Podpora

Open search

[Pravidla soutěže] Kreslete, soutěžte a vyhrajte Galaxy Note10!

European Community Manager
European Community Manager

Pravidla soutěže "Kreslete, soutěžte a vyhrajte Galaxy Note10!"

 

Pořadatel

 1. Pořadatelem soutěže je společnost Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., se sídlem V Parku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 289 87 322, zapsaná
  v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 158046 (dále jen „Pořadatel“).

Účastníci soutěže

 1. Soutěže se mohou zúčastnit svéprávné fyzické osoby starší 18 let, které jsou občany České republiky, případně osoby s trvalým nebo obvyklým pobytem na území České republiky. V případě účasti osoby mladší 18 let se tato osoba soutěže může zúčastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce (dále jen „Účastník“).
 2. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním či obdobném poměru či osoby blízké s  Pořadatelem nebo se společnostmi, které se podílejí na jakékoliv marketingové, prodejní nebo reklamní činnosti Pořadatele a dále i osoby
  v jakémkoliv příbuzenském či obdobném vztahu s těmito osobami, zejména osoby vyjmenované v § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Pro účast v soutěži musí mít Účastník platně a pravdivě vyplněny veškeré povinné údaje ve svém Samsung účtu (Samsung Account) zejména jméno, příjmení a e-mailovou adresu. V případě, že Účastník nemá doposud zřízený Samsung účet (Samsung Account), je Účastník povinen si jej před účastí v soutěži zřídit, resp. platně se registrovat do Samsung účtu (Samsung Account) a vyplnit pravdivě všechny povinné údaje zejména jméno, příjmení a e-mailovou adresu.
 4. Každá fyzická osoba se může soutěže zúčastnit pouze jednou, tj. stanovuje se limit jedné unikátní registrace na Účastníka.

Délka trvání a místo soutěže

 1. Soutěž probíhá od [12. do 31.12.] na území České republiky.
 2. Účastník musí splňovat podmínky pro účast v soutěži po celou dobu trvání soutěže až do doby, než je oznámen výherce soutěže v souladu s těmito pravidly.
 3. Soutěž se koná výlučně na webové stránce, SamsungCommunity.cz (dále jen „Samsung Community“) v příslušném soutěžním vlákně. Pro přesměrování na konkrétní soutěžní vlákno klikněte zde

Způsob účasti v soutěži

 1. Pro účast v soutěži Účastník musí:
  1. mít platně zřízený Samsung účet (včetně pravdivě vyplněných údajů);
  2. správně zodpovědět všech pět soutěžních otázek zveřejněných v příslušném soutěžním vláknu na webu Samsung Community; a
  3. zveřejnit svůj soutěžní příspěvek (blíže viz čl. 14 a násl. těchto pravidel) v příslušném soutěžním vláknu na webu Samsung Community.
 2. Účastník se může soutěže zúčastnit pouze prostřednictvím webu Samsung Community.
 3. Účastník musí splňovat pravidla užívání webu Samsung Community, která jsou dostupná nasamsungcommunity.cz
 4. Účastník se může účastnit soutěže pouze v případě, že splňuje veškeré podmínky stanovené v těchto pravidlech.
 5. Pořadatel je oprávněn účast Účastníka v soutěži ukončit v případě důvodného podezření na podvodné, nepoctivé nebo   nekalé jednání Účastníka nebo jiné osoby, která Účastníkovi takovým či obdobným způsobem pomohla k výhře nebo se o to alespoň snažila (např. účast v soutěži pod falešným účtem, uvedení nepravého jména a příjmení atd.).


Soutěžní příspěvek

 

 1. Vyjádřete kresbou váš vztah ke značce Samsung. Láska, obdiv fandovství, lhostejnost – ať už je váš postoj jakýkoli, promítněte ho na papír, plátno anebo sáhněte po grafickém programu. Fantazii se meze nekladou a je pouze na vás, jakou malířskou techniku zvolíte. Nezbytnou součástí vaší kresby musí být libovolně umístěný nápis „Samsung“. Výsledné výtvarné dílo následně vyfotografujte, nahrajte do soutěžního modulu v rámci Samsung Community a v popisu fotografie představte svoji kresbu. Vyhněte se vulgarismům, rasové a náboženské nesnášenlivosti apod.
 2. Každý Účastník je oprávněn umístit do příslušného soutěžního vlákna na webu Samsung Community pouze jeden soutěžní příspěvek. Platný příspěvek je vždy první zveřejněný příspěvek uživatele. Pořadatel si vyhrazuje právo jakékoliv duplicitní či pozdější soutěžní příspěvky Účastníka smazat.
 3. Účastník se může soutěže účastnit pouze zveřejněním takového příspěvku, který:
  1. je v souladu s dobrými mravy;
  2. neporušuje zákonná práva třetích osob (zejména autorská práva k soutěžnímu příspěvku či osobnostní práva zobrazených osob),
  3. nezobrazuje osoby v nebezpečných situacích;
  4. nenese vulgární, rasistické nebo jiné obecně nepřijatelné či pohoršující sdělení;
  5. nezmiňuje ani neobsahuje referenci na konkurenční produkty vzhledem
   k produktům Pořadatele ani neobsahuje samotné konkurenční produkty vzhledem k produktům Pořadatele;
  6. a splňuje veškeré další podmínky stanovené v těchto pravidlech.
 4. Účastník zveřejněním soutěžního příspěvku na webu Samsung Community v souladu s těmito pravidly, resp. zařazením soutěžního příspěvku do soutěže podle těchto pravidel potvrzuje a zavazuje se kdykoli na základě předchozí žádosti Pořadatele prokázat:
  1. písemným čestným prohlášením, že soutěžní příspěvek pořídil osobně a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jeho užití
   v neomezeném rozsahu; nebo
  2. písemným výslovným souhlasem osob/y zachycených v soutěžním příspěvku, že souhlasí se zachycením své osoby v soutěžním příspěvku a se zařazením soutěžního příspěvku do soutěže a s dalším zveřejněním soutěžního příspěvku v neomezeném rozsahu dle těchto pravidel.
 5. Účastník odpovídá za to, že zveřejněním soutěžního příspěvku na webu Samsung Community nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských či osobnostních práv třetích osob.
 6. Soutěžní příspěvky, které budou dodatečně upravovány, nebudou v souladu s těmito pravidly nebo budou zveřejněny jinde, jinak, příp. mimo časový rámec dle čl. 6 těchto nebudou považovány za platné.
 7. Nebude-li soutěžní příspěvek splňovat všechny výše uvedené předpoklady, bude ze soutěže automaticky vyřazen.
 8. Účastník nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži a s případným převzetím výhry.

Výhra a výherce

 1. Výherce soutěže získá mobilní telefon Samsung Galaxy Note 10,Aura Glow, 256GB .
 2. Výhercem soutěže se stává Účastník, který splnil všechny podmínky pro účast v soutěži, a zároveň byl jeho soutěžní příspěvek vybrán jako vítězný odbornou porotou, kterou určí Pořadatel. Porota bude hodnotit nejen kvalitu výtvorů, ale především jejich nápaditost a originalitu. Výherce bude vybrán ze všech soutěžních příspěvků jeden.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo nezařadit jako výherce takového Účastníka, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto pravidlech, anebo který bude jinak porušovat pravidla soutěže a/nebo pravidla webu Samsung Community.

Doručení výhry

 1. Pořadatel do 7 kalendářních dní od skončení soutěže zveřejní v příslušném soutěžním vláknu na webu Samsung Community formou komentáře přihlašovací jméno výherce soutěže. Výherce bude kontaktován Pořadatelem na emailové adrese, kterou Účastník uvedl při registraci svého Samsung účtu (Samsung account) a to do 7 dnů od skončení soutěže. Pořadatel si současně vyhrazuje právo požádat výherce o doložení originálu soutěžního příspěvku (papír, plátno, originální soubor), přičemž výherce je povinen takové žádosti vyhovět.
 2. V případě, že výherce neodpoví na email do 48 hod. od jeho odeslání Pořadatelem, výhercův nárok na výhru zaniká a odborná porota určí nového výherce, který splnil veškeré další podmínky stanovené těmito pravidly.
 3. Výherci budou následně oznámeny detaily o výhře a způsobu předání. Výherce souhlasí s tím, že pokud se s Pořadatelem nedomluví jinak, bude mu výhra doručena poštou na adresu, kterou sdělí Pořadateli. Pokud výherce nepřevezme výhru včas, jeho právo na získání výhry zaniká a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

Práva a povinnosti Pořadatele

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu
  a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhra uvedená v čl. 22 těchto pravidel soutěže nebude moci být výherci předána v souladu s těmito pravidly.
 2. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací
  v souvislosti se soutěží, bez ohledu na to, zda byly způsobeny lidským faktorem či technickou vadou.
 3. Pořadatel není povinen poskytnout vyřazeným Účastníkům důvody, proč jejich soutěžní příspěvky nepovažuje za výherní.

Závěrečná ustanovení

 1. Účastí v soutěži každý Účastník akceptuje, že Pořadatel soutěže nenese odpovědnost za technický stav či kvalitu výhry, že výhra není právně vymahatelná a nelze za ni požadovat finanční náhradu, nelze ji vyměnit za jiné věcné plnění ani jinou kompenzaci. Výhru není možné směnit za hotovost ani požadovat vydání jiné výhry, než je Pořadatelem stanovena.
 2. Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod soutěže, nebo soutěž nebude moci pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto soutěž a změnit tyto podmínky soutěže.
 3. Zrušení, ukončení, pozastavení nebo úpravu soutěže či změny pravidel soutěže zveřejní Pořadatel stejným způsobem, jakým zveřejnil tato pravidla, tedy zveřejněním na samsungcommunity.cz . Změna pravidel je účinná od okamžiku zveřejnění na těchto webových stránkách. V případě, že Účastník nebude se změnou pravidel soutěže souhlasit, bude oprávněn svou účast v soutěži ukončit bezplatně jednostranným oznámením doručeným Pořadateli na emailovou adresu k.bilkova@samsung.com nebo telefonicky na infolinku 0800 726 786. Pracovní doba infolinky je v pracovní dny od 8:00 do 16:00.
 4. Tyto podmínky soutěže budou po celou dobu trvání soutěže uloženy v sídle Pořadatele a na samsungcommunity.cz .
 5. Informace týkající se zpracování osobních údajů Pořadatelem, včetně souvisejících práv, jsou dostupné na adrese https://www.samsung.com/cz/info/privacy/.
 6. Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno.
 7. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
 8. Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené výherci
  v souvislosti s užíváním výhry.
 9. Pořadatel neodpovídá za případné nedoručení výhry.
 10. Přijetím těchto pravidel a účastí v soutěži Účastník potvrzuje, že se zněním těchto pravidel seznámil a souhlasí s nimi.
 11. Tato pravidla se řídí českým právem.