezgodnych z prawem pod innym względem. Nie wolno także publikować
materiałów, które mogłyby naruszać nasze prawa lub prawa innych osób (np. prawa własności
intelektualnej, prawo do poufności lub prywatności) lub wyrządzić komukolwiek szkody.

 

2.2. W ramach Społeczności Samsung nie wolno podszywać się pod innych użytkowników, osoby
znane, osoby publiczne, wyrażać opinii w ich imieniu, używać w stosunku do innych
użytkowników sformułowań powszechnie przyjętych za obraźliwe, zamieszczać treści
mających na celu wpłynięcie w sposób negatywny na ich wizerunek lub mających na celu
wywołanie niepożądanych zachowań antyspołecznych(trollowanie), takich jak ośmieszanie,
obrażanie, oczernianie i inne.

 

2.3. Nie wolno przesyłać treści, które:
   

   a) Zawierają dane osobowe użytkownika lub innej osoby, np. imię i nazwisko, adres
zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail;
   

   b) Zasypują Społeczność Samsung nadmierną liczbą postów, bezsensownymi lub
niezwiązanymi z tematem postami lub które umożliwiają automatyczne umieszczanie
treści w tej Społeczności Samsung;
   

   c) Podejmują publicznie temat działań moderatora. Jeśli chcesz odnieść się do zachowania
moderatora, wyślij mu prywatną wiadomość;
   

   d) Zawierają lub przenoszą informacje lub oprogramowanie zainfekowane wirusami,
robakami, trojanami lub innymi szkodliwymi plikami;
   

   e) Naruszają prawo lub wspierają/zachęcają do łamania prawa. Obejmuje to także treści
zawierające oszczerstwa, treści pornograficzne, treści pokazujące lub nawiązujące do
przemocy, obrazę sądu i naruszenie praw autorskich;
 

   f) Zawierają dyskusje na temat toczących się spraw sądowych lub postępowań karnych,
lub które naruszają nakaz sądowy;

 

   g) Zawierają rady, które mogłyby skutkować naruszeniem gwarancji produktów lub
urządzeń firmy Samsung lub stanowiłyby nadużycie usług Samsung lub pomagałyby w obejściu zabezpieczeń Samsung; oraz
   

   h) Zawierają rady, które mogłyby skutkować obrażeniami, wyrządzeniem szkody lub popełnieniem czynu karalnego.

 

2.3. W ramach Społeczności Samsung nie wolno publikować ani udostępniać żadnych materiałów,
które nie stanowią własności użytkownika bez wyraźnej zgody ich właściciela.

 

2.4. Nie wolno kopiować, pobierać, powielać, ponownie publikować, udostępniać, nadawać ani
transmitować żadnych materiałów ze Społeczności Samsung, za wyjątkiem potrzeb związanych
z własnym, niekomercyjnym użytkiem domowym.

 

2.5. Nie wolno wchodzić na strony Społeczności Samsung za pomocą automatycznych środków lub
w inny sposób w celu zdobycia, wydobycia lub uzyskania materiałów, aby wykorzystać je na
zewnętrznych stronach internetowych lub w aplikacjach.

 

2.6. Użytkownik będzie przestrzegał określonych zasad konkursów, loterii lub promocji
(„Promocji”), w których będzie brał udział w ramach lub za pośrednictwem Społeczności
Samsung. Jeśli nie zostało to określone inaczej, Promocje, loterie i konkursy oferowane za
pośrednictwem Społeczności Samsung są przeznaczone wyłącznie dla mieszkańców kraju,
w którym są organizowane.

 

3. Naruszenie Regulaminu i rozwiązanie umowy

 

3.1. Posty użytkowników, którzy nie przestrzegają niniejszego Regulaminu podlegają usunięciu.
Możemy także wysłać e-mail do użytkownika z informacją o usunięciu lub edycji jego
materiału.

 

3.2. Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego uniemożliwienia użytkownikowi korzystania
ze Społeczności Samsung, jeśli dopuści się on naruszenia niniejszego Regulaminu lub kiedy
zaistnieją uzasadnione przesłanki, że dopuścił się on naruszenia lub w postępował w sposób,
który uznamy za niemożliwy do zaakceptowania.

Autorzy z największą liczbą like